Når vi evaluerer andre.

Når vi evaluerer andre.
Tidligere evaluerede jeg altid på alting.
Jeg evaluerede på ekspedienter, tv-mennesker, kolleger, chefer, venner, familie osv.
Typisk evaluerede jeg på deres tøj, stemmeføring, opførsel, evner mm.
Ofte havde jeg så travlt med at evaluere, at jeg ikke hørte efter, hvad der blev sagt til mig.
Istedet konkluderede jeg ting ud fra mine egne vurderinger og handlede på dem.

Mens vi evaluerer på andre, hører vi ikke efter, hvad de siger.

Det er ikke konstruktivt og det var det heller ikke for mig.
Jeg havde mange problemer på grund af mine evalueringer.
Når vi ikke hører efter, hvad andre siger, danner vi selv konklusioner på, hvad vi tror de sagde.
Vi ser heller ikke andre som de er, vi ser dem som vi synes de er.

Det er os selv vi evaluerer på, når vi evaluerer på andre.

Sådan er det fordi, vi ikke er i stand til at evaluere på andre uden, at vi skal igennem os selv.
Vi har alle et filter med os selv, som vi ser verden igennem.
Det er derfor det er os selv vi evaluerer, fordi vi evaluerer gennem dette filter med os selv.
Vi er altså beskæftiget med os selv, istedet for at være beskæftiget med dem vi ønsker at være beskæftiget med.

Det er de negative evalueringer, der er dårlige, fordi de optager vores bevidsthed.

Når bevidstheden er optaget, er der ikke plads til at høre efter.
Vi kan nemlig kun blive bevidste om andre, når de er i vores bevidsthed.
Positive evalueringer fylder ikke i bevidstheden.
Så selv om vi evaluerer positivt, kan vi altså godt høre efter.

Vi kan skifte alle negative tanker om andre og verden ud med positive.

På den måde kan vi holde op med at evaluere.
Vores bevidsthed, der før havde været optaget af negative evalueringer, bliver sat fri.
Der bliver plads til anden tankevirksomhed, når vi skifter de negative tanker ud med positive.
Når vi ikke er optaget af at evaluere, hører vi efter, hvad der rent faktisk blev sagt.

Mens vi er positive får vi plads til at udvikle os.

Vi bliver i stand til at se muligheder og finde løsninger.
Desuden kommer vi til at fokusere på alt det positive.
Vi bliver gladere mennsker og hvis vi også skifter de negative tanker om os selv ud med positive, stiger vores selvværd.

Når vi tænker positivt om os selv, bliver vi automatisk mere positive overfor andre.

Vi mister lysten til at evaluere negativt.
Vores fokus på andre og os selv bliver positivt, helt af sig selv.
Vi kan bedre lide os selv og andre kan også bedre lide os.
Derfor bliver vi gladere.
Tak for dig.

❤️

Når vi evaluerer andre.

Læs alt om Lotte Botteleths rådgivning.
Jeg har en YouTube Kanal, du er meget velkommen til at følge.
Læs om mig Lotte Eulalia, min passion, mine værdier og min vision.

Når vi evaluerer andre.

Hos mig skal du udelukkende betale, hvis du er tilfreds.
❤️

English version of this blogpost below the photo.

Når vi evaluerer andre

When we evaluate others.
I used to do a lot of evaluating.
I evaluated clerks, tv-people, colleges, managers, friends, family and so on.
Typically I would evaluate their clothes, voice, behaviour, skills and more.
Very often I was so busy evaluating that I did not hear a word they said.
Instead I made my own conclusions based on my evaluations and I acted on them.

While busy evaluating others we are not listening to what they say.

It’s not constructive and it wasn’t for me either.
I had a lot of problems because of my evaluations.
When we do not listen to what others are saying, we ourselves draw conclusions on what we think they said.
Nor do we see others as they are, we see them as we think they are.

We evaluate ourselves when we evaluate others.

This is how we are unable to evaluate others without having to go through ourselves.
We all have a filter with ourselves as we see the world through.
That is why it is ourselves that we evaluate because we evaluate through this filter with ourselves.
So we are dealing with ourselves instead of being employed with those we want to be employed with.

The negative evaluations are bad because they occupy our consciousness.

When consciousness is occupied there is no room to listen.
We can only become aware of others when they are in our consciousness.
Positive evaluations do not fill consciousness.
When we evaluate positively, we can well listen.

We can replace all negative thoughts about others and the world with positive ones.

That way, we can stop evaluating.
Our consciousness, which had previously been preoccupied with negative evaluations, is being set free.
We make room for other thoughts when we replace the negative thoughts with positive ones.
When we are not busy evaluating, we listen to what was actually said.

While we are positive, we have room to develop.

We will be able to see opportunities and find solutions.
In addition, we will focus on all the positive.
We become happier people and if we also replace the negative thoughts about ourselves with positive ones, our self-esteem increases.
Thank you for being you.

When we think positively about ourselves, we automatically become more positive towards others.

We lose the desire to evaluate negatively.
Our focus on others and ourselves becomes positive, all by itself.
We like ourselves better and others like us better too.
That’s why we’re happier.
Thank you for being you.

❤️

Når vi evaluerer andre.

Reab all about Lotte Botteleths rådgivning.
Subscribe to my YouTube Kanal.
Read about me Lotte Eulalia, my passion, my values and my vision.

Når vi evaluerer andre.

Hos mig skal du udelukkende betale, hvis du er tilfreds.
❤️

Når vi evaluerer andre.