Elsk dig selv

Elsk dig selv.
Har du hørt, at det er vigtigt at elske sig selv, før man kan elske andre?
Det primære her i livet er, at elske sig selv.
Det er udgangspunktet.
Elsk dig selv.
Det lyder flot og nemt.
Er det nu også det?
Det er helt enkelt, vi skal bare vide, hvordan vi skal gøre, det er nemlig kun os selv, der kan.

Vi er så gode til ikke at elske os selv.

Mange af os er rigtig gode til at fremhæve det negative om os selv.
Vi kan altid svare på, hvad vi ikke kan lide ved os selv, vores udsende og hvad vi ikke er gode til.
Men når det kommer til det modsatte, altså hvad vi er gode til, godt kan lide ved os selv og vores udseende, så går vi i stå.
Vi vil meget hellere tale om det negative.
Det er helt naturligt, de negative tanker har nemlig førsteprioritet til vores bevidsthed.

Negative tanker fastholder os i bevidstheden

Det er derfor vi går i stå.
Vi kan ikke komme op med noget positivt, når vi tænker negativt, så enkelt er det.
Vores tanker om os selv skal vi altså have ændret fra negative til positive.
Vi kan starte med at tænke, at vi er gode til at tænke negativt om os selv.
Gør det i jeg-form – Jeg er god til at tænke negativt om mig selv!
Så er du nemlig allerede igang med at rose dig selv.
Når vi skal elske os selv, skal vi rose os selv.

Elsk dig selv

Rosen skal ind i vores selv, så vi får øget selvværdet.

Når vi roser os selv, kan vi opnå selvkærlighed.
Det er kun os selv, der har adgang til vores selv.
Derfor øger ros fra andre ikke vores selvværd med mindre vi gentager den selv.
Vi skal altid selv gentage ros fra andre i jeg-form.

Find det positive i det negative.

Vi kan sagtens bruge alle vores negative tanker om os selv konstruktivt.
Der hvor vi tænker negativt om os selv eller måske ligefrem hader os selv, har vi nemlig stort potentiale for selvkærlighed.
De negative tanker, viser os nemlig på hvilke områder, vi har brug for at rose os selv.
Skriv derfor alle dine negative tanker ned.
Jeg hader mig selv, jeg kan ikke lide min krop, jeg er ikke god til at rose mig selv, jeg er dårlig til at lave mad og så videre.
Herefter vender du sætninger om til positiv ros i jeg-form.
Jeg elsker mig selv, Jeg elsker min krop, Jeg er god til at rose mig selv, jeg er god til at lave mad.

Brug din vilje.

Synes du det er svært at rose dig selv, så brug din vilje.
Sig til dig selv, at du vil – Jeg VIL rose mig selv – så bruger du din vilje positivt.
Hver gang, du tænker, at du ikke kan og ikke er god til det, så vend tilbage til den helt enkle sætning.
Jeg er god til at tænke negativt om mig selv.
Hver gang du vender energien fra negativ til positiv, kan du fortsætte.
Vær tålmodig med dig selv og husk på, at du skal tænke negativt, før du kan tænke positivt.
Du er altså god nok.
Hver gang du opdager, at du tænker negativt om dig selv, så vend det til positiv jeg-form.

Vi kan lade os inspirere af, når vi roser andre.

Når vi er forelskede, er det så nemt for os at rose den vi er forelskede i.
Vi kan også bedre lide os selv.
Ofte vil vi også meget hellere rose andre end os selv.
Gentag den ros, du giver til andre, til dig selv.
Hver gang og i jeg-form og ros også dig selv for at være god til at rose andre.
Jeg er god til at rose andre.

Elsk dig selv

Vi skal øve os for at blive gode.

Vi har øvet os på at tænke negativt om os selv i lang tid, det er derfor vi er gode til det.
Nu skal vi altså øve os i at tænke postive om os selv.
Det er helt naturligt, at vi ikke bare kan det.
Giv dig selv tid og være tålmodig med dig selv, så skal det nok komme.
Husk at rose dig selv fordi du øver dig, også når du synes du fejler.
Du opdager nemlig kun, at du fejler, fordi du øver dig.
Tak for dig.

