Prisnedsættelse

Prisnedsættelse?
Er du virksomhedsejer?
Sælger du en ydelse, en service eller et produkt?
Sætter du nogle gange prisen ned for at lave et tilbud?

Det er altid en dårlig ide at sætte din pris ned.

Prisnedsættelser duer ikke ligegyldig, hvilken anledning du begrunder din nedsættelse med.
En prisnedsættelse vil altid devaluere din ydelse, service eller dit produkt.
Sådan er det bare.
Istedet for at sætte prisen ned, kan du gøre noget andet.

Du kan bibeholde prisen og istedet give noget ekstra med, altså give højere ydelse, men bevare prisen.

Det er muligt det ikke giver helt det samme mersalg her og nu som en reduktion i pris, men på længere sigt, vil det øge dit salg.
En prisnedsættelse kan give et øget mersalg her og nu, men på længere sigt, vil det reducere dit salg.
Du vil nemlig vende dine kunder til at købe, når prisen er lav.
Hvem gider give fuld pris, når du somme tider sætter prisen ned.

Ved prisnedsættelse viser du dine kunder, at dit produkt, din service/ydelse er mindre værd.

Hvis du giver noget ekstra med beholder du den høje værdi og så lægger du lidt ekstra oveni.
Kan du tilmed give noget ekstra med, der i sig selv, kan medføre et mersalg, så er det rigtig godt.
På den måde giver du din kunde noget ekstra gratis med, der vil få dem til at købe yderligere hos dig.
Din ekstra ydelse, du giver med, skal altså både skabe værdi og skabe nye behov.
Lige som når du normalt markedsfører dig.
Arbejdet er det samme.
Forskellen er bare, at istedet for at markedsføre dig offentligt, gør du det nu målrettet til potentielle, eksisterende kunder.
God fornøjelse med din succes.

Prisnedsættelse

❤️

Læs hvordan du kan prissætte dit produkt.
Definer dine værdier, dine passion og din vision.
Læs om at skabe værdi for din kunde.
Abonner på min YouTube Kanal.

Prisnedsættelse

Read the english version of this blogpost after the photo.

Prisnedsættelse

Price Reduction

Price Reduction?
Are you a business owner?
Are you selling a service or product?
Do you sometimes lower the price to make an offer?

It is always a bad idea to lower your price

Price reductions do not work no matter how you justify your reduction.
A price reduction will always devalue your service or product.
That’s just the way it works.
Instead of lowering the price, you can do something else

You can keep the price and instead give away something extra, ie give away more, but keep the price

It is possible it does not provide quite the same additional sales here and now as a reduction in price, but in the long run, it will increase your sales.
A price cut can increase sales here and now, but in the long run, it will reduce your sales.
This way you will make your customers buy when the price is low.
Who bother giving full price when you sometimes the price is low.

By price reduction you show your customers that your product, service is worth less.

If you give something extra away you keep the high value and then you put a little extra on top.
Can you even give something extra this will possibly lead to additional sales, then it is really good.
That way, you give your customer something extra for free that will make them buy more from you.
Thus, your extra benefit you provide must both create value and create new needs.
Just like when you normally market yourself.
The work is the same.
The difference is that instead of marketing in public, you are now targeting potential, existing customers.
Good luck with your success.

❤️

Prisnedsættelse

Read about how to price your product.
Define Your values, your passion and your vision.
This is about creating value for your customer.
Subscribe to my YouTube Channel.

Prisnedsættelse