Kom af med vreden

Kom af med vreden.
Kan du blive vred?
Synes du det er godt at få det ud?
Kommer du af med vreden ved at lade dig selv få det ud?
Det føles måske sådan, at du kommer af med vreden ved at blive vred, men det er det modsatte der sker.

Vi kan komme til at øve os i at blive bedre til at blive vrede.

Når vi forsøger at komme af med vreden ved at give os selv lov til at være vrede, bliver vi bedre til at være vrede.
Når vi gerne vil blive bedre til en egenskab, kræves det, at vi øver os i brugen af denne egenskab.
Det er derfor bliver vi bedre til at være vrede, på denne måde.
Vi øver os jo, lige præcis, i at være vrede.
Hvis vores intention var at komme af med vreden, skal vi derfor en anden vej.

Når vi er vrede, spreder vi negativ energi.

Under vredesudbrud øges den negative energi samtidig med, at den spreder sig til andre omkring os.
Det er derfor mange vil fjerne sig fra os under vredesudbrud.
Instinktivt kan vi ikke lide negativ energi.
Dem med allerede negativ energi vil blive eller indgå i en konflikt med os.
Når vi er vrede hører andre ikke, hvad vi siger.
De hører vreden.
På den måde gemmer vi altså os selv bag vreden.
Hvis vi ønsker at blive hørt, skal vi tale om det der gør os vrede, uden at være vrede.

Kom af med vreden.

Det er muligt at standse vredesudbruddet i tide.

Vi kan lægge mærke til vores tanker.
Negative tanker medfører negative følelser som kan omfatte følelser som uretfærdighed, tristhed, mindreværdsfølelse, ydmygelse eller andre negative følelser.
Vi opfatter de negative følelser som ubehagelige og bliver vrede.
Negative følelser opstår som en følge af negative tanker.
Det er altså de negative tanker, der gør os vrede.
Derfor skal vi arbejde med at vende vores negative tanker til positive tanker.

Find det positive i det negative.

Istedet for at holde fast i vreden, skal vi slippe den.
Det kan vi gøre ved at tænke positivt istedet for negativt.
Vi kan være udfordrede, når vi skal tænke positivt om noget, der gør os vrede.
Vi har nemlig slet ikke lyst til at tænke positivt, når vi er vrede.
Det er vigtigt at vide, at vi ikke skal ændre vores holdning, men vi skal ændre vores tanker.
Vi skal aktivt vende vores negative tanker til positive.
Det er nemlig udelukkende de negative tanker, der gør os vrede.

Når vi tænker positivt forsvinder vreden.

Vi kan starte med at tænke, at vi er gode til at blive vrede.
Når vi gør det, tænker vi allerede positivt.
Herefter bliver det nemmere at tænke flere positive tanker.
Helt enkelt kan vi tage vores negative tanker og vende til positive tanker.

Hvis vi alligevel kommer til at blive vrede, skal vi rose os selv.

Vi øver os netop i ikke at blive vrede og tidligere ville vi være blevet vrede uden at tænke over det.
Når vi nu opdager, at vi bliver vrede, er det netop fordi vi øver os i ikke at blive vrede.
Vi kan sagtens være stolte og rose os selv over at vi øver os.
Det kræver øvelse og fejl at opnå succes.
Derfor er det flot, når vi fejler.
Tak for dig.

❤️

Kom af med vreden.

Abonner på min YouTube Kanal.

Læs om mig, min passion, mine værdier og min vision.
Jeg tilbyder flere typer af rådgivning.

Hvad sker der, når vi bliver vrede.
Vi kan blive bedre til positivitet, ved at bruge vores negativitet.
Naturen gør os positive.
Læs om forskellen på selvtillid og selvværd.
Kan vi bruge vores dagdrømme positivt?

Kom af med vreden.

English version below the photo.

Kom af med vreden

Kom af med vreden.

Get rid of the anger.
Can you get angry?
Do you think it’s good to get it out?
Do you get rid of anger by letting yourself get it out?
It may feel like you are getting rid of the anger by getting angry, but the opposite is happening.

We may get to practice getting better at getting angry.

When we try to get rid of anger by allowing ourselves to be angry, we get better at being angry.
When we want to get better at a skill, we need to practice using that skill.
That’s why we get better at being angry, this way.
After all, this way we practice in being angry.
If our intention was to get rid of anger, then we must take a different path.

When we are angry, we spread negative energy.

During outbursts of anger, the negative energy increases while spreading to others around us.
This is why many will turn away from us during anger.
Instinctively, we do not like negative energy.
Those with already negative energy will stay or enter into a conflict with us.
When we are angry, others do not hear what we are saying.
They hear the anger.
That way we hide ourselves behind the anger.
If we want to be heard, we must talk about what makes us angry, without being angry.

Get rid of the anger.

It is possible to stop the anger in time.
We can notice our thoughts.
Negative thoughts lead to negative emotions that can include emotions such as injustice, sadness, feelings of inferiority, humiliation or other negative emotions.
We perceive the negative emotions as unpleasant and become angry.
Negative emotions arise as a result of negative thoughts.
So it is the negative thoughts that make us angry.
Therefore, we must work to turn our negative thoughts into positive thoughts.

Find the positive in the negative.

Instead of holding on to anger, we need to let go of it.
We can do this by thinking positively instead of negatively.
When we have to think positively about something that makes us angry, we can be challenged.
We do not want to think positively when we are angry.
It is important to know that we must not change our attitude, but we must change our thoughts.
Therefore, we must actively turn our negative thoughts to positive thoughts.
It is only the negative thoughts that make us angry.

When we think positively, the anger disappears.

We can start by thinking that we are good at getting angry.
When we do, we are already thinking positively.
This makes it easier to think more positive thoughts.
Quite simply, we can take our negative thoughts and turn them into positive thoughts.

If we’re going to get angry anyway, we have to praise ourselves.

We just practice not getting angry and in the past we would have gotten angry without thinking about it.
When we now discover that we are getting angry, it is precisely because we are practicing not to get angry.
We can easily be proud and praise ourselves for practicing.
Achieving success and failure requires success.
That’s why it’s great when we fail.
Thank you for being you.

❤️

Kom af med vreden.

Subscribe to my YouTube Kanal.

Read about me, my passion, my values and my vision.
I offer several types of counselling.

What happens, when we get angry.
We can become better at being positive by using our negativity.
Nature makes us positive.
Read about the difference in self-confidence and self-esteem.
Can we use our daydreams positively?

Kom af med vreden.