Mindfulness i Hverdagen

Mindfulness i hverdagen.
Har du lært mindfulness?
Mindfulness meditation, har du prøvet det?
Har du haft intentionen om at leve et mere ‘mindful’ liv?
Kommer du ikke rigtig nogle vegne med det?
Har du problemer med at få afsat tid?

Vi vil så gerne have det godt og tager gerne gode intentioner og øvelser til os, men det er svært at føre det ud i livet.

Vi har allerede en hverdag med job, børn, kæledyr, fritidsinteresser, sociale medier og alt muligt andet vi vælger at bruge vores tid på.
Det vi typisk bliver ved med at gøre er det vi skal eller det, hvor vi har en fast rutine.
Samtidig har vi en tendens til, at når det handler om at arbejde med os selv, vores indre, så kommer det bagerst i køen.
Sådan er vi bare.
Det, i virkeligheden, vigtigste prioriterer vi lavest.
Vi gør det næsten alle sammen så det er åbenbart meget menneskeligt.

Det vi har mest modstand på, er det vi afholder os fra.

Det burde i virkeligheden være omvendt.
At vi prioriterer det, hvor vi har mest modstand.
Det er nemlig sådan for os, at der hvor vi har størst modstand, er der størst læring.
Sådan er det faktisk på alle punkter i vores liv.
Vi bruger ofte modstanden til at afholde os fra at bevæge os i præcis den retning.
Som allerede skrevet burde vi gøre det modsatte.

Når vi prioriterer arbejdet med os selv lavest fordi vi ikke orker eller har lyst pga modstand, burde det altså være det vi prioriterede højest.

Jeg har fundet min vej til at få arbejdet med mig selv.
Selv om jeg, lige som alle andre, heller ikke har lyst.
Mit arbejde med mindfulness i hverdagen.
Jeg bruger al den tid, jeg ellers ikke bruger til noget konstruktivt.
Andre menneskers handlinger bruger jeg til at arbejde med mig selv.
Både de positive og de negative.
Jeg lægger mærke til min egen reaktion, på andres ord eller handlinger.
Hvis min reaktion er af negativ karakter.
Altså at jeg får lyst til at undskylde mig selv, gå i forsvar eller forklare mig, så holder jeg inde og roser mig selv, inde i mig, istedet.
Hvis jeg får lyst til at gå til angreb, er det samme procedure.
Jeg roser mig selv.

Det kan sagtens være en positiv handling fra andre, der udløser en negativ reaktion hos mig.

For eksempel, var der en dag, en pige, der sagde til mig, at min taske var virkelig fin.
Så begyndte jeg at forklare, at den havde været billig osv.
Det lægger jeg mærke til og ved så, at nu skal jeg rose mig selv.
Jeg stopper min forklaring og roser mig selv, inden i, istedet.
Mit selvværd er tydeligvis ikke godt nok til at modtage et kompliment.
Det kan det blive ved selvros, mindfulness i hverdage.
På den måde vil det også blive mere rart for andre, at give mig komplimenter, når jeg rent faktisk kan tage imod dem.

Min pointe er, at jeg arbejder med mig selv løbene i min dagligdag istedet for at afsætte tid.

Jeg har gjort det til en rutine.
Jeg har øvet mig i at lægge mærke til, hvornår jeg har brug for at arbejde med mig selv.
Det gør mig i stand til at gøre det på den måde.
Det betyder, at jeg er lykkeligt fri for at afsætte tid.
Du kan jo prøve det, hvis du har lyst.
God fornøjelse med mindfulness i hverdagen.

Mindfulness i Hverdagen

❤️

Mindfulness i Hverdagen

Min Youtube Kanal.
Jeg taler om, hvordan jeg har løftet mit selvværd ved netop at bruge hverdagen til at arbejde med mig selv.
Læs om hvordan jeg opnår mindfulness gennem meditation.
Jeg skriver om at have fokus på erfaringer frem for problemer.

Mindfulness i Hverdagen

English version below photo.

Mindfulness i Hverdagen

Mindfulness i Hverdagen

Mindfulness in everyday life.
Have you learned mindfulness?
Mindfulness meditation, have you tried it?
Have you had the intention to live a more ‘mindful’ life?
Aren’t you really getting on with it?
Having trouble setting aside time?

We like to feel good and we gladly adopt good intentions and exercises, but it is difficult to implement them.

We already have a daily life with jobs, children, pets, hobbies, social media and everything else we choose to spend our time on.
What we typically keep doing is what we need or when we have a fixed routine.
At the same time, we have a tendency that when it comes to working with ourselves, our inner, it’s the last thing we prioritize.
That’s just how we are.
The most important, in fact, is our lowest priority.
Almost everyone does this, so it’s obviously very human.

What we resist most is what we don’t do.

Ideally it should be the other way around.
That we give priority to where we have the most resistance.
Where we experience the greatest resistance, we will achieve the greatest learning.
This is how it is in all aspects of our lives.
We often use the resistance to to not move in exactly that direction.
As already written, we should do the opposite.

When we prioritize working with ourselves the lowest because we do not have the energy or desire because of resistance, it should therefore be our priority.

I have found my way to work with myself.
Although, like everyone else, I don’t feel like it either.
My work with mindfulness in daily life.
I use time that I normally do not use for anything constructive.
I use other people’s actions to work with myself.
Both the positive and the negative.
I notice my own reaction, to the words or actions of others.
If my reaction is negative.
Whenever I want to excuse myself, go in defense or explain myself, I stop and praise myself, inside of me, instead.
If I feel like going to attack, it’s the same procedure.
I praise myself.

It may well be a positive action from others that trigger a negative reaction within me.

For example, one day, a girl said to me that my bag was very nice.
Then I began to explain that it had been cheap, etc.
I notice that and then know that now I have to praise myself.
I stop my explanation and praise myself, inside, instead.
Obviously, my self-esteem is not good enough to receive a compliment.
It will be once I start praising myself, mindfulness in daily life.
That way, it will also be more enjoyable for others to give me compliments when I can actually receive them.

My point is that I work with myself during my daily life instead of setting aside time.

I’ve made it a routine.
I have practiced noticing when I need to work on myself.
It allows me to do it that way.
This means that I am happily free from reserving time to do it.
You can give it a try if you like.
Have a nice time with mindfulness in everyday life.

Mindfulness i Hverdagen