Sig fra og Til

Sig fra og Til
At sige fra.
Har du svært ved at sige fra?
Får du dårlig samvittighed?
Kan du bare ikke lide det?
Er det nemt for dig?
Det kan være svært at sige fra.

Når vi ikke siger fra, siger vi os selv fra.

På den måde, at vi ikke tager hensyn til os selv.
Vi tager kun hensyn til de andre.
Vores behov træder i baggrunden.
Vi overvejer slet ikke, hvad vi selv har lyst til.
Det er ikke os selv, vi tager hensyn til.
Vi glemmer os selv, når vi ikke siger fra.

Alternativet til at sige fra er ikke at sige fra.

På den måde kommer vi til at sætte os selv i situationer eller betingelser, vi ikke har lyst til.
Vi kommer ikke til at gøre, hvad vi har lyst til.
Når vi ikke siger fra, er vi drevet af negative tanker om os selv.
Retten til at sige fra, fratager vi os selv.
Vi synes ikke vi er gode nok, når vi ikke siger fra.
Det er altså vores selvværd, der er for lavt, når vi ikke siger fra.
Ellers ville vi sige fra og vælge det vi havde lyst til.
Vi kan rose os selv til et bedre selvværd.

Sig fra og Til

Når vi siger fra, siger vi også til.
Det er nemlig, når vi siger fra, at vi mærker, hvad vi selv har lyst til.
Hvis ikke vi gjorde det, ville vi ikke sige fra.
Derfor er det at sige fra også at sige til.
I virkeligheden siger vi det, vi gerne vil, til, når vi siger fra.
Det kan vi tænke på, når vi synes, det er svært at sige fra.
At vi siger til, på det vi gerne vil.

Vi siger til, når vi siger fra.

Hvis du synes det er svært at sige fra, kan du fokusere på, hvad du siger til.
Hver gang du ikke vil sige fra, så tænk over, hvad du siger til.
Identificer, hvad du siger til.
Det du siger til, er det du gerne vil.
Derfor gør det, det meget nemmere, at sige fra med den indgangsvinkel.
Det kan lade sig gøre, at sige et klart og positivt nej.
God fornøjelse med at sige fra og til.
Tak for dig.

❤️

Sig fra og Til

Min YouTube Kanal.

Når du siger noget negativt så tilføj men og noget positivt.
Det handler om os selv, når vi evaluerer andre.
Ser du dig selv som introvert eller ekstrovert?

Sig fra og Til

Sig fra og Til

Sig fra og Til

To say no.
Do you find it difficult to say no?
Do you have a bad conscience?
Do you just not like it?
Is it easy for you?
It can be hard to say no.

When we do not say no, we say no to ourselves.

This way that we do not take care of ourselves.
We only take others into account.
Our needs step into the background.
We do not consider at all what we ourselves feel like.
It is not ourselves we take into account.
We forget ourselves when we do not say no.

The alternative to saying no is not saying no.

This way, we get to put ourselves in situations or conditions we don’t feel like.
We are not going to do what we want to do.
When we do not say no, we are driven by negative thoughts about ourselves.
The right to say no, we deprive ourselves of.
We do not think we are good enough when we do not say no.
Our self-esteem is is too low when we do not say no.
Otherwise we would say no and choose what we wanted.
We can praise ourselves for a better self-esteem.

Say no and yes at the same time.

When we say no, we also say yes.
It is when we say no that we identify what we want.
If we did not, we would not say no.
Therefore, to say no is also to say yes.
In fact, we say what we want to when we say no.
We can think of that when we think it’s hard to say no.
That we say yes to what we want.

We say yes when we say no.

If you find it difficult to say no, focus on what you are saying yes to.
Every time you do not want to say no, think about what you are saying to.
Identify what you are saying yes to.
What you say yes to is what you want.
Therefore, it makes it much easier to say no with that approach.
It is possible to say a clear and positive no.
Have fun saying from and to.
Thank you for being you.

❤️

Sig fra og Til

My YouTube Channel.

When you say something negative then add but and something positive.
It is all about ourselves when we evaluate others.
Do you see yourself as introvert or extrovert?

Sig fra og Til