Værdier Passion og Vision

Værdier, Passion og Vision.
Har du virksomhed?
Har du defineret ovenstående?
Jeg vil anbefale dig at gøre det.
Hvis du ikke har virksomhed, kan det også være en god ting.
Især hvis du er jobsøgende, men også for at se, om du er på rette vej.

Du skal tage udgangspunkt i dig selv, ikke i virksomheden eller markedet eller noget andet, altså dig selv.

Når du definerer de 3 punkter er det vigtigt, at du gør det ud fra dig selv.
Hvad har du på hjerte?
Det er din virksomhed, hvad vil du med den?
Hvad er din passion, dine værdier og din vision med virksomheden?
Brug den tid, der er nødvendig, vær grundig, men gå ikke i stå fordi det ikke bliver perfekt.
Få eventuelt andre til at læse det igennem.
Er det klart, giver det mening, hvad læser andre, at der står?
Det vigtigste er, at du får det defineret.
Du kan altid rette det til.

Ligesom du selv vil udvikle dig, vil din virksomhed også, så det vil, uden tvivl, kunne tilrettes fremover.

Du kan gøre det til en tilbagevendende begivenhed, at du gennemgår de 3 punkter.
Det er bare at sætte en aftale med dig selv i kalenderen.
Er det stadig sådan, de skal defineres, eller skal noget redefineres?

Skal de være offentlige tilgængelige eller private?

Det bestemmer du selv, men hvis du offentliggør dem, sender du et klart signal til dine interessenter.
Du og din virksomhed kommer til at fremstå autentisk.
Det kan måske ligefrem være at nogle vil vælge dit produkt, din ydelse, dig som leverandør/arbejdsgiver osv. pga. af disse 3 punkter.
De er med til at skabe din profil.
Derfor vil jeg opfordre dig til at offentliggøre dem.

Værdier, passion og vision.

Tag dem med i overvejelserne, når du skal vælge retninger for din virksomhed.
Hvis du fx. skal udbyde nye services/produkter eller gå nye veje.
Stemmer de overens med dine 3 definerede punkter.
Du kan bruge dem til at navigere efter.
På den måde kan du undgå at handle i blinde, men foretage meget mere sikre valg.
Det vil også få din forretning til at have en rød tråd.
Ingen vil være i tvivl om dit koncept.

Jeg har defineret mine Værdier, Passion og Vision.

De indeholder, lige præcis, hvad jeg har på hjerte.
Derfor var det også nemt for mig.
Læs mine definitioner her.
Det kan ofte være godt at lade sig inspirere af andre.
Du kan godt lade dig inspirere af, hvordan det skal gøres og hvordan det skal forståes.
Når det kommer til selve definitionen, skal du ikke lade dig inspirere.
Den skal komme fra dig, kun dig.
Lige præcis, hvad du har på hjerte.
God fornøjelse med definitionen og din succes.

❤️

Du kan abonnere på min YouTube Kanal, hvor jeg har mange videoer.
Læs om, hvorfor du altid skal fokusere på produktet.
Lav gode salgsfremstød, der skaber værdi.

English version below photo.

Værdier Passion Vision

Values, Passion and Vision.
Do you have business?
Have you defined the above?
I would recommend you to do so.
Even if you don’t have a business, it is good to do.
Especially if you are in a job seeking position but also otherwise to see if you are on the right track.

See it from your perspective, not the company or the market or anything else but yours.

When defining the 3 points, it is important that you do this based on yourself.
What’s on your mind?
It’s your business, what do you want with it?
What is your passion, your values and your vision with the company?
Spend the time needed, be thorough, but don’t get stuck because it is not perfect.
If possible, get others to read it.
Is it clear, does it make sense what does others think you’re writing about?
The most important thing is that you get it defined.
You can always correct it.

Like you will develop, so will your business, therefore it will, no doubt, be adjustable in the future.

You can make it a recurring event that you review the 3 points.
Just add an appointment with yourself in the calendar.
Are they still defined like this or they need a redefinition?

Will they be public or private.

You decide for yourself, but publishing them sends a clear signal to your stakeholders.
You and your business will appear authentic.
It may even be that some will choose your product, your service, you as a supplier / employer, etc. because of these 3 points.
They help create your profile.
Therefore, I urge you to publish them.

Værdier, passion og vision.

Take them into consideration when choosing directions for your business.
For example, if you want to offer new services / products or take new paths.
Do they match your 3 defined points.
You can use them to navigate by.
That way you can avoid acting blindly and feel confident about your decisions.
It will also make your business have a red thread.
No one will doubt your concept.

I have defined my Values, Passion and Vision.

They contain exactly what I have in mind.
That’s why it was easy for me too.
Read my definitions here.
It can often be good to be inspired by others.
You may well be inspired by how it should be done and how it should be understood.
When it comes to the definition itself, do not be inspired.
It must come from you, only you.
Just exactly what you have in mind.
Have fun with the definition and your success.

❤️

Please subscribe to my YouTube Channel.
Read about, why you should always focus on the product.
Do promotions that creates a value.