Svært at Sige Nej.

Svært at sige Nej.
Har du svært ved at sige nej?
Får du dårlig samvittighed, når du siger nej?
Forklarer du dig, når du siger nej?

Det sværeste og nemmeste er, at sige klart Nej.

Hvorfor er det så så svært bare at sige nej?
Det er fordi, vores selvværd ikke er højt nok.
Når selvværdet er for lavt, kan vi ikke lide at give udtryk for, hvad vi gerne vil og ikke vil.
Vi tager hensyn, er flove, vi holder os selv tilbage, vi pleaser osv.
Hvis vi kan få selvværdet til at stige, vil vi slet ikke byde os selv ikke at sige nej.
Så enkelt er det.

Vejen til at sige nej er at øve sig på at sige nej og, at rose sig selv

Er det normale, at du siger nej og så forklarer du dig?
Så skal du vide, at din forklaring åbner op for, at modtageren har mulighed for en forhandling.
Derfor skal forklaringen ud.
Forhandlingen indeholder en potentiel risiko for, at du ændrer dit nej, hvilket er i modstrid med dit ønske.
Du kan istedet sige nej, holde inde og så rose dig selv inde i dig.
Så er du beskæftiget af noget andet end forklaringen.

Hvis du ikke kan rose dig selv, så vær taknemmelig.

Indøv en taknemmelighedssætning.
Det kan fx. være: ‘Jeg er taknemmelig for muligheden for at sige nej’, ‘Jeg er taknemmelig for, at jeg er god til at sige nej’ eller ‘Jeg er taknemmelig for, at jeg siger nej’.
Gentag din taknemmelighedssætning indvendig indtil din lyst til forklaring er gået over.
På den måde kan du fastholde dit nej.

Den dårlige samvittighed vil aftage med tiden, jo bedre du bliver til at sige nej.

Når selvværdet stiger, opdager vi, at vi har brug for at lytte til vores egne behov istedet for de andres.
Selvværdet vil stige, hvis du benytter hver nej-mulighed til selvros eller taknemmelighed.
Sådan er det.
På den måde kan du også være glad, hver gang muligheden for at sige nej opstår.
Du ved, du vil få det bedre.

Hvis du fejler, så ros dig selv eller vær taknemmelig fordi du øvede dig.

Husk også at sige nej på en ordentlig måde.
Et godt Nej følges gerne med positive budskaber.
Undlad negative udmeldinger, de skaber dårlig stemning.
Det er ikke det du vil.
Sig for eksempel:
“Tak for tilbuddet, Tak fordi du spørger osv.
Nej.
Ha’ en dejlig dag.”

Det positive Nej efterlader alle med en positiv stemning.

Desuden lukker det også af for forhandling.
Derfor er det på alle måder en fordel.
God fornøjelse med at sige NEJ.

❤️

Abonner på min YouTube Kanal.
Læs om hvorfor det er vigtigt at rose sig selv.
Tips om, hvordan jeg praktiserer mindfulness i min hverdag.
Opfat det negative som en kompliment.

English version below the photo.

svært at sige nej

Svært at Sige Nej

Hard to say no.
Do you have a hard time saying no?
Are you feeling bad about it when you say no?
Do you explain yourself when you say no?

The hardest and easiest thing is to say clearly no.

Why is it so hard to simply say no?
That’s because our self-esteem is low.
When self-esteem is too low, we do not like to express what we like and do not want.
We are embarrassed, we hold ourselves back, we please, etc.
If we can increase the self-esteem, we will not do it to ourselves to say no.
It’s that simple.

The path towards saying no is to practice saying no and praising yourself

Is it normal for you to say no and then you explain yourself?
Then you need to know that your explanation opens up for the recipient to be able to negotiate.
Therefore, the explanation must be left out.
The negotiation contains a potential risk of you changing your no, which is contrary to your desire.
You can say no, hold back and then praise yourself inside you.
Then you are occupied by something other than the explanation.

If you cannot praise yourself, then be grateful.

Practice a sentence of gratitude.
It can, for example. be: ‘I’m grateful for the opportunity to say no’, ‘I’m grateful that I’m good at saying no’ or ‘I’m grateful to say no’.
Repeat your sentence of gratitude inside until your desire for explanation has passed.
That way you can maintain your no.

You will loose the bad conscience over time, the better you get to say no.

As self-esteem increases, we find that we need to listen to our own needs instead of the others.
Self-esteem will increase if you use every opportunity to say no for self-praise or gratitude.
That’s the way it is.
This way, you can also be happy whenever the opportunity to say no arises.
You know you will feel better.

If you fail, praise yourself or be grateful that you practiced.

Also remember to say no in a proper way.
A good No is preferably followed by positive messages.
Avoid negative announcements, they create bad mood.
That’s not what you want.
For example, say:
“Thank you for the offer, Thank you for asking etc.
No.
Have a nice day.”

The positive No leaves everyone with a positive mood.

Furthermore, it also rejects negotiations.
Therefore, it is an advantage in every way.
Have a good time saying NO.

❤️

Subscribe to my YouTube Channel.
Read about how important it is to praise yourself.
Advice about how to practice mindfulness during daily life.
Understand the negative as a compliment.