Retter du på Andre?

Retter du på andre?
Har du nogle gange følt det, som om du ikke bevæger dig fremad i dit liv?
Det har jeg.
En af grundene var, at jeg brugte tid på at lede efter fejl hos andre.
Jeg rettede endda nogle gange på andre.

Når vi retter på andre, retter vi i virkeligheden på os selv.

Alt hvad vi siger om andre, handler nemlig om os selv.
Sådan er mennesket, vi formår kun at have fokus på os selv.
Vi tror, vi har fokus på de andre, men det har vi ikke.
Det kan vi ikke finde ud af.

Vi bliver kede af det, når vi, via andre, retter på os selv.

Andre bliver irriterede, sure og måske ligefrem kede af det, når vi sådan retter ufortrødent på dem.
Jeg har pakket mange fornærmelser ind i det ville være pænere til dig med.. gennem tiden.
Når jeg nu ved, at det i virkeligheden var til mig selv, kan jeg godt se, hvem jeg udstillede.
Hvem jeg i virkeligheden gjorde ked af det.
Med udstille mener jeg, at jeg udstillede mit eget lave selvværd.
Uden lavt selvværd ville jeg nemlig ikke finde det nødvendigt at rette.
Så ville jeg vide, at vi alle er gode nok som vi er.

Vi fastholder os selv, når vi retter og står stille i vores liv.

Når vi retter uopfordret på andre, er vi ikke hjemme på egen banehalvdel.
Vi er på banehalvdelen hos den person vi retter på.
Alle mennesker har deres egen livsvej.
Vi er på livsvejen for den person vi retter på, når vi retter, kan man også sige.
For at bevæge os fremad skal vi hjem på egen livsvej, på egen banehalvdel.
Der er vi ikke når vi retter og derfor står vi stille i vores eget liv.
Vi fastholder os selv i ikke at kunne komme tilbage til vores egen livsvej, når vi holder fast i rettelsen.
Slip derfor roligt trangen til at rette.

Vores selvværd er en del af vores selv og det er kun os selv der har adgang til det.

Vores selvværd skal hæves for, at vi kan stoppe med at rette på andre.
Fordi det kun er os selv, der har adgang til selvet er det kun os selv, der kan forbedre vores selvværd.
Vi kan hæve selvværdet ved at rose os selv.
Jeg elsker mig, jeg er god nok, det jeg siger har værdi, alle kan lide mig, jeg har god smag, jeg er god til at stave og så videre.

Mulighederne for ros er utallige og vi kan ikke rose for meget.

Hvis du ikke kan rose dig selv ,fordi du ikke synes du fortjener det, er der en anden vej.
Du kan være taknemmelig i stedet for at rose.
Jeg er taknemmelig for at være den jeg er,jeg er taknemmelig for at være god nok, jeg er taknemmelig for at alle kan lide mig og så videre.
God fornøjelse med at løfte dit selvværd.
❤️❤️

Retter du på Andre?

Læs om hvilke typer af rådgivning, jeg tilbyder.
Jeg har en YouTube Kanal, du er meget velkommen til at følge.
Læs om mig Lotte Eulalia, min passion, mine værdier og min vision.
Hos mig skal du udelukkende betale, hvis du er tilfreds.

Når vi tænker positivt oplever vi større arbejdsglæde.
Kan alkohol vise os vejen til positivitet?
I trafik kan vi opleve vejvrede eller glæde.
Vores Mulighed for succes stiger med positiv tænkning.

Retter du på Andre?

❤️

English version of this blogpost below the photo.

Retter du på Andre


❤️❤️❤️❤️

Do you correct others?
Have you sometimes felt like you’re not moving forward in your life?
I have.
One of the reasons was that I spent time looking for mistakes in others.
I even sometimes corrected others.

When we correct others, The one we really correct is ourselves.

Everything we say about others is about ourselves.
Humans are like that, we can only focus on ourselves.
We think we are focusing on others, but we are not.
Humans do not have the skills to do that.

We get sad when we, through others, correct ourselves.

Others get annoyed, angry, and maybe even bored when we fix them like that.
I’ve gave lot of insults like it would look better on you with .. over time.
Now I know that it was really for myself, I can see who I was exhibiting.
Who in fact did I feel sorry for.
By exhibiting, I mean that I exhibited my own low self-esteem.
Without low self-esteem, I would not find it necessary to correct it.
Then I would know that we are all good enough as we are.

We maintain ourselves when we correct and stand still in our lives.

When we correct others unsolicited, we are not at home on our own field.
We are on the field of the person we are correcting.
All humans have their own path in life.
We are on the path for the person we correct when we correct, you can say.
In order to move forward, we must return to our own path, on our own field.
We are not there when we correct and therefore we stand still in our own lives.
We hold ourselves from being able to return to our own path when we hold on to the correction.
Let go of the urge to correct.

Our self-esteem is part of our self and we are the only ones who can access it.

Our self-esteem needs to be raised so that we can stop correcting others.
Because it is only ourselves who have access to the self, only we can improve our self-esteem.
We can raise self-esteem by praising ourselves.
I love me, I’m good enough, what I say has value, everyone likes me, I have good taste, I’m good at spelling and so on.

The opportunities for praise are countless and we cannot praise too much.

If you can’t praise yourself because you don’t think you deserve it, there is another way.
You can be grateful instead of praising.
I am grateful to be who I am, I am grateful to be good enough, I am grateful that everyone likes me and so on.
Have a good time raising your self-esteem.

❤️

Read about what type of counselling, I offer.
Subscribe to my YouTube Kanal.
Read about me Lotte Eulalia, my passion, my values and my vision.
Consulting me you only pay, when you are satisfied.

When we think positively we experience greater job satisfaction.
Can alcohol show us the path to positivity?
In traffic we can experience roadrage or joy.
Our possibility for success increases when thinking positively.

Retter du på Andre?

❤️