Negativ Formidling

Negativ Formidling.
Gør du opmærksom på det negative?
Synes du, du har set lyset og gør opmærksom på alt det der er galt?
Bliver du måske endda selv ked af det over alle dine opdagelser?
Har du tænkt på at alle dine opdagelser måske er tydelige for netop dig fordi du har både intuition/klarsyn, er en formidler og skal lære positivitet?

Når vi er meget opmærksomme på det negative, er det ofte fordi vi skal lære positivitet.

Det er absolut ikke meningen, at vi skal være negative.
Det gør os ulykkelige, får os til at føle os forkerte, giver os følelse af utilstrækkelighed og mere negativt, du kender det sikkert.
Jeg har været der selv så jeg ved, hvad jeg taler om.
Vi bruger vores intuition/klarsyn og tanker negativt.

Der er noget positivt og noget negativt ved alt.

Negativ formidling, du ser klart, men fremhæver det negative.
Ingen gider lytte andre end dem, der allerede ser alting på samme måde som dig.
Resten viser dig vejen ved at vende det døve øre til.
Når vi benytter vores intuition/klarsyn, giver vi klarsyn til andre.
Sådan er det bare.
En anden ulempe er, at vi selv bliver negative og får svært ved at se det positive.
Negativitet avler yderligere negativitet.
Vi frastøder også andre, når vi er negative fordi ingen gider negativ energi.

Find det positive i det negative.

Hvis du istedet for at fremhæve det negative i en masse ting finder det positive og larmer om det, vil mange mennesker følge dig og synes du viser dem vejen.
Du vil give dem håb og det var egentlig det du ville, da du gjorde opmærksom på det negative.
Den skal bare lige vendes om.
Du skal altså fokusere på det positive istedet for det negative.
På den måde kan du vise andre vejen.

Hvis vi gerne vil vise andre vejen, skal vi være positive for, at det virker

Positivitet tiltrækker, derfor er det den eneste måde at tiltrække nye tilhørere.
Jeg har lavet en video beskrivelse af loven om tiltrækning.
Du kan være nok så aktiv i din formidling og råbe nok så højt.
Det virker ikke, hvis du er negativ.

Vi er alle født med intuition/klarsyn, men det forsvinder, når vores ego dannes op igennem opvæksten.

Vil du lære intuition/klarsyn, så læs mere her.
Det kan sagtens lade sig gøre at genfinde din intuition/dit klarsyn.
Selvklart skal der arbejdes med det, men de fleste af os bruger allerede intuitionen/klarsynet uden at vide det.
Vi bliver lykkelige af at anvende vores intuition/klarsyn, det kan jeg i hvert fald bekræfte.
Negativ Formidling, du tror du viser andre vejen, men du viser dig selv vejen til din intuition/dit klarsyn.
Tak for dig.

❤️

Negativ Formidling

Min Youtube Kanal.
Læs om, hvordan dagdrømme viser os vejen.
Tag det negative som en kompliment.
Hvordan gør man og hvad er det at hvile i sig selv.
Vi kan opnå arbejdsglæden med mindfulness.

Negativ Formidling

English text below photo.

Negativ Formidling

Negativ Formidling

Negative Communication

Negative communication.
Are you aware of the negative?
Do you think you’ve seen the light and draw attention to everything that’s wrong?
Will you even be saddened by all your discoveries?
Have you thought that all your discoveries might be clear to you precisely because you are clear-sighted/have intuition, is an intermediary and should learn positivity?

When we pay close attention to the negative, it is often because we must learn positivity.

We are definitely not supposed to be negative.
It makes us unhappy, makes us feel wrong, gives us a sense of inadequacy and more negatively, you know it for sure.
I’ve been there myself so I know what I’m talking about.
We use our clear-sight/intuition and thoughts negatively.

There is something positive and something negative about everything.

Negative Communication, You see clearly, but highlight the negative.
No one wants to listen other than those who already see everything in the same way as you.
The rest will show you the way by not listening.
When we use our clear-sight/intuition, we give clear vision to others.
That’s just how it is.
Another disadvantage is that we ourselves become negative and find it difficult to see the positive.
Negativity breeds further negativity.
We also repel others when we are negative because no one bothers negative energy.

If you find the positive instead of highlighting the negative in a lot of things and focus on that, many people will follow you and think you show them the way.

You will give them hope and it was really what you wanted when you pointed out the negative.
It just has to be reversed.
Very funny, I think.

If we want to show others the way, we must be positive for it to work

Positivity attracts, therefore it is the only way to attract new audience.
I have created a descriptive video about the law of attaction.
You can be as active in your dissemination and shout as loud as possible.
It doesn’t work if you’re negative.

We are all born with intuition / clarity, but it disappears as our ego is formed through growing up.

If you want to learn using your clear-sight/intuition, please read more.
It is possible to find your intuition/clear-sight.
Obviously work needs to be done, but most of us already use intuition/clear-sight without knowing it.
We will become happy using our clear vision/intuition, at least I can confirm that.
Negative communication, you think you are showing the other way, but you show yourself the way to your clear-sight/intuition.
Thank you for being you.

❤️

Negativ Formidling

My YouTube Channel.
Read about how daydreams shows our path.
Take the negative as a compliment.
How to and what is it to be self-contained.
We can be happy at work using mindfulness.

Negativ Formidling

Negativ Formidling