Bekymringer og Tankemylder

Bekymringer og Tankemylder
Bekymrer du dig om fremtiden?
Det gjorde jeg engang.
Jeg bekymrede mig om alt muligt.
Nogle gange oplevede jeg nærmest tankemylder.

Bekymringer er negative tanker.

Helt basalt er en bekymring en negativ tanke.
Bekymringer er tanker om potentielle større og mindre katastrofer.
Man kan også sige, at det er fremtidige problemer, vi gætter os til.
Desuden bliver vores bekymringer aldrig til noget.
Der er altså ingen grund til at lytte til dem, da det vil holde os tilbage.
Derfor kan det være godt, at bruge bekymringerne på en ny og positiv måde.

Bekymringer fastholder og holder os tilbage.

Når vi tænker negativt, altså bekymrer os, kan vi opleve at det kan være svært at slippe tankerne.
Det skyldes at negative tanker fastholder os.
De fastholder os i bevidstheden på den måde, at de ikke forsvinder af sig selv.
Der kommer ikke automatisk en bedre tanke istedet.
Negative tanker tiltrækker tvært imod flere negative tanker.
Når de negative tanker fastholdes i bevidstheden, fastholdes vi i livet.
Det gør vi fordi, de negative tanker ikke overlader plads til andet i bevidstheden.
Derfor skal vi gøre noget aktivt selv for at komme videre.

Vi kan bruge bekymringer positivt.

Vi har allerede defineret, at en bekymring er en negativ tanke.
Derfor kan vi bruge bekymringer til at blive bedre til at tænke positivt.
Der er noget godt og noget dårligt ved alt.
Hver gang vi har tænkt en bekymret tanke som er negativ, kan vi istedet finde noget positivt.
På den måde kan vi erstatte den negative tanke i vores bevidsthed med en positiv.
Vi kan altså få den negative tanker til at slippe og herved sætte os selv fri.
Nu er vi begyndt at bruge vores bekymringer på en positiv måde.

Tankemylder er en kaskade af negative tanker.

Man kan også sige, at det er en samling af negative tanker.
Derfor kan vi gøre det samme med tankemylder som med bekymringer.
Vi kan bruge det positivt.
Udskift alle de negative tanker til positive.
Det der sker er, at med tiden, kommer vi automatisk til at tænke positive tanker istedet for negative uden at skulle skifte ud.
Vi lærer med andre ord vores tankemønster at prioritere positive tanker.
På den måde bruger vi vores negative tankemylder positivt.

Bekymringer og Tankemylder

Rådgivning.
Hvem er Lotte Eulalia Botteleth?
Du skal udelukkende betale, hvis du er tilfreds.

Læs om at positive tanker fremmer klarsynet.
Det er godt for os mennesker at tænke positivt.
Når vi ønsker os succes i livet er det godt at begynde at arbejde med at højne selvværdet.

Min YouTube kanal.

❤️

Bekymringer og Tankemylder

English version below the photo.

Bekymringer og Tankemylder

Bekymringer og Tankemylder

Concerns and excessive thoughts.
Do you worry about the future?
I used to do so.
I was worried about all kinds of stuff.
Like excessive thoughts.

Concerns are negative thoughts.

Basically, a concern is a negative thought.
Concerns are thoughts of potential major and minor disasters.
You can also say that these are future problems that we guess.
Furthermore, our concerns never turn into anything.
So there is no need to listen to them, as it will hold us back.
Therefore, it may be good to use the concerns in a new and positive way.

Concerns makes us stuck and hold us back.

When we think negatively, that is, we worry, we may find it difficult to let go of thoughts.
That’s because negative makes us stuck.
They hold us in consciousness in a way that they do not disappear by themselves.
There is not automatically a better thought instead.
Negative thoughts, on the contrary, attract more negative thoughts.
When negative thoughts are held in consciousness, we are held in life.
We do this because negative thoughts leave no room for anything else in consciousness.
Therefore, we must do something active ourselves to move forward.

We can use worries positively.

We have already defined that a concern is a negative thought.
Therefore, we can use concerns to become better at thinking positively.
There is something good and something bad about everything.
Every time we have thought a worry that is negative, we can find something positive instead.
That way, we can replace the negative thought in our consciousness with a positive one.
So we can let go of the negative thoughts and thereby free ourselves.
Now we have begun to use our concerns in a positive way.

Excessive thoughts are a cascade of negative thoughts.

You could also say that it is a collection of negative thoughts.
That is why we can do the same with thought mills as with concerns.
We can use it positively.
Replace all negative thoughts with positive ones.
What happens is that over time, we automatically think positive thoughts instead of negative ones without having to switch.
In other words, we learn our thinking pattern to prioritize positive thoughts.
In this way, we use our negative thought mills positively.

Bekymringer og Tankemylder

Read about how positive thinking improves clarity.
Positive thinking is good for us humans.
When we want success in life it is good to start working on improving the self-esteem..

My YouTube channel.

Counselling.
Who is Lotte Eulalia Botteleth?
You only have to pay when you are satisfied.

❤️

Bekymringer og Tankemylder