Ensomhed

Ensomhed, kender du til det?
Kender du det at føle sig ensom?
Der tales meget om ensomhed.

Vi kan både føle os ensomme alene og blandt andre.

Det har altså ikke noget at gøre med det faktum, om vi er alene eller ej.
Nogle kan være meget alene og aldrig føle sig ensomme.
Andre kan være iblandt andre og føle sig meget ensomme.
Vores tanker om ensomheden bestemmer om vi føler os ensomme eller ej.

Ensomhed kommer fra tankerne.

Det er når vi tænker tanken.
Jeg er ensom, at følelsen af at være ensom opstår.
Hvis vi kan erstatte tankerne om, hvor ensomme vi er, som er negative tanker, med positive tanker, føler vi os ikke ensomme.
Grunden til dette er, at følelsen af ensomhed udelukkende opstår på grund af tanken.
Tanker om at være ensom og tanker om, hvor synd det er for mig, at jeg er ensom.

Vi skal erstatte de negative tanker med positive.

Hver gang vi tænker, at vi er ensomme, skal vi erstatte tanken med en positiv.
Jeg er ensom, bliver til, jeg elsker at være alene.
Ingen kan lide mig, bliver til alle kan lide mig.
På den måde finder vi det positive i det negative.
Vi bruger vores negative tanker konstruktivt.

Når vi elsker ensomheden, føler vi os ikke ensomme.

Hvis vi elsker vores ensomhed, tænker vi allerede positivt.
Positive tanker om ensomheden opløser følelsen af ensomhed.
Vi kan også tænke, at vi er gode til at være ensomme.
På den måde tænker vi allerede positivt.
Når vi tænker positivt, er det nemmere at tænke flere positive tanker.
Tak for dig.

❤️

Ensomhed

Du får tilfredshedsgaranti på min rådgivning.
Skal jeg også Rådgive dig?
Lotte Eulalia Botteleth, min passion, mine værdier og min vision.

Når vi tager ejerskab på tankerne, bliver vi gladere.
Kan vi acceptere os selv, behøver vi ikke andres accept.
Læs om, hvordan det bliver nemt at sige nej.
Jeg skriver om, hvordan du vender begrænsninger til muligheder.

Se flere videoer på min YouTube Kanal.

❤️

Ensomhed

English version of this post below video and picture.

Ensomhed
Ensomhed

Loneliness

Loneliness, do you know that?
Do you feel lonely?
There is a lot of talk about loneliness.

We can feel lonely both alone and among others.

So it has nothing to do with the fact whether we are alone or not.
Some may be very alone and never feel lonely.
Others may be among others and feel very lonely.
Our thoughts about loneliness determine whether we feel lonely or not.

Loneliness comes from the mind.

That is when we think the thought.
I am lonely that the feeling of being lonely arises.
If we can replace the thoughts of how lonely we are, which are negative thoughts, with positive thoughts, we do not feel lonely.
The reason for this is that the feeling of loneliness arises solely because of the thought.
Thoughts of being lonely and thoughts of how unfortunate it is for me to be lonely.

We must replace the negative thoughts with the positive ones.

Every time we think we are lonely, we must replace the thought with a positive one.
I am lonely, turns into, I love being alone.
No one likes me, turns into everyone likes me.
That way we find the positive in the negative.
We use our negative thoughts constructively.

When we love loneliness, we do not feel lonely.

If we love our loneliness, we are already thinking positively.
Positive thoughts about loneliness dissolve the feeling of loneliness.
We may also think that we are good at being lonely.
That way, we are already thinking positively.
When we think positively, it is easier to think more positive thoughts.
Thank you for being you.

❤️

Ensomhed

Du får tilfredshedsgaranti på min rådgivning.
Skal jeg også rådgive dig?
Lotte Eulalia Botteleth, min passion, mine værdier og min vision.

Ensomhed

When we own our thoughts we become happier.
If we can accept ourselves we do not need acceptance from others.
Read about how saying no is easy.
I write about how I turn limitations into possibilities.

My YouTube Channel.

Ensomhed

❤️