Det Lille Ord Men

Det Lille Ord Men.
Der er altid et men.
men det er det ene og det andet.
Siger du men?

Positivitet er sundt for os på alle måder.

Det er både godt for vores psykiske og fysiske helbred.
Ofte siger vi mennesker noget positivt og så tilføjer vi et men og noget negativt.
For eksempel kan nogen sige, Jeg elsker sommer, men det her er alt for varmt.

Der er noget positivt og noget negativt ved alt.

Jeg øver mig meget i altid at finde det positive.
Derfor bestræber jeg mig på at udelade det negative.
På denne måde med først at sige noget positivt og så noget negativt, ændrer vi noget positivt til negativt.
Vi finder det negative ved det positive.
Altså ender vi med at holde fast i den negative energi.

Det Lille Ord Men

Skal vi være positive, skal vi slippe det negative.

Vi skal slippe den negative energi.
Ofte når vi siger noget negativt, tilføjer vi ikke et men og så noget positivt.
Det ville ellers være godt, da vi så ville ændre noget negativt til positivt.
På den måde fokuserer vi kun på det negative og siger noget negativt.
Vi kan, hvis vi vil, sagtens ændre den negative energi til positiv istedet.

Find det positive i det negative.

Det kan vi gøre ved at tilføje et men og så noget positivt, efter det negative.
På den måde ændrer vi den negative energi til positiv og får altså sluppet det negative.
Vi kan for eksempel sige, Jeg synes ikke rigtigt om denne årstid – men jeg elsker at vejret er så godt.

Vend sætningerne om.

Først det negative og så afslutte med det positive.
Når vi afslutter med det negative, holder vi fast i den negative energi og kommer ikke videre.
Vi ved, at vi skal vende energi, når vi siger et men.
Men bliver altså vores kodeord.

Det Lille Ord Men

Brug men til at blive mere positiv uden at ændre adfærd.

Vi ved allerede, hvordan vi tilføjer et men og vi ved også, hvordan vi ikke tilføjer et men.
Derfor skal vi bare bytte det rundt.
Når vi siger noget positivt, så lader vi være med at tilføje men.
Omvendt når vi siger noget negativt, så tilføjer vi et men og så noget positivt.
Hvis vi kan gøre det på den ene måde, kan vi også gøre det på den anden måde.
God fornøjelse med at være positiv.

❤️

Det Lille Ord Men

Læs om alt om Lottes rådgivning.
Jeg har en YouTube Kanal, du er meget velkommen til at følge.
Læs om mig Lotte Eulalia, min passion, mine værdier og min vision.

Det Lille Ord Men

️❤️❤️❤️

English version of this blogpost below the photo.

Det Lille Ord Men

Det Lille Ord Men

The Little Word But.
There is always a but.
But it is one thing or another.
Are you saying but?

Positivity is good for us in all ways.

It is good for both our mental and physical health.
Often us humans say something positive and then we add a but and something negative.
For example, someone might say I love summer, but this is way too hot.

There is something positive and something negative about everything.

I practice a lot in always finding the positive.
Therefore, I strive to omit the negative.
In this way, by first saying something positive and then something negative, we change something positive to negative.
So we end up holding on to the negative energy.

Being positive, we must let go of the negative.

We must let go of the negative energi.
Often when we say something negative we don’t add a but and then something positive.
Otherwise, it would be good, since we would then change something negative to positive.
That way, we only focus on the negative and say something negative.
We can, if we want, easily change the negative energy to positive instead.

Find the positive in the negative.

We can do that by adding a but and then something positive, after the negative.
In this way, we change the negative energy to positive and thus get rid of the negative.
We can say, for example, I don’t really like this season – but I love that the weather is so good.

Turn the sentences around.

First the negative and then end with the positive.
When we end with the negative, we hold on to the negative energy and do not move forward.
We know we have to turn energy when we say a but.
But then become our password.

Use but to become more positive without changing behavior.

We already know how to add a but and we also know how not to add a but.
That’s why we just have to swap it around.
When we say something positive, we don’t add a but.
Conversely, when we say something negative, we add a but and then something positive.
If we can do it one way, we can do it the other way as well.
Have a great time staying positive.

❤️

Read all about Lottes Counselling.
Subscribe to my YouTube Channel.
Read about me my passion, my values and my vision.

️❤️❤️❤️

Det Lille Ord Men

Det Lille Ord Men