At Tilgive

Er forsoning nødvendig for at tilgive?
Forsoning er absolut ikke nødvendig for tilgivelse.
Tilgivelse handler kun om os selv og inkluderer udelukkende os selv.
Ofte har vi fokus på relationen.
Når vi ikke ønsker en relation længere, ønsker vi ikke tilgivelse.
Det samme med en oplevelse.
Hvis vi ikke ønsker en gentagelse af en oplevelse, ønsker vi ikke at tilgive.
Vi skal, hverken at ønske gensyn eller gentagelse af oplevelse for at tilgive, vi skal fokuser på os selv.

At Tilgive

Vi slipper, når vi tilgiver.

Vi tilgiver for at give slip på dårlige oplevelser.
Når vi ikke tilgiver, holder vi fast i de dårlige oplevelser.
Hvis vi holder fast i dårlige oplevelser, tynger de os og holder os tilbage.
Derfor er fokus udelukkende på os selv, ikke relationen eller oplevelsen.
På den måde tynges og holdes vi ikke tilbage af noget utilgiveligt. 
Mange tror det er nødvendigt at reparere en relation eller ønske at gentage en oplevelse for at tilgive.
Netop denne antagelse gør, at tilgivelse virker kompleks.

Tilgivelse er helt enkel og handler kun om os selv.

Vi skal tilgive inde i os selv.
Fokus skal udelukkende være på os selv, ikke relationen eller oplevelsen.
På den måde tynges og holdes vi ikke tilbage af noget utilgiveligt.
Skal vi reparere en en relation eller oplevelse for at tilgive?
Mange tror, at netop dette, er nødvendigt for tilgivelse.
Vi antager at vi skal tilbage til personen eller oplevelsen for at forsone os med personen eller oplevelsen.
Det skal vi ikke, vi skal tilbage til os selv.

At Tilgive

Tilgivelse forgår hjemme, ikke ude.

Når vi er fokuseret på andre eller oplevelser er vi ikke hjemme i os selv.
Så er vi enten ude hos den anden person eller ved oplevelsen.
Når vi er der, altså ude eller ikke hjemme på egen banehalvdel, kan vi ikke ændre på os selv.
Derfor skal vi hjem og arbejde selv arbejde med tilgivelsen.
Det er nemlig hjemme i os vi kan slippe oplevelser.

At Tilgive

Alt kan tilgives.

Det utilgivelige findes ikke, på denne måde.
Vi kan altså altid komme os over ubehagelige personer og oplevelser.
Kunne vi ikke det, ville det ikke være muligt at tilgive afdøde personer.
Det er altså helt op til os, om vi vælger at tilgive eller ej.
Jeg ved godt, hvad jeg vælger.
God fornøjelse med at tilgive.

At Tilgive

❤️

Du kan læse mere om, hvorfor tilgivelse er godt.
Definerer du dig selv som ekstrovert eller introvert?
Min YouTube Kanal.

At Tilgive

❤️

Find an english version of this blog post below this photo.

At Tilgive

To Forgive.

Is reconciliation necessary to forgive?
Reconciliation is absolutely not necessary for forgiveness.
Forgiveness is only about ourselves and includes only ourselves.
Often we focus on the relationship.
When we don’t want a relationship anymore, we don’t want forgiveness.
The same with an experience.
If we do not want a repeat of an experience, we do not want to forgive.
We must, neither wishing for reunion nor repeating experience to forgive, must focus on ourselves.

When we forgive we let go.

We forgive for letting go of bad experiences.
When we do not forgive, we hold on to the bad experiences.
If we hold on to bad experiences, they weigh us down and hold us back.
Therefore, the focus is solely on ourselves, not the relationship or the experience.
That way we are not burdened and held back by anything unforgivable.
Many people think it is necessary to repair a relationship or want to repeat an experience to forgive.
It is precisely this assumption that makes forgiveness seem complex.

Forgiveness is simple and is only about ourselves.

We have to forgive inside ourselves.
The focus should be solely on ourselves, not the relationship or the experience.
That way we are not burdened and held back by anything unforgivable.
Do we need to repair a relationship or experience to forgive?
Many believe that this is exactly what is needed for forgiveness.
We assume that we need to go back to the person or experience to reconcile with the person or experience.
We should not, we must return to ourselves.

Forgiveness goes on at home, not out.

When we are focused on others or experiences, we are not at home in ourselves.
Then we are either out with the other person or by the experience.
When we are there, that is, out or not at home on our own half, we cannot change ourselves.
That is why we must go home and work on forgiveness ourselves.
It is at home in us that we can let go of experiences.

Everything is forgivable.

The unforgivable does not exist in this way.
So we can always get over unpleasant people and experiences.
If not, it would not be possible to forgive dead persons.
So it is up to us whether we choose to forgive or not.
I know what I choose.
Have a good time forgiving.

❤️

Read more about why forgiveness is so good.
Are you defining yourself as ekstrovert or introvert?
My YouTube Channel.

❤️

At Tilgive

At Tilgive