Motivation og Karriere

Motivation og Karriere.
Føler du dig motiveret?
Elsker du dit arbejde?
Glæder du dig til at komme på arbejde?

Motivation og Karriere

Hvis ja, så er du motiveret for dit arbejde.
Svarer du nej til ovenstående spørgsmål?
Føler du, at du overlever din arbejdsdag?
Venter du på næste weekend, fridag, ferie osv.?

Du kan lære dig selv, at være motiveret i dit daglige arbejde.

På den måde vil det blive langt sjovere for dig at gå på arbejde.
Motivation skaber arbejdsglæde.
Arbejdsglæde bidrager til et bedre arbejdsmiljø.
Så det er vel bare at komme igang med motivationstræningen.

Start med at fokusere positivt på din arbejdsplads, dine arbejdskolleger og dine arbejdsopgaver.

Skriv det ned.
Med det mener jeg, at du kan skrive ned, i punktform, alle de positive ting du kan komme i tanke om i forbindelse med dit arbejde.
Det er rigtig godt, hvis listen er lang, men fortvivl ikke, hvis det er svært og listen bliver kort.

Efterfølgende vender du dit fokus til negativt og skriver alle negative tanker ned omkring din arbejdsplads, dine arbejdskolleger og dine arbejdsopgaver.

Negativ listen skal også være i punktform.
Eksempelvis kan det være, mine arbejdsopgaver keder mig, jeg føler mig overset, min chef er uretfærdig, osv.
Når du er færdig med din negativ liste, kan du gå hele listen igennem og vende alle de negative punkter til positive punkter.
Her vender jeg de negative eksempler om til positive punkter.
Mine arbejdsopgaver er spændende.
Alle lægger mærke til mig.
Min chef er retfærdig.

Tilføj gerne ekstra positive punkter til din liste.

Jeg elsker mit arbejde, jeg er stolt af mig selv og min indsats, jeg vælger selv mine arbejdsopgaver, jeg elsker mig selv.
Mulighederne er utallige.
Hvis du har noget, du gerne vil være bedre til.
Det kan for eksempel være at sige fra.
Så tilføj det til listen.
Jeg er god til at sige fra, jeg er tro mod mig selv.

Du har nu en komplet liste over, hvordan du i virkeligheden ønsker at have det med dit arbejde og arbejdsplads.

Du kan læse listen igennem hver dag, fx. på din togtur.
Listen kan du også indtale og så lytte den igennem på vej til job, i en pause eller på andet tidspunkt.
Jeg bruger voice memo app. på Iphone.
Andre telefoner har sandsynligvis noget tilsvarende.

På denne måde vil du begynde at huske de positive sætninger.

Du kan bruge de positive sætninger i løbet af arbejdsdagen ved at lægge mærke til, hvad du tænker.
Hver gang du identificerer en negativ sætning i din bevidsthed, skal du nu skifte den ud med dens positive modpart.
Når du for eksempel tænker: Mine arbejdsopgaver kedelige.
Skift den straks ud med:
Mine arbejdsopgaver er spændende.

Med tiden vil du omprogrammere dit tankemønster til at blive mere positivt.

Der vil være mange fordele ved et positivt tankemønster i forhold til din motivation og karriere.
Du vil blive mere glad, have mere overskud, begynde at fokusere på muligheder istedet for begrænsninger og mere endnu.
Prøv det selv, så vil med sikkerhed opleve større arbejdsglæde.
Fortvivl ikke, når du fejler.
Du er ved at øve dig i noget nyt selvfølgelig kan du det ikke til perfektion, så var der jo ingen grund til at øve dig.
Vær god ved dig selv under din indlæring.
God fornøjelse med at øge din motivation og karriere.

❤️

Følg min YouTube Kanal.
Læs om, hvordan du opnår en god jobsamtale.
Når vi tager ejerskab åbner vi op for succes.
Læs om mine værdier, min passion og min vision.

Læs her om Motivation og Karriere

motivation og karriere

Motivation og Karriere

Motivation and Career.
Do you feel motivated?
Do you love your work?
Looking forward to get to work?
If so, then you are motivated for your work.
Do you answer no to the above questions?
Do you feel you are surviving your work day?
Are you waiting for next weekend, day off, holidays, etc.?

You can teach yourself to be motivated in your daily work.

That way it will be much more fun for you to go to work.
Motivation creates job satisfaction.
Job satisfaction contributes to a better working environment.
It’s all about getting started with the motivation training.

Start out by focusing positively on your workplace, your work colleagues and your work assignments.

Write it down.
By that I mean that you can write down, in point form, all the positive things you can think of in your work.
It’s really good if the list is long, but don’t worry if it’s hard and the list gets short.

Then you turn your focus to negative and write down all negative thoughts about your workplace, your work colleagues and your work assignments.

The negative list must also be in point form.
For example, my tasks may be boring, I feel overlooked, my boss is unfair, etc.
When you finish your negative list, you can go through the entire list and turn all the negative points into positive points.
Here I turn the negative examples into positive points.
My tasks are exciting.
Everyone notices me.
My boss is fair.

You may add extra positive points to your list.

I love my job, I am proud of myself and my efforts, I choose my own tasks, I love myself.
The possibilities are countless.
If you have something you would like to be better at.
For example, it may be saying.
Then add it to the list.
I’m good at saying no, I’m true to myself.

Now you have a complete list of how you really want to have it with your work and workplace.

You can read the list every day, eg. on your train ride.
Also you can record the list and then listen to it on your way to work, during a break or at another time.
I use the voice memo app. on Iphone.
Other phones probably have something similar.

This way you will start to remember the positive sentences.

You can use the positive phrases during the work day by noticing what you are thinking.
Each time you identify a negative phrase in your consciousness, you must now replace it with its positive counterpart.
When you think, for example: My tasks are boring.
Replace it immediately with:
My tasks are exciting.

Over time, you will reprogram your thinking pattern to become more positive.

There will be many benefits having a positive pattern of thinking in relation to your motivation and career.
You will be happier, have more profits, start focusing on opportunities instead of limitations and more.
Try it yourself, and you will certainly experience greater job satisfaction.
Don’t despair when you fail.
You are practicing something new of course you cannot do it to perfection, then there would be no reason to practice.
Be good at yourself during your learning.
Enjoy your motivation and career.

❤️

Follow my YouTube Channel.
Read about, how to have a succesful jobinterview.
When we start to own what we do we open up to success.
Read about my values, my passion and my vision.

Motivation og Karriere