Hvad er Clairvoyant Rådgivning?

Hvad er Clairvoyant Rådgivning?
Jeg definerer rådgivningen som en hjælp til selvhjælp.
Den clairvoyante anvender sit klarsyn til at afdække løsninger.
Vejen frem på aktuelle temaer i klientens liv, bliver synliggjort.
Klienten får værktøjer, til at komme videre i livet.
Ofte får klienten også afdækket sit potientiale.
Vi har alle potentiale, derfor er det en dejlig, positiv oplevelse.

Hvad er Clairvoyant Rådgivning?

Clairvoyant Rådgivning fokuserer positivt.

Under rådgivningen fokuseres der på klientens positive sider.
Der er fokus på alle de sider, vi kan udvikle.
Alle de stedet, hvor vi ikke udlever vores fulde potentiale.
Der er fokus på alt det gode i livet.
Vi får afdækket, hvordan vi kommer videre mod succes.

Det positive i det negative afdækkes.

Ofte når vi mennesker oplever problemer og udfordringer, oplever vi dem negativt.
Når vi er negative, kan vi ikke se vores vej fremad.
Jeg afdækker med mit klarsyn de positive sider og muligheder ved disse problemer.
Som clairvoyant kortlægger jeg det positive i det negative, altså vejen frem.
Derfor er det meget befriende at gå til clairvoyant.
Clairvoyant Rådgivning får os til at se det hele i et større perspektiv.
Vi kan få afdækket, hvilke resultater, der kan komme ud af vores udfordringer.

Clairvoyant Rådgivning er altid en positiv oplevelse.

Det bunder i, at der altid fokuseres positivt.
Istedet for at fokusere på det negative, fokuseres på det positive resultat.
Det er altså ikke sådan, at det negative ignoreres.
Istedet afdækkes løsninger på, hvordan det skal holde op med at fylde.
Derfor er clairvoyant rådgivning så godt.

Hvad er Clairvoyant Rådgivning?

Jeg rådgiver i forbindelse med karriere.

Til en rådgivning hos mig får du afdækket dine professionelle og positive potentialer.
Jeg afdækker det positive i dine udfordringer og kommer med løsningsforslag.
Alle udfordringer vi oplever i vores karriere kan altid løses positivt.
Jeg er ekspert i at finde frem til enkle og positive løsninger.
Resultatet er en klar plan for at komme videre mod succes med din karriere.

Erhvervsrådgivning hos mig.

Din virksomheds positive potentialer afdækkes.
Jeg afdækker det positive i de negative udfordringer din virksomhed oplever.
Du får værktøjer til at motivere både dig selv og dine medarbejdere.
Jeg afdækker, hvordan du kan fastholde de gode medarbejdere.
Du, som virksomhedsejer, får afdækket dine positive sider og dit udviklingspotentiale.
Jeg finder enkle, positive og implementerbare løsninger.
Resultatet er klar plan for din virksomheds vej mod succes og øget indtjening.

Jeg benytter mit klarsyn

Klarsyn er en egenskab.
Alle mennesker er i besiddelse af et klarsyn.
Vi anvender det på samme måde som vi ser og hører.
Resultatet af klarsyn er altid positivt og til gavn for os.
Data fra klarsyn er viden og enkle, gode, positive løsninger.
Intuition og klarsyn er det samme.
Der er altså intet mystisk ved klarsyn.
Vi kan alle lære at bruge vores klarsyn.
Det er derfor vi har det.

Hvad er Clairvoyant Rådgivning?

❤️

Min YouTube Kanal.
Læs om værdier, passion og vision.
Når vi tager ejerskab på vores tanker, bliver de mere positive.
Ønsker du, at andre skal acceptere dig som du er?
Det er altid en dårlig ide at sætte din pris ned.

Hvad er Clairvoyant Rådgivning?

hvad er clairvoyance

What is Clairvoyant Counselling?
I describe counselling as a help for self-help.
The clairvoyant uses the clear-sight to uncover solutions.
The way forward on current themes in the client’s life becomes clear.
The client is given tools to move forward in life.
Often the client also gets his potential uncovered.
We all have potential, therefore it is a wonderful, positive experience.

Clairvoyant Counselling focuses positively.

During the counselling, the focus is on the client’s positive sides.
There is a focus on all our potentials.
All place where we do not live out our full potential.
There is a focus on all the good things in life.
We will find out how we move forward towards success.

The positive in the negative is uncovered.

Often when we experience problems and challenges, our experience is negative.
When we are negative, we cannot see our way forward.
A clairvoyant uncovers the positive aspects and possibilities of these problems.
The clairvoyant maps the positive into the negative, ie the way forward.
Therefore, it is very liberating to go to clairvoyant.
Clairvoyant Counselling makes us see it all in a larger perspective.
We can find out what results can come out of our challenges.

Clairvoyant Counselling is always a positive experience.

It is so because there is always a positive focus.
Instead of focusing on the negative, focus on the positive outcome.
So it is not the case that the negative is ignored.
Instead, solutions are uncovered on how to stop filling.
That is why clairvoyant counselling is so good.

I advise on career.

At a session I will uncover your professional and positive potentials.
I uncover the positive in your challenges and come up with solutions.
All the challenges we experience in our careers can always be solved positively.
I am an expert in finding simple and positive solutions.
The result is a clear plan to move forward towards success with your career.

Business Counselling with me.

The positive potentials of your business are made clear.
I uncover the positive in the negative challenges your company experiences.
You get tools to motivate both yourself and your employees.
I uncover how you can retain the good employees.
You, as a business owner, get to discover your positive sides and your potential.
I find simple, positive and implementable solutions.
The result is a clear plan for your business’ path to success and increased earnings.

I use my clear-sight.

clear-sight is a skill.
Everyone has the clear-sight.
We use it in the same way we see and hear.
The result of clear-sight is always positive and beneficial to us.
Data from clairvoyance is knowledge and simple, good, positive solutions.
Intuition and clear-sight are the same.
So there is nothing mysterious about clear-sight.
We can all learn to use our clear-sight.
That is why we have it.

Hvad er Clairvoyant Rådgivning?

❤️

My YouTube Channel.
Read about values, passion and vision.
When we start to own our thoughts, they become more positive.
Do you want acceptance from others?
It is always a bad idea to lower your price.

Hvad er Clairvoyant Rådgivning?