Meditativ Gang

Meditativ Gang, har du prøvet det?
Har du brug for en pause i dagen?
Er det en vane for dig at arbejde uden pauser?
Blive du træt og uoplagt efter frokosttid?
Prøv meditativ gang.
Det er rigtig godt og forbedrer din arbejdsmæssige ydeevne.

Gå en tur midt på arbejdsdagen.

Jeg gør det selv, og det hjælper mig med at holde fokus.
Det hjælper mig til ikke at blive træt og ineffektiv i løbet af dagen.
En halv times gang er den optimale tidsramme, men da det langt fra altid er muligt, kan mindre sagtens gøre det.
Selv ti minutter er godt nok.
Nogle dage, når jeg det ikke i løbet af dagen.
De dage går jeg en Meditativ Gang enten før eller efter arbejdsdagen eller begge dele.
Min pointe er, at jeg altid kan nå det, da det kan være på alle tidspunkter.

Hvordan gør jeg det her Meditativ Gang?

Med mindre jeg er i naturen, tager jeg hovedtelefoner på.
Jeg har fundet noget musik, som jeg synes, er det helt rigtige for mig, når jeg skal gå meditativt.
Bandet hedder Karunesh med albummet Global Spirit, de laver også andet musik, der er godt at meditere til.
Jeg finder dette album nærmest perfekt til meditativ gang.
Måske kan du lide det, men det kan også være at det er noget helt andet musik, der er rigtigt for dig.
Det skal ikke være noget bestemt musik.

Går jeg Meditativ Gang på en bestemt måde?

Jeg går i et tempo, så jeg kan nå at have mig selv med.
Med det mener jeg, at jeg ikke bliver forpustet.
Jeg farer ikke afsted.
Istedet bevæger jeg mig stødt fremad i et tempo som er naturligt for mig, hvor jeg ikke skal anstrenge mig og uden, at jeg går i stå.
På den måde har jeg tid til at fokusere på min vejrtrækning, på mine arme, der svinger frem og tilbage og på mine ben.
Jeg mærker gangen og tager hvert skridt ind.
Min gang bliver så naturlig for mig, at jeg holder op med at tænke over den og det er her det meditative sætter ind.
Det er på denne måde, jeg opnår væren, som afstresser mig og lader mig op.

Hvor går jeg Meditativ gang?

Det kan foregå alle steder.
Det er det som er så godt.
I byen, på landet, i en bygning, hvis du ikke vil udenfor og der er lange gange eller andet, du kan gå på.
Det er fulstændig ligemeget.
Hovedsagen er, at du går.

Har du gerne ville igang med at meditere, men synes du det virker svært?

Så vil meditativ gang hjælpe dig til at finde ud af, hvad det handler om.
Det er meget lettere at komme igang med fordi du er i bevægelse.
Måske er du netop udfordret af meditation fordi du skal sidde stille, så er meditativ gang et rigtig godt sted at starte.
Mediterer du allerede, er Meditativ Gang et godt supplement.
Jeg bruger det selv og elsker det.
Læs mere om meditation.
Læs mit indlæg om positiv tænkning.
Min YouTube Kanal.
Book en rådgivning på contact @ botteleth . com.

❤️

Meditative Walking

Did you try that?
Do you need a break during the day?
Is your habit to work without breaks?
Do you get tired and not very engaged after lunch time.
Try out meditative walking.
It si very good and improves your performance at work.

Go for a walk in the middle of your workday

I do this myself, if possible, and it helps me to stay focused.
It helps me to not get tired and inefficient during the day.
Walking for a half an hour is the optimal timeframe, but less will do.
Even ten minutes is good.
Some days, I do not make it during the day.
Those days I go for a Meditative Walk either before or after the work day or both.
My point is that I can always reach it, as it can be at all times

How does I do his meditative walking?

Unless i’m in nature, I wear headphones.
I have found some music, which I think is right for me when walk meditatively.
The band is called Karunesh with the album Global Spirit, they also make other music that is good for meditation.
I find this album almost perfect for meditative walking.
Maybe you like it, but it may also be that there is something completely different music that is right for you.
There must be no particular music.

Do I walk meditatively in a certain way?

I walk at a pace where it is possible to feel myself.
By that I mean that I will not get out of breath.
I do not rush.
Instead, I move steadily forward at a pace that is natural to me, where I should not exert myself and without getting stuck.
That way, I have time to focus on my breathing, on my arms swinging back and forth and on my legs.
I feel the walk and every step.
My walk becomes so natural to me that I stop thinking about it and this is where it becomes meditative.
It is in this way that I achieve the being that stresses me and fill me up with new energy.

Where do I walk my meditative Walk

It can take place anywhere.
That’s what is so good about it.
In the city, in the countryside, in a building, if you do not want to go outside and there are long corridors or other things you can walk on.
It does not matter at all.
The main thing is that you walk.

Do you want to start meditating, but do you think that it is too hard?

Then the meditative walk will help you find out what it is about.
It is much easier to get started with because you are moving.
Perhaps you have just been challenged by meditation because you have to sit still, so meditative walk is a really good place to start.
If you already meditate, it is a good supplement.
I use it myself and love it.
Read more about meditation.
Read my post about positive thinking.
My YouTube Channel.
Book a guidance at contact @ botteleth . com.

❤️