Frihed er en Tilstand

Frihed er en tilstand.
Ved du hvad jeg mener?
Jeg mener, at frihed defineres af den enkelte.
Min opfattelse af frihed kan være enten forskellig eller meget lig din opfattelse af frihed.
Sandsynligvis har vi ikke 100 % samme opfattelse af frihed.

Frihed er altså ikke noget definerbart som findes, det er en tilstand, vi kan være i.

En følelse af frihed, vi kan have, kan man også sige.
Derfor giver det ingen mening at tale om, at vi som samlet gruppe er frie eller ej.
Det giver mening at tale om, at den enkelte føler sig fri.
At det enkelte menneske har en opfattelse af at være fri.
Det kollektive princip er ude af spil, når vi taler opfattelse af frihed.

Vi har alligevel nogle klare, samfundsdefinerede frihedsværdier som de fleste kan relatere sig til.

For eksempel synes mange, at ytringsfrihed giver os frihed.
Det ligger endda i ordet.
For mange er det frihed, at vi har et sundhedssystem, vi frit kan benytte.
Mange opfatter demokratiet som den ultimative frihed.
Der er mange ting, i vores samfund, vi opfatter som frihed.
Det at vi har et valg for eksempel, opfatter vi som frihed mange af os.
Dog er det ikke sådan, at fordi noget er samfundsdefineret eller flertallet er enig, så vil det være sådan for alle.
Der vil altid være nogle, som har en anden opfattelse.

Heldigvis er vi ofte uenige om alle mulige ting inklusive definitionen på frihed.

Uden uenigheden ville vi aldrig udvikle os.
Derfor hylder jeg uenigheden.
Så tak for at vi er så individuelle, men tilbage til friheden.
Hvad nu hvis vi sætter frihedsbegrebet fri.

Hvis frihed er en følelse, har vi så et valg, kan vi selv gøre noget for at føle os frie?

Ja, det kan vi godt.
Vi behøver ikke engang yde vold mod egne værdier.
En af mine personlige værdier omfatter netop den personlige frihed.
For mig er personlig frihed, at jeg kan foretage de valg, jeg har lyst til og gøre, hvad jeg vil uden begrænsning.
Sådan er livet imidlertid ikke, når jeg også skal være en del af og fungere i et samfund.
Det forhindrer mig dog ikke i at have personlig frihed som en værdi, det kan jeg nemlig selv bestemme.

Bliver jeg så oprørt eller vred, når jeg føler mig begrænset i min personlige frihed?

Ja, nogle gange gør jeg, når jeg oplever en begrænsning, som jeg ikke synes om.
Heldigvis ved jeg at vrede eller andet negativt fokus, gør mig ude af stand til at være glad og finde andre løsninger.
Jeg vil heller ikke kunne få andre til at lytte på mit synspunkt, hvis jeg er vred og forudrettet.
Vi mennesker gider nemlig ikke lytte på andre, vi ikke er enige med, hvis de er vrede og sure.
Derfor arbejder jeg med mig selv.

Jeg vender min negative energi til positiv.

Når energien er positiv, kan jeg føle mig glad og fri igen.
Andre mennesker, også uenige, vil lytte på mig, når jeg er positiv.
Jeg ændrer ikke, hverken mening eller personlig værdi.
Istedet gør jeg noget andet.
Jeg leder efter det positive i begrænsningen.

Der er noget negativt og noget positivt ved alt.

Det er derfor at nogle kan opfatte noget positivt som andre opfatter som negativt.
Det negative har jeg allerede indentificeret, det gjorde mig utilfreds, sur og ude af stand til at finde andre løsninger.
Når jeg finder det positive, kan jeg være glad igen.
Jeg kan finde andre veje end den vej, hvor jeg oplever at være begrænset.
På den måde kan jeg igen opnå en følelse af personlig frihed.

Frihed er en Tilstand

Det der sker, når jeg finder det positive istedet for det negative er, at jeg vender tankerne.

