Rutinearbejde giver Klarsyn

Rutinearbejde giver Klarsyn.
Vidste du det?
Den er god nok, det gør det.
Udførelse af rutinefunktioner fremmer klarsynet, men hvorfor gør det så det?

Når vi udfører rutinearbejde holder vi op med at tænke over, hvad vi laver.

Vi sætter vores ego på stand by og udfører det, vi er igang, med på rutinen.
Når egoet er på stand by produceres der ikke alle mulige tanker.
Det er fuldstændig på samme måde som, når vi mediterer.
Tankerne holder op med at fylde i vores bevidsthed.
Det gør de så alligevel ikke helt, men vi tænker en anden type tanker end dem, der kommer fra egoet.
Vi producerer nemlig tanker, der kommer fra klarsynet eller intuitionen, om du vil.

Hvis du gør noget pr. rutine, så prøv at lægge mærke til det selv.

Det sker ofte for mig, når jeg kører bil.
Netop når jeg kører, oplever jeg ofte, at mit klarsyn bliver ekstra produktivt.
Jeg er ofte kørt ind til siden for at diktere noget tekst til min blog eller min bog, jeg arbejder på.
Det kommer helt af sig selv, når jeg har kørt et stykke tid.

Har du et arbejde, hvor du udfører rutinearbejde, så vær opmærksom på typen af dine tanker.

Hvis det er ideer, løsninger, klarhed over din vej fremad, så kommer tankerne fra klarsynet.
Derfor skal du endelig ikke være ked af, hvis du har et job, der indeholder rutinearbejde.
Du skal hellere lægge mærke til, hvad det er for nogle tanker, der kommer til dig.
Måske er der en grund til, at netop du udfører disse funktioner.
Du skal bruge de svar, der kommer til dig.
Derfor kan du roligt acceptere dine rutinefunktioner.
Hvis du er irriteret, tager dit ego nemlig over og du producerer negative tanker.
Når du producerer negative tanker, er der ikke plads til klarsyn.

Det behøver ikke være et arbejde for at være rutine præget.

Det kan være alle mulige ting du gør på rutinen.
Som sagt sker det for mig, når jeg kører bil.
For nogle kan det være, når de gør rent, når de går i bad, når de vasker op, går med hunden, løber og så videre.
Tænk selv over det og læg mærke til, hvilke funktioner du udfører pr. rutine.
God fornøjelse med at anvende dit klarsyn og intuition mere bevidst.

Rutinearbejde giver Klarsyn

❤️

Læs mere om klarsyn, monotont arbejde og kreativitet.
Abonner på min YouTube Kanal.
Læs om, hvordan vi tager ejerskab på det vi laver.
Jeg tilbyder flere typer af rådgivning.

Rutinearbejde giver Klarsyn

Read english version of post below video and photo.

Se min video om intuition, mavefornemmelse og klarsyn.

Rutinearbejde giver Klarsyn

Routine work provides Clarity.
Did you know this?
It’s true, it does.
Performing routine functions promotes clarity, but why does it do so?

When we perform routine work or tasks, we stop thinking about what we are doing.

We leave our ego on standby and do what we do on the routine.
When the ego is on standby, we do not produce all kinds of thoughts.
It is completely the same as when we meditate.
We stop thinking.
Well we do not totally stop thinking, but we think a different kind of thoughts than those that come from the ego.
We produce thoughts from the clarity or intuition instead.

If you do something by routine, try to notice this yourself.

It often happens to me when driving my car.
When driving, I often find that my clarity is extra productive.
I often need to stop the car to dictate some text to my blog or book I’m working on.
It comes completely by itself when I’ve been driving for a while.

If you have a job where you do routine work, pay attention to the type of your thoughts.

If it is ideas, solutions, clarity of your way forward, then the thoughts come from the clarity or intuition.
Therefore, you should not be sorry if you have a job that includes routine work.
You should rather pay attention to what kind of thoughts are coming to you.
Maybe there is a reason why you perform these functions.
You need the answers that come to you.
Therefore, you can happily accept your routine functions.
If you are annoyed, your ego takes over and you produce negative thoughts.
When you produce negative thoughts, there is no room for clairvoyance.

It doesn’t have to be a job to be a routine.

It can be all sorts of things you do on your routine.
As I said, it happens to me when I drive.
For some, it can be when they clean, when they bathe, when they wash, walk with the dog, run and so on.
Think about it yourself and notice what functions you perform per day on the routine.
Have fun using your clarity and intuition more consciously.

Rutinearbejde giver Klarsyn

❤️

Read more about clarity, monotonously tasks og creativity.
Subscribe to my YouTube Channel.
Read about how to own what we do.
I offer several types of counselling.

Rutinearbejde giver Klarsyn