Fokus på Produktet

Fokus på produktet, har du det?
Det samme glæder, hvis du tilbyder en service.
Har du et produkt du vil sælge og føler du dig fristet til at give rabat?
Rabat, lad være med at falde for fristelsen til rabat.
Når du giver rabat på dit produkt, kan det give mersalg i øjeblikket.

Det rabat i virkeligheden gør er at devaluere dit produkt.

Du viser omverdenen, at dit produkt reelt ikke har den værdi, du udbyder det til.
Ved gentagne rabatter overbeviser du din kunde om at værdien af dit produkt er lav.
Det er slet ikke godt.
Så en rabat, kan godt give mersalg her og nu.
Men på længere sigt vil dit salg falde.

De kunder du opnår ved en eventuel rabat er ikke reelle kunder.

De er nu og her kunder, der forsvinder igen.
Du ønsker at oparbejde en fast kundegruppe.
Dem får du ikke fat i ved at give rabat.
Når du giver rabat, har du fokus på kunden, det duer ikke.

Dit fokus skal altid være på produktet.

Det er det eneste som duer.
Fokus på produktet.
Altid i alt hvad du foretager dig i forhold til dit salg.
Når du fokuserer på produktet beholder du ansvaret for salg hjemme hos dig selv.
Det gør du ikke når du fokuserer på kunden.
Kunden kan du ikke styre, selv om det ville være rart.
Det du kan have fuldstændig styr på er din virksomhed, din strategi, produktet, hvorfor produktet skaber værdi og de historier du vil fortælle.
Fokus på Produktet, det er her du skal satse og bruge din energi.
Ønsker du min hjælp så book virksomhedsclairvoyance på booking @ botteleth . com.
Læs om, hvordan du skaber værdi for din kunde i dit salgsfremstød.
Min YouTube Kanal.

❤️

Focus on the Product

Focus on the product, have you got it?
If you are offering a service the case is the same.
Do you have a product you want to sell and feel tempted to give a discount?
Discount, don’t let yourself be tempted to give discount.
When you give a discount on your product, it can increase sales right now.

In reality the discount does devalue your product.

You show the world that your product really does not have the value you provide it for.
With repeated discounts you convince your customer that the value of your product is low.
It’s not good at all.
So a discount may well add up here and now.
But in the longer term, your sales will fall.

The customers you obtain at a possible discount are not real customers.

They are customers right now but they will disappear again.
You want to build a solid customer group.
You will not get them by giving a discount.
When you give a discount, you focus on the customer, it will not work.

Your focus should always be on the product.

This is the only strategy that will work.
Focus on the product.
Always in everything you do in relation to your sales.
When you focus on the product, you retain the responsibility for selling at home with yourself.
You do not do that when you focus on the customer.
You can’t control the customer, even though it would be nice.
What you can fully control is your company, your strategy, the product, why the product creates value and the stories you want to tell.
Focus on the product, this is where you have to invest and use your energy.
If you want my help, book company clairvoyance on booking @ botteleth. com.
Read about how to create value for your customer during promotion.
My YouTube Channel.

❤️

Fokus på Produktet