Ro i Naturen

Ro i Naturen.
Husker du at komme ud i naturen?
Går du en tur med fx. din hund eller din hest og eller dig selv i naturen?
Det er så sundt for os mennesker.
Det er sundt for vores sjæl.
Sæt dig gerne ned og nyd naturen.
Gå en stille tur.

Det er ofte i naturen, at jeg oplever stor inspiration.

Naturen kan have samme effekt som en meditation.
Den kan give os en pause fra egoet og alle tankerne.
Bare gå en stille tur og oplev naturen så kommer det helt af sig selv.
Fuldstændig på samme måde som i løbet af en meditation.
Tankerne stilner af.
Når tankerne forstummer kommer inspirationen og alle ideerne.
Alt bliver så legende let i naturen.

Vi kan blive opløftede og opladte blot ved en stille gåtur i naturen.

Tænk at der ikke skal mere til.
Naturen er gratis og altid til vores disposition og så gør den tilmed godt for os.
Synes du det er svært at komme igang med meditation?
Så start med at gå stille ture i naturen.
Sæt dig ned i løbet af din gåtur og nyd naturen, nyd stilheden, nyd naturens lyde.
Hver gang du tænker tanker, så slip dem, lad dem overdøves af naturens lyde.
Flyt fokus til lyden fra fuglene, vinden, træerne og alle de andre lyde.

Ro i Naturen

Det handler ikke om at gå langt, det handler mere om at gå stille.

Prøv at mærke udmygheden.
Mærk naturens storhed.
Fornem hvordan den favner dig og hvordan alt er forbundet og at du selv er en del af det.
Træk vejret med jorden og træerne.
Mærk hvordan du kan finde ro med naturen.

Jeg har dikteret mange ideer ind på telefonen på mine ture i naturen.

Først kommer roen til mig og så kommer ideerne pludselig, efter noget tid.
Naturen svigter aldrig.
Det eneste jeg skal gøre er at bevæge mig derud.
Hvilken gave til os mennesker.
Jeg er taknemmelig for naturen.

Ro i Naturen

❤️

Abonner på min YouTube Kanal.
Læs også om, hvordan du kan meditere mens du går.
Ris er negative energi og ros er positiv energi.
Vi kan bruge ordet men til at blive mere positive.

Ro i Naturen
Ro i Naturen
Ro i Naturen
Ro i Naturen

Peace in Nature.
Do you remember getting out into nature?
Do you go for a walk with eg. your dog or your horse and or yourself in the wild?
It’s so healthy for us humans.
It is healthy for our soul.
Sit down and enjoy nature.
Go for a quiet walk.

It is often in nature that I experience great inspiration.

Nature can have the same effect as a meditation.
It can give us a break from the ego and all the thoughts.
Just go for a quiet walk and experience the scenery and it will come to a complete end.
Completely in the same way as during a meditation.
Thoughts quiet down.
When the mind goes silent the inspiration and all the ideas will come.
Everything becomes so playfully easy in nature.

We can get uplifted and charged just by a quiet walk in nature.

Nothing else is needed.
Nature is free and always at our disposal and it is even good for us.
Do you find it difficult to get started with meditation?
So start by taking quiet walks in nature.
Sit down during your walk and enjoy nature, enjoy the silence, enjoy the sounds of nature.
Every time you think, drop them, let them be overwhelmed by the sounds of nature.
Move the focus to the sounds of the birds, the wind, the trees and all the other sounds.

It’s not about walking far, it’s more about walking quiet.

Try to feel the humility.
Feel the greatness of nature.
Feel how it embraces you and how everything is connected and that you are part of it yourself.
Breathe with the earth and the trees.
Feel how you can find peace with nature.

I have dictated many ideas into the phone on my walks in nature.

First comes peace and then the ideas suddenly come, after a while.
Nature never fails.
All I have to do is go out there.
What a gift to us humans.
I am grateful for nature.

❤️

Ro i Naturen

Subscribe to my YouTube Channel.
Alså read about how to meditate while you walk.
Criticism is negative energy and praising is positive energy.
Vi kan bruge ordet men til at blive mere positive.

Ro i Naturen