Arbejdsglæde og Tanker

Arbejdsglæde og tanker.
Vores arbejdsglæde afhænger af vores tanker.
Altså om vi tænker positivt eller negativt.
Når vi tænker negativt om vores arbejde, er vi ikke glade for det.
Istedet kan vi tænke positive tanker om vores arbejde og være glade for det.

Vi vil altid kunne tænke positivt og negativt om vores arbejde.

Hver gang vi tænker negativt om vores arbejde, kan vi vide, at vi kunne tænke positivt.
Når vi tænker negativt om vores arbejdsplads, arbejdsmiljø, chef eller kolleger, vil der også være noget positivt.
Vi vil altid kunne se på vores arbejde og arbejdsforhold både fra en negativ og en positiv vinkel.
Sådan er det fordi, der er noget positivt og noget negativt ved alt.

Det er vores eget fokus i udgangspunktet, der afgør om vi er positive eller negative overfor vores arbejde.

Med det mener jeg, at vores indstilling til vores arbejde afgøres af vores evne til at tænke negativt eller positivt.
De negative tanker har førstprioritet til den menneskelige bevidsthed.
Det er derfor, vi er så gode til at tænke negativt.
Vi bliver bare ikke særlig glade af negative tanker.
Derfor vil det være rigtig godt for os at øve os i at blive bedre til at tænke positivt.
Vi kan altid blive bedre, også selv om vi er gode til positiv tænkning allerede.

Vores negative tanker viser os, hvor vi kan blive mere positive.

Hvis vi øver os i at lægge mærke til, hvor vi tænker negative tanker, vil vi vide, hvor vi har potentiale for positivitet.
Det er altså her, vi kan sætte ind.
Istedet for at holde fast i en negativ tanke, kan vi udskifte den med en positiv.
Hvis vi tænker, jeg kan ikke lide min chef, kan vi aktivt udskifte tanken med, jeg kan godt lide min chef.
Hvis modviljen er for stor, kan vi istedet tænke, at han eller hun har pænt hår eller andet.
Det er ligemeget, hvilken tanke, vi udskifter med, så længe den er positiv.

Vi finder det positive i det negative.

Vi ændrer vores fokus fra negativt til positivt, hver gang det er negativt.
Det kan selvfølgelig være udfordrende, hvis vi er meget negative.
De negative tanker vil nemlige ikke sådan bare slippe bevidstheden.
Hvis vi er udfordrede i at finde noget positivt, kan vi altid tænke, at vi er gode til at tænke negativt.
På den måde tænker vi allerede positivt og det bliver nemmere at tænke flere positive tanker.
Tak for dig.

❤️

Arbejdsglæde og Tanker

Når vi holder på vores arbejdsgaver, fastholder vi os selv.
Vi åbner op for succes, når vi tænker positivt.
Ved et jobskifte skal vi hen til et nyt job, ikke væk fra et job.
Når vi tager ejerskab på tankerne, bliver de automatisk mere positive.

Min YouTube Kanal.

Arbejdsglæde og Tanker

English version below the video and photo.

Arbejdsglæde og Tanker

Arbejdsglæde og Tanker

Job satisfaction and thoughts.
Our job satisfaction depends on our thoughts.
That is, whether we think positively or negatively.
When we think negatively about our work, we are not happy about it.
Instead, we can think positive thoughts about our work and be happy about it.

We will always be able to think positively and negatively about our work.

Every time we think negatively about our work, we know we could think positively.
When we think negatively about our workplace, work environment, boss or colleagues, there will also be something positive.
We will always be able to look at our work and working conditions from both a negative and a positive angle.
This is because there is something positive and something negative about everything.

It is our own focus in the first place that determines whether we are positive or negative towards our work.

By that I mean that our attitude to our work is determined by our ability to think negatively or positively.
The negative thoughts have first priority to the human consciousness.
That’s why we’re so good at thinking negatively.
We just do not get very happy from negative thoughts.
Therefore, it will be really good for us to practice getting better at thinking positively.
We can always get better too even if we are good at positive thinking already.

Our negative thoughts show us where we can become more positive.

If we practice noticing where we think negative thoughts, we will know where we have the potential for positivity.
So this is where we can do the actual change.
Instead of holding on to a negative thought, we can replace it with a positive one.
If we think I do not like my boss, we can actively replace the thought with I like my boss.
If the aversion is too great, we may instead think that he or she has nice hair or something.
It does not matter what thought we exchange as long as it is positive.

We find the positive in the negative.

We change our focus from negative to positive every time it is negative.
Of course, it can be challenging if we are very negative.
The negative thoughts will not just let go of consciousness.
If we are challenged to find something positive, we can always think that we are good at thinking negatively.
That way we already think positively and it becomes easier to think more positive thoughts.
Thank you for being you.

❤️

Arbejdsglæde og Tanker

When we hold on to our tasks, we hold ourselves back.
We open up for success, when we think positive.
Changing job we need to move towards a new job, not away from a job.
When we own our thoughts, they automatically become more positive.

My YouTube Channel.

Arbejdsglæde og Tanker