Jeg vender mit tankemønster fra negativt til positivt.
Heldigvis er vi mennesker meget nemme at manipulere via tanker.
Det kan selvfølgelig godt være en dårlig ting.
Når det er os selv, der manipulerer vores tanker til at være positive, er det en god ting.
Det synes jeg i hvert fald.
God fornøjelse, hvis du har lyst til at prøve.
Jeg kan personligt anbefale det.

❤️

Frihed er en Tilstand

Læs mere om, hvorfor det er godt at tænke positivt.
Abonner på min YouTube Kanal.
I naturen kan du altid finde ro.
Læs om, hvorfor negativ formidling absolut ikke virker.

Frihed er en Tilstand

English version of posit below video and photo.
Se min video om at finde det positive ved mennesker og situationer, du ikke kan lide.

Frihed er en Tilstand

Freedom is a state of mind.
Do you know what I mean?
I believe that freedom is defined by the individual.
My conception of freedom may be either different or very similar to your conception of freedom.
Probably we do not have 100% same view of freedom.

Freedom is not something definable as it is, it is a state of mind we can be in.

We can have a sense of freedom, we also be said.
Therefore, it makes no sense to say that we as a whole are free or not.
It makes sense to talk about the individual feeling free.
That the individual has a perception of being free.
The collective principle is not working when we speak of the concept of freedom.

Still, we have some clear, socially defined freedom values that most people can relate to.

For example, many people think that freedom of speech gives us freedom.
It even lies in the word.
For many, the freedom is that we have a health system that we can freely use.
Many view democracy as the ultimate freedom.
There are many things in our community that we perceive as freedom.
The fact that we have a choice for example, we perceive as freedom many of us.
However, because something is socially defined or the majority agrees, it will not necessary be the reality for everyone.
There will always be some who have a different view.

Fortunately, we often disagree on all sorts of things, including the definition of freedom.

Without the disagreement we would never develop.
That is why I love the disagreement.
So thank you for being so individual but back to freedom now.
What if we set the concept of freedom free.

If freedom is a feeling, then we have a choice, can we do something ourselves to feel free?

Yes we can.
We do not even have to commit violence against our own values.
One of my personal values is precisely that of personal freedom.
For me, personal freedom is that I can make the choices I feel like doing what I want without restriction.
However, life is not like that when I also have to be a part of and function in a society.
It does not, however, prevent me from having personal freedom as a value, for I can decide for myself.

Do I get so upset or angry when I feel limited in my personal freedom?

Yes, sometimes I do when I experience a restriction that I don’t like.
Fortunately, knowing anger or other negative focus makes me unable to be happy and find other solutions.
I also won’t be able to get others to listen to my point of view if I’m angry and prejudiced.
For we humans do not bother to listen to others we do not agree with if they are angry and full of negative energy.
That is why I work with myself.

I turn my negative energy into positive.

When the energy is positive, I can feel happy and free again.
Other people, including disagreeing ones, will listen to me when I’m positive.
I do not change, neither meaning nor personal value.
Instead, I’m doing something else.
I’m looking for the positive in the restriction.

There is something negative and something positive about everything.

This is why some may perceive something positive that others perceive as negative.
I already identified the negative, it made me unhappy, angry and unable to find other solutions.
When I find the positive, I can be happy again.
I can find paths other than the one where I feel limited.
That way I can once again achieve a sense of personal freedom.

What happens when I find the positive instead of the negative is that I turn my mind around.

I turn my thought pattern from negative to positive.
Fortunately, we humans are very easy to manipulate through our thoughts.
Of course, that might be a bad thing.
When it is ourselves manipulating our thoughts to be positive, it is a good thing.
At least I think so.
Have a good time if you feel like trying.
I can personally recommend it.

❤️

Frihed er en Tilstand

Read more about why positive thinking is good.
Subscribe to my YouTube Channel.
In nature it is always possible to find peace.
Read about why negative communication is of no use.

Frihed er en Tilstand