Potentiale for positivitet

Potentiale for positivitet.
Oplever du meget negativt?
Føler du dig altid uheldig?
Går alting galt for dig?
Møder du de forkerte partnere?
Kalder andre dig ligefrem for sur og negativ?
Du kan vende det hele.

Når andre kalder os negative, er de selv negative.

Det er deres egne negative sider, de tillægger os.
Vi tillægger altid andre vores egne sider.
Sådan er mennesker.
Vi projicerer løs, alle sammen.
Hvis andre synes du er negativ, hvem er det så der er negativ?
Du var måske glad.
Derfor kan det kun være den, der kalder dig negativ.

Det man siger er man selv.

Det vi siger om andre, er altid om os selv.
Hver eneste gang er det sådan.
Selv når vi er sikker på, det ikke er sådan.
Jeg beskyldt i lang tid en anden person for ikke at høre efter.
Det sjove var, at hun altid kunne gentage mine ord.
Hun hørte altså efter, selv om jeg var overbevist om det modsatte.
Jeg var også overbevist om, at det absolut ikke handlede om mig.

Potentiale for positivitet

Når vi retter på andre, retter vi ubevidst på os selv.

Sidenhen fandt jeg dog ud af, at det var mig.
Jeg hørte aldrig efter.
I virkeligheden gjorde jeg mig selv opmærksom på, at jeg ikke hørte efter.
Da jeg fandt ud af det, kunne jeg begynde at høre efter.
Jeg begyndte at bruge min høre-egenskab positivt.
Til glæde for mig selv.

Jo mere negativt jo større potentiale for positivitet.

Oplever du at andre retter på dig?
Så ved du altså, at det ikke handler om dig.
Du kan vide bedre og sig tak.
Oplever du meget kritik og retten fra dine medmennesker?
Istedet kan du se det som en mulighed for at blive mere positiv.

Potentiale for positivitet

Modgang kan give positivitet.

Jo større modgang – jo større potentiale for positivitet.
Alt negativ adfærd fra andre, tilbyder samme mulighed for at blive mere positiv.
Hvis du lader dig gå på af andre, negative oplevelser eller mennesker, bliver du selv negativ.
Modgangen kan du istedet til at øve dig i positivitet.
Du skal ikke ændre holdning til det negative, men du skal ændre dine tanker fra negative til positive.
På den måde bruger du det negative positivt.
Når du kan det, findes det negative ikke længere.
Man kan også sige, at det positive opløser det negative.

Find det positive i det negative.

Hver gang du oplever modgang.
Når du oplever negativitet.
Så har du allerede fokus på det negative i det ellers ville du ikke opleve det som dårligt.
Derfor kan du istedet finde det positive.
Der er altid noget positivt.
Når du har fokus på det positive, vender du modgangen til medgang.
God fornøjelse med at udleve dit positive potentiale.

Tak for dig.

❤️

Potentiale for positivitet

Læs om mine værdier, min passion og min vision.
Jeg tilbyder tilfredshedsgaranti.
Clairvoyant Rådgivning.

My YouTube Channel.

Vi får klarsyn af positivitet.
På arbejdet skal vi selv fokusere på at opnå spændende opgaver.
Det er vigtigt, at vi roser os selv.
Vi siger os selv til, når vi siger fra.

Potentiale for positivitet

English version below the video and photo.

Potentiale for positivitet

Potential for positivity.
Do you have a lot of negative experiences?
Do you always feel unlucky?
Is everything going wrong for you?
Do you meet the wrong partners?
Do others even tell you your negative?
You can turn it all around.

When others tell us that we are negative, they are the negative ones.

It is their own negative sides that they apply to us.
We always project our own skills to others.
Humans are like that.
We project a lot, all of us.
If others think you are negative, then who is negative?
You might have been happy.
Therefore, it can only be the one who calls you negative.

It is all about yourself.

What we say about others is always about ourselves.
Every single time it is like that.
Even when we are sure it is not so.
For a long time I accused another person of not listening.
The funny thing was, she could always repeat my words.
So she listened, even though I was convinced otherwise.
I was also convinced that it was definitely not about me.

When we correct others, we unconsciously correct ourselves.

I realised that it was all about me.
I never listened.
In fact, I reminded myself that I was not listening.
When I found out, I could start listening.
I started using my hearing ability positively.
For my own good.

The more negative the greater the potential for positivity.

Do you experience that others corrects you?
Then you know now that it’s not about you.
You can know better and say thank you.
Do you experience a lot of criticism and the right from your fellow human beings?
Instead, you can see it as an opportunity to become more positive.

Challenges can bring positivity.

The greater the challenge – the greater the potential for positivity.
All negative behavior from others, offers the same opportunity to become more positive.
If you let yourself be affected by others, negative experiences or people, you will become negative yourself.
Challenges allows you instead to practice positivity.
You must not change your attitude towards the negative, but you must change your thoughts from negative to positive.
That way, you use the negative positively.
When you can, the negative no longer exists.
One can also say that the positive dissolves the negative.

Find the positive in the negative.

Every time you experience adversity.
When you experience negativity.
Then you are already focusing on the negative in it otherwise you would not experience it as bad.
Therefore, you can instead find the positive.
There is always something positive.
When you focus on the positive, you turn challenge into success.
Have fun living out your positive potential.

Thank you for being you.

❤️

Potentiale for positivitet

Read about my values, my passion og my vision.
I offer satisfaction guarantee.
Clairvoyant Counselling.

My YouTube Channel.

We obtain clairvoyance from positivity.
It is our own responsibility to get more exiting tasks at work.
It is important, that we praise ourselves.
We say yes when we say no.

Potentiale for positivitet