Prisfastsættelse

Prisfastsættelse, hvad skal det koste?
Sælger du en et produkt eller en service eller måske din arbejdskraft.
Hvad skal det koste?
Tænker du på, hvordan din pris vil blive taget imod?
Eller tænker du på, hvad din kunde, klient eller arbejdsgiver måske vil give?

Det kan ikke betale sig, du vil aldrig kunne regne det ud og det er desuden individuelt.

Derfor, hvis du lægger din energi her, så fortæller jeg dig nu, at det duer ikke.
Du vil, på denne måde, sandsynligvis ende med at fastsætte pris for lavt.
Når din pris er for lav, sammenlignet med lignende produkt eller ydelse, er der stor risiko for at det du tilbyder, vil blive valgt fra.
Fokuser på dig selv, din service eller dit produkt, hvis du vil ende på en konkurrencedygtig prisfastsættelse.

Prisfastsættelse, hold ansvaret hjemme hos dig selv.

Lad være med at gøre dig afhængig af ydre omstændigheder.
På den måde, får du ikke mærket, hvad du selv synes.
Dine behov træder i baggrunden.
Du overser måske også at gøre opmærksom på vigtige detaljer i det, du tilbyder.
Det kan være en god ide at se, hvad andre tager for samme produkt, service eller arbejdskraft.
Find gerne nogle, du mener matcher dig eller dit produkt/service.
Når du så har gjort det, kan du se på, hvor du selv/dit produkt/din service ligger i forhold til de andre.

På denne måde, kan du få et fingerpeg om, hvorvidt dit produkt, din service eller din arbejdskraft er mere eller mindre værd.

Hvis du synes det, du tilbyder, er mindre værd, så ved du, at du har lidt at arbejde med selv i forhold til dit værd.
Din  pris kan sandsynligvis sagtens være den samme, som dem du sammenligner dig med.
Synes du det, du tilbyder er mere værd så ved du nu, at din pris skal ligge over dem du sammenligner dig med.
Det er selvfølgelig vigtigt at du mærker efter, hvad du selv synes prisen skal være.

Husk at din pris afspejler, hvad du selv rent faktisk synes det du tilbyder er værd.

Hvis du sætter din pris lavt i forhold til dem du konkurerer med, viser du i bund og grund, at du ikke selv synes, det du tilbyder er ret meget værd.
Det kan godt være, du sætter prisen lavt fordi, du gerne vil have gang i butikken, men det er det modsatte der sker.
Du viser, at det giver mere værdi, at vælge andet end det, du tilbyder.
Så sæt ikke din pris for lavt, det kan ikke betale sig.
Istedet kan du arbejde med at rose dig selv således, at dit selvværd matcher det, du tilbyder.
Hvis andre kan have en høj Prisfastsættelse, kan du også.

I processen med at værdisætte det du tilbyder kan du lave en liste over alle fordelene.

Når du er færdig med din Prisfastsættelse har du allerede en liste over, hvad du kan fremhæve, når du skal markedsføre dit produkt.
Enkelt og lige til.
God fornøjelse med Prisfastsættelse.
Book business eller karriere clairvoyance på booking @ botteleth . com.
Min YouTube Kanal.
Læs om hvordan du skaber værdi for din kunde under salgspromoveringen.

pricing

Pricing, what should it cost?
Selling your product, service or maybe your labor.
What should it cost?
Do you hink about how your price will be met?
Or do you think about what your customer, client or employer might want to pay?

Don’t, you will never be able to figure it out and it is also individual.

Therefore, if this is where you use your energy, I am telling now that won’t work.
This way you will probably end up setting the price too low.
When your price is too low, compared to similar products or services, there is a high risk that no one will select what you offer.
Focus on yourself, your service or your product if you want to end up at a competitive pricing.

Pricing, keep the responsibility at home with yourself.

Do not rely on external circumstances.
That way, you won’t notice what you think.
Your needs come into the background.
You may also overlook important details of what you offer.
It may be a good idea to see what others are taking for the same product, service or labor.
Find some that you think matches you or your product / service.
Once you have done so, you can look at where you / your product / service is in relation to the others.

This way, you can get an idea of whether your product, service or workforce is worth more or less.

If you think what you offer is worth less, then you know that you have a little to work with yourself in relation to setting your worth.
Your price can probably easily be the same as the ones you compare with.
Do you think what you offer is worth more then you know that your price must be above the ones you compare yourself with.
It is of course important that you are clear about what you think the price should be.

Remember that your price reflects what you actually think you are worth.

If you set your price low compared to the ones you compete with, you basically show that you do not think that what you offer is worth much.
It may well be that you set the price low because you want customers, but the opposite will happend.
You are showing that it will be more valuable to pick something else than what you have to offer.
Instead, you can work on praising yourself so that your self-esteem matches what you offer.
If others can have high pricing, you can too.

In the process of valuing what you offer you can make a list of all the benefits.

When you finish your pricing, you now have a list of what you need to highlight when marketing your product.
Simple and straightforward.
Enjoy Pricing.
Book business or career clairvoyance at booking @ botteleth. com.
My YouTube Channel.
Read about how to create a value for your customer during promotion.

Prisfastsættelse