Positive og Negative Overspringshandlinger

Positive og Negative Overspringshandlinger.
De er nogle meget udskammede handlinger.
Ofte omtales de negativt.
Bare navnet kan nærmest få os til at føle os skyldige.
De er nogle af de mest udskældte handlinger.
Alligevel laver vi dem alle sammen.
Det er jo bare nogle handlinger, så måske er de ikke så dårlige endda?
Er overspringshandlinger dårlige for os?
Er der overhovedet noget positivt ved dem?

Overspringshandlinger gør os klar.

De gør os klar til næste handling eller gøremål.
Samtidig giver de os pause før næste handling eller gøremål.
De giver os mulighed for at trække vejret.
Ofte flytter vi os direkte fra en handling eller et gøremål til et nyt.
Vi får mulighed for at få ryddet ud i bevidstheden, inden vi skal videre.
Vores bevidsthed er fyldt med tanker om forrige gøremål eller handling.
Under overspringshandlingen får vi ryddet bevidstheden for disse tanker.
Bevidstheden bliver, med andre ord, klar til nyt.

Overspringshandlinger omfatter udskudte handlinger.

De handlinger vi ellers ikke rigtig gider.
Ofte får vi lavet de handlinger vi ellers udskyder.
Handlinger og gøremål som vi har svært ved at tage os sammen til.
Overspringshandlinger gør os langt mindre kritiske overfor opgaven.
Mindre attraktive opgaver bliver attraktive, når vi overspringshander.
Overspringshandlinger handler ikke om selve opgaven, derfor er det sådan.
Derfor er de effektive til at få ryddet op i udskudte gøremål.

Overspringshandlinger er oftest af manuel karakter.

Manuelt arbejde rydder vores bevidsthed.
Det er derfor vores overspringshandlinger ofte er af manuel karakter.
Alternativt vælger vi de opgaver, der er rutine for os.
Det er der en grund til.
Når vi laver manuelt arbejde eller rutinearbejde, holder vi op med at tænke.
Vores overspringsarbejde giver os altså en pause fra egoet.
Vi får ryddet ud i bevidstheden ved hjælp af vores overspringshandlinger.
Overspringshandlinger svarer altså til at meditere eller gå en tur i skoven.
På den måde kan disse handlinger være gode for os.

Positive og Negative Overspringshandlinger.

Se positivt på dine overspringshandlinger.

Husk at rose dig selv.
Vi får altså både lavet de opgaver, vi udsætter og vi får en pause.
Der er altså ingen grund til, at vi bebrejder os selv, vores overspringshandlinger.
Så bruger vi vores overspringshandlinger negativt.
Vi kan bruge dem positivt og være glade for dem.
Det er også velfortjent, at vi roser os selv for at have husket at holde pause.
Vi har også fortjent ros for at have udført selve gøremålet.

Positive og Negative Overspringshandlinger.

Sæt tid af.

Hvis overspringshandlinger giver dig stress, så sæt tid af.
Det er helt normalt at lægge tid ind til pauser.
Overspringshandlingerne viser dig, hvornår der er brug for pauser.
Derfor er det bare at sætte ekstra tid af til dem.
På den måde bliver vi glade af overspringshandlinger og får hævet vores selvværd.
God fornøjelse med dem.

❤️

Positive og Negative Overspringshandlinger.

Læs om at positive tanker fremmer klarsynet.
Det er godt for os mennesker at tænke positivt.
Når vi ønsker os succes i livet er det godt at begynde at arbejde med at højne selvværdet.

Min YouTube kanal.

Positive og Negative Overspringshandlinger.

❤️

Positive og Negative Overspringshandlinger

Positive og Negative Overspringshandlinger.

Positive and Negative Skip Actions.
They are some very shameful actions.
Often they are mentioned negatively.
Even the name can almost make us feel guilty.
They are some of the most repressed actions.
Yet we make them all.
After all, these are just some actions, so maybe they’re not that bad even?
Are skipping actions bad for us?
Is there anything positive about them at all?

Skip actions get us ready.

They prepare us for the next action or chore.
At the same time, they give us pause before the next action or chore.
They allow us to breathe.
Often we move directly from an action or a chore to a new one.
We will have the opportunity to clear our consciousness before moving on.
Our consciousness is filled with thoughts of the past task or action.
During the skipping action, we clear the mind for these thoughts.
In other words, consciousness becomes ready for new.

Skip actions include deferred actions.

The actions we otherwise do not really bother about.
Often we get the actions done, we otherwise postpone.
Handlines and chores that we find difficult to get along with.
Skip actions make us far less critical of the task.
Less attractive tasks become attractive when we skip skips.
Skip actions are not about the task itself, that’s why it is so.
Therefore, they are effective in cleaning up deferred chores.

Skip actions are most often manual.

Manual work clears our consciousness.
That is why our skipping actions are often of a manual nature.
Alternatively, we choose the tasks that are routine for us.
There is a reason for that.
When we do manual work or routine work, we stop thinking.
Our spring work thus gives us a break from the ego.
We get cleared out in consciousness by our skipping actions.
Thus, skipping acts is like meditating or taking a walk in the woods.
That way, these actions can be good for us.

Be positive about your skip actions.

Remember to praise yourself.
So we get both the tasks we postpone and we get a break.
So there is no reason why we blame ourselves, our skipping actions.
Then we use our skip actions negatively.
We can use them positively and be happy with them.
It is also well deserved that we praise ourselves for having remembered to pause.
We also deserve praise for having done the job itself.

Set aside time.

If skip actions cause you stress, set aside time.
It is normal to schedule time for breaks.
The skip actions show you when breaks are needed.
Therefore, just devoting extra time to them.
In this way, we enjoy jumping action and raising our self-esteem.
Have fun with them.

❤️

Positive og Negative Overspringshandlinger.

Read about how positive thinking improves clarity.
Positive thinking is good for us humans.
When we want success in life it is good to start working on improving the self-esteem..

My YouTube channel.

❤️

Positive og Negative Overspringshandlinger.