Skal man være Spirituel

Skal man være Spirituel for at benytte sit klarsyn?
Er det nødvendigt at tro på genfødsel?
Skal man være vild med mystik?
Er det et must at tro på, at man kan tale med afdøde og andre åndelige sjæle.
Skal man tro på en evig sjæl?
Er det overhovedet nødvendigt at have en bestemt tro for at være intuitiv eller benytte klarsynet?

Klarsyn og Intuition er det samme.

Det kaldes også for mavefornemmelse.
Når vi bruger klarsynet, kan vi se muligheder.
Vi bliver i stand til at finde løsninger og se vores vej frem klart.
Når vi bruger klarsynet eller intuitionen, ved vi ting, vi ikke vidste, at vi vidste.
Klarsyn og intuition er altså en positiv datatype, der gør os i stand til at navigere sikkert i livet.

Skal man være Spirituel

Der findes mange definitioner på spiritualitet.

Jeg anvender det fra det spirituelle, som jeg har lyst til og holder ikke fast i en bestemt opfattelse og definition.
Det er vigtigere for mig, at være et godt menneske.
Jeg lader det være op til den enkelte, hvordan de opfatter spiritualitetsbegrebet.
Det er nemlig kun os selv, der ved, hvad der er bedst for os.
Derfor opfatter jeg det sådan.

Klarsyn og Intuition er en egenskab.

Vi har alle sammen egenskaben.
Det er ikke forbeholdt nogle udvalgte at have klarsyn og intuition.
Vi bruger alle sammen egenskaben.
Vi skal bare lære at bruge egenskaben positivt og kontrolleret.
Det gør mange af os ikke.

Vi er så vandt til at tænke, at vi ikke opfatter, at der er forskel i data.

Klarsyn og intuition er en type af data, som jeg har beskrevet ovenfor.
Mere er der faktisk ikke i det.
Vi kan tænke både negativt og positivt.
Desuden kan vi bruge klarsynet.
Det er derfor, vi alle bruger det.
Vi skal bare vide, hvordan vi skelner data.
Det er ikke nødvendigt at tro på noget bestemt andet end sin egen egenskab.

Skal man være Spirituel

Meditation fremmer klarsyn og intuition.

Derfor er det godt at starte med at meditere.
Meditation behøver ikke være komplekst.
Vi skal tænke positivt for at meditere.
Meditation hjælper os på den måde med at holde negative tanker ude af bevidstheden.
Når vi holder negative tanker ude af bevidstheden, virker klarsynet.

Når vi tænker positivt om klarsynet, får vi allerede klarsyn.

Vi skal altså tænke positivt for at opnå klarsyn eller intuition.
Når vi arbejder med at udskifte alle vores negative tanker med positive tanker, skaber vi rum for klarsyn.
Hvis vi tænker positivt om klarsynet, skaber vi derfor allerede plads i bevidstheden.
Se bevidstheden som et skrivebord.
Der skal være plads på skrivebordet for, at vi kan arbejder med klarsynet på det.
Når vi synes det er svært, kan vi tænke, at vi er gode til at tænke negativt om vores egne evner.
På den måde tænker vi allerede positivt og kan lægge mærke til hvilken type data, vi har i vores bevidsthed.

Tak for dig.

❤️

Skal man være Spirituel.

Min YouTube Kanal.

Læs om Lotte Eulalia Botteleth, mine værdier, min passion og min vision.
Jeg tilbyder tilfredshedsgaranti.
Søger du rådgivning?

Ønsker du dig højere selvværd?
Hvad vil det sige at blive rådgivet clairvoyant?
Brug lysten til at klage til noget positivt.

Skal man være Spirituel.

English version below photo.

Skal man være Spirituel

Do you have to be Spiritual to use your clairvoyance?
Is it necessary to believe in rebirth?
Should one be crazy about mystery?
Is it a must to believe that one can talk to the dead and other spiritual souls.
Should one believe in an eternal soul?
Is it at all necessary to have a particular belief in order to be intuitive or use clairvoyance?

Clairvoyance and Intuition are the same.

It is also called gut feeling.
When we use clairvoyance, we see opportunities.
We will be able to find solutions and see our way forward clearly.
When we use clairvoyance or intuition, we know things we did not know we knew.
Clairvoyance and intuition are thus a positive type of data that enables us to navigate safely in life.

There are many definitions of spirituality.

I use from the spiritual what I feel like and do not stick to a particular perception and definition.
It’s more important to me to be a good person.
I leave it up to the individual how they perceive the concept of spirituality.
Only we ourselves know what is best for us.
That’s why I see it that way.

Clairvoyance and Intuition are a skill.

We all have this skill.
It is not reserved for the few to have clairvoyance and intuition.
We all use the skill.
We just need to learn to use the skill positively and in a controlled way.
Many of us do not.

We are so used to thinking that we do not perceive that there is a difference in data.

Clairvoyance and intuition are a type of data that I have described above.
There is actually nothing more to it.
We can think both negatively and positively.
In addition, we can use clairvoyance.
That’s why we all use it.
We just need to know how to distinguish data.
It is not necessary to believe in anything particular other than this skill.

Meditation promotes clairvoyance and intuition.

Therefore, it is good to start meditating.
Meditation does not have to be complex.
We need to think positively to meditate.
Meditation helps us to keep negative thoughts out of consciousness.
When we keep negative thoughts out of consciousness, clairvoyance works.

When we think positively about clairvoyance, we already get clairvoyance.

We must therefore think positively in order to achieve clairvoyance or intuition.
When we work to replace all our negative thoughts with positive thoughts, we create space for clairvoyance.
If we think positively about clairvoyance, we therefore already create a place in consciousness.
See consciousness as a desk.
There must be space on the desk for us to work with the clairvoyance on it.
When we find it difficult, we may think we are good at thinking negatively about our own abilities.
That way we already think positively and can notice what type of data we have in our consciousness.

Thank you for being you.

❤️

Skal man være Spirituel.

My YouTube Channel.

I offer satisfaction guarantee.
I am Lotte Eulalia Botteleth, my values, my passion og my vision.

Looking for counselling?

Do you want a higher self-esteem?
What is clairvoyant counselling?
Use the desire to complain in a positive way.

Skal man være Spirituel.