Vores Dagdrømme

Vores Dagdrømme, hvordan går det med drømmeriet?
Lader du dig flyde væk i drømme?
Har du dårlig samvittighed, når du dagdrømmer?
Føler du dig fjollet over at dagdrømme?
Du kan roligt være glad for dine dagdrømme.
De omhandler de egenskaber, du har inde i dig, som du måske ikke bruger endnu.
Du kan derfor roligt tage dine drømme seriøst.

Dagdrømme er visualisering.

Vi drømmer oftest om noget, vi rigtig gerne vil.
Dagdrømmeri er en form for visualisering.
Det betyder, at vi visualiserer det, vi gerne vil og det vil hjælpe os til at opnå det.
Samtidig er dagdrømme med til at forberede os.
De er med til at gøre os klar til at agere, når vi så opnår vores drømme.
Derfor er det rigtig godt at dagdrømme.

Dagdrømme er altid positive.

Når vi dagdrømmer er vi aldrig negative.
Vi dømmer ikke hverken andre eller os selv.
Vores dagdrømme handler om noget godt.
I dagdrømme er vi fokuserede på det positive.
Der er noget negativt og positivt ved alt.
Dagdrømme er med til at vise os, at vi sagtens kan være positive, når vi ikke er tilbageholdte.

Vores Dagdrømme

I dagdrømme er vi ikke tilbageholdte.

Vi er frie og vi gør, hvad vi har lyst til.
Alt det vi gerne vil, kan vi bare.
Andre kan lide os og vi kan endda lide os selv.
Når vi drømmer er vi altså på ingen måde tilbageholdte.
Vi er ikke tynget af egoets negative tanker.

Dagdrømme kommer fra vores selv.

I selvet findes det negative ikke.
Alle negative tanker kommer fra vores ego.
Egoet er helt ude af spillet, når vi dagdrømmer.
Det er derfor at alt er positivt og vi ikke er tilbageholdte.
Hvis vi gerne vil have det mere som i vores drømme, kan vi altså arbejde med at skrue ned for egoet og de negative tanker.

Vi kan fokusere positivt og rose os selv.

Hvis vi gerne vil opnå vores drømme og føle frie og glade, kan vi arbejde med at skrue ned for de negative tanker.
På den måde bliver vi mindre tynget af vores ego.
Vi kan udskifte alle negative tanker med positive.
hver gang vi fokuserer negativt på noget, kan vi istedet lede efter det positive og fokusere på det.
På den måde bruger vi det negative positivt.
Vi kan også rose os selv, både når vi fejler og når vi gør noget godt.

Vi lader vores dagdrømme vise os vejen.

Når vi arbejder med positivitet og selvkærlighed, lader vi vores drømme vise os vejen.
Vi bruger altså vores dagdrømme positivt.
Det er derfor vi har dem.
De viser os, hvor meget vi kan opnå, hvis vi ikke er tilbageholdte.
Der findes ingen begrænsninger for os mennesker andet end dem, vi selv skaber.
Rigtig god fornøjelse med dit dagdrømmeri og med at udleve dine drømme.

Vores Dagdrømme

❤️

Abonner på min YouTube kanal.
Når vi er positive bliver vores intuition og klarsyn bedre.
Det kan godt lade sig gøre at have tillid til, at der sker det, der skal ske.

Vores Dagdrømme

Vores Dagdrømme

Our Daydreams, how is the dreaming doing?
Do you let yourself float away in dreams?
Feeling guilty when you daydream?
Do you feel silly about daydreaming?
You can be happy about your daydreams.
They deal with the traits you have inside you that you may not use yet.
You can therefore take your dreams seriously.

Daydreams are visualization.

We often dream of something we really want.
Daydreaming is a form of visualization.
This means that we visualize what we want and it will help us achieve it.
At the same time, daydreams help prepare us.
They help prepare us to act when we achieve our dreams.
Therefore, it is really good to daydream.

Daydreams are always positive.

When we daydream, we are never negative.
We do not judge others or ourselves.
Our daydreams are about something good.
In daydreams we are focused on the positive.
There is something negative and positive about everything.
Daydreams help to show us that we can easily be positive when we are not restrained.

In daydreams we are not held back.

We are free and we do what we want.
We can do everything we want.
Others like us and we even like ourselves.
So when we dream we are by no means restrained.
We are not burdened by the negative thoughts of the ego.

Daydreams come from our self.

In the self, the negative does not exist.
All negative thoughts come from our ego.
The ego is completely out of the game when we daydream.
That is why everything is positive and we are not restrained.
So if we want it more like in our dreams, we can work to turn down the ego and the negative thoughts.

We can focus positively and praise ourselves.

If we want to achieve our dreams and feel free and happy, we can work to turn down the negative thoughts.
In this way we become less burdened by our ego.
We can replace all negative thoughts with positive ones.
every time we focus negatively on something, we can instead look for the positive and focus on it.
In this way we use the negative positively.
We can also praise ourselves, both when we fail and when we do good.

We let our daydreams can guide us on our path.

When we work with positivity and self-love, we let our dreams show us the way.
So we use our daydreams positively.
That’s why we have them.
They show us how much we can achieve if we are not detained.
There are no restrictions for us humans other than those we ourselves create.
have a nice time daydreaming and living out your dreams.

Vores Dagdrømme

❤️

Subscribe to my YouTube kanal.
When we are positive our intuition and clarity improves.
It is possible to have faith that everything happening is supposed to happen.

Vores Dagdrømme

Dagdrømme

Vores Dagdrømme