❤️

Elsk dig selv

Min YouTube kanal.

Jeg tilbyder clairvoyant rådgivning.
Lotte Eulalia, mine værdier, min passion og min vision med mit arbejde.

Jeg arbejder med tilfredsgaranti.
Min blog.

Få et bedre selvværd.
Ros dig selv.
Brug ordet men til at blive mere positiv.
Vrede og negative tanker fastholder os.
Tilgivelse er enkel og handler kun om os selv.

Elsk dig selv

English version below the photos.

Elsk dig selv
elsk dig selv

Elsk dig selv

Love yourself.
Have you heard that it is important to love yourself before you can love others?
The primary thing in this life is to love oneself.
That’s the starting point.
Love yourself.
It sounds nice and easy.
Is that so too?
It’s quite simple, we just need to know how to do it, because only ourselves can.

We are so good at not loving ourselves.

Many of us are really good at highlighting the negative about ourselves.
We can always answer what we do not like about ourselves, our looks and what we are not good at.
But when it comes to the opposite, that is, what we are good at, like about ourselves and our looks, then we get stuck.
We would much rather talk about the negative.
It is only natural since negative thoughts have first priority to our consciousness.

Negative thoughts occupies our consciousness

That’s why we’re stuck.
We can not come up with something positive when we think negatively, it’s that simple.
So we must change our thoughts about ourselves from negative to positive.
We can start by thinking that we are good at thinking negatively about ourselves.
Do it in I-form – I’m good at thinking negatively about myself!
Then you are already praising yourself.
When we are to love ourselves, we are to praise ourselves.

The prise must enter our self so that we can increase our self-esteem.

When we praise ourselves, we can achieve self-love.
Only ourselves have access to our self.
Therefore, praise from others does not increase our self-esteem unless we repeat it ourselves.
We must always repeat ourselves praise from others in I-form.

Find the positive in the negative.

We can easily use all our negative thoughts about ourselves constructively.
Where we think negatively about ourselves or perhaps even hate ourselves, we have great potential for self-love.
The negative thoughts, in fact, show us in what areas we need to praise ourselves.
Therefore, write down all your negative thoughts.
I hate myself, I do not like my body, I am not good at praising myself, I am bad at cooking and so on.
Then you turn sentences into positive praise in I-form.
I love myself, I love my body, I’m good at praising myself, I’m good at cooking.

Use your will.

If you find it difficult to praise yourself, use your will.
Tell yourself that you will – I WANT to praise myself – then you use your will positively.
Every time you think you can not and are not good at it, return to the very simple sentence.
I am good at thinking negatively about myself.
Each time you turn the energy from negative to positive, you can continue.
Be patient with yourself and remember that you need to think negatively before you can think positively.
So you’re good enough.
Every time you find yourself thinking negatively about yourself, turn it into a positive I-form.

We can be inspired by praising others.

When we are in love, it is so easy for us to praise the one we are in love with.
We also like ourselves better.
Often we would also much rather praise others than ourselves.
Repeat the praise you give to others, to yourself.
Each time and in I-form and also praise yourself for being good at praising others.
I am good at praising others.

We have to practice to be good.

We have been practicing thinking negatively about ourselves for a long time, that is why we are good at it.
So now we have to practice thinking positively about ourselves.
It is only natural that we do not just know it.
Give yourself time and be patient with yourself, then it should probably come.
Remember to praise yourself because you practice, even when you think you are failing.
You only discover that you are failing because you are practicing.
Thank you for being you.

❤️

Elsk dig selv

I offer clairvoyant counselling.
Lotte Eulalia, my values, my passion and my vision with my work.

I have a satisfaction guarantee.
My blog.

Get a better self-esteem.
Praise yourself.
Use the word but to become more positive.
Anger and negative thoughts are holding us back.
Forgiveness is simpel and only includes ourselves.

Elsk dig selv