Holder du på Opgaverne

Holder du på opgaverne?
Deler du ud af din viden?
Sørger du for, at andre kan løse dine opgaver?
Holder du fast i dine arbejdsopgaver uden at overlevere viden til andre?
Når vi overleverer viden og opgaver til andre, åbner vi op for muligheden for selv at komme videre.

Når vi holder på opgaverne, fastholder vi os selv.

Vi afholder os selv fra at komme videre og få nye spændende opgaver.
Det har vi nemlig ikke plads til, når vi holder fast i de opgaver vi har.
Vores opgaver kan ikke udføre sig selv.
Derfor er det nødvendigt, at vi selv løser vores opgaver, når vi ikke overleverer dem til andre.
På den måde har vi ikke plads til nye opgaver.

Holder du på Opgaverne

Når vi overleverer vores opgaver, åbner vi op for nye opgaver.

Vi viser, at vi gerne vil have andre opgaver.
På en måde kommer vi til at fremstå forandringsparate.
Vi udviser, at vi tager godt imod forandringer.
På den måde bliver vi attraktive for vores arbejdsgiver og vi viser vores kolleger vejen.
Desuden er vi allerede igang med en ny arbejdsopgave, eftersom vi er igang med at overlevere og lære fra os.

Vi viser, vi kan samarbejde, når vi overleverer opgaver til andre.

Når vi overleverer vores opgaver til andre, skal vi samarbejde med andre.
Hvis vi skal samarbejde med andre, skal vi være positive.
Andre kan nemlig kun indlære vores opgaver, når vi er positive.
Når vi er positive overfor andre i forbindelse med en fælles opgave, opstår der automatisk samarbejde.
Derfor får vi vist, at vi kan samarbejde, når vi overleverer opgaver.

Holder du på Opgaverne

Vi minimerer risikoen for overarbejde, når vi overleverer opgaver.

Når vi holder på opgaverne, kan vi nemlig ikke uddelegere dem til andre.
Der vil nemlig ikke være nogen fordel i at uddelegere, når andre skal bruge dobbelt så lang tid, fordi de ikke kender opgaverne.
Det betyder, at hvis der er merarbejde, skal vi nå det hele selv.
Vi risikerer også at komme til at arbejde, når vi holder fridage og ferie.
På den måde kan vi hurtigt komme til at skulle arbejde overtid, som vi måske af en eller anden grund ikke får løn for.
Lønnet arbejde er alt andet lige sjovest med mindre, det er et bevidst frivilligt arbejde.

Ufrivilligt frivilligt arbejde er ikke sjovt.

Vi har ikke mulighed for at planlægge ufrivilligt frivilligt arbejde.
Det kan opstå, når det slet ikke passer os.
Ufrivilligt frivilligt er arbejde vi plejer at få løn for, men hvor indsatsen bliver gratis.
Selv om indsatsen bliver gratis, skal den stadig være uændret.
Det kan være svært, eftersom vores engagement kan dale.
Vi kan i værste fald få stress af vores ufrivillige frivillige arbejde.

Når vi holder på opgaverne, ønsker vi at gøre os vigtige.

Det er dog det modsatte der sker.
Vi bliver uattraktive fordi vores leder og kolleger ikke kan regne med os.
Når vi ikke er til stede, har de ikke andre muligheder end at henvise til os.
Det er sådan både fordi vi holder på opgaverne, men også fordi vi kommer til at fremstå som ustabile og usamarbejdsvillige.
Hvis det viser sig, at vi har for meget og er bagud, mens vi har holdt på opgaverne, kan det have negativ konsekvens for os.
Der er ingen der har indblik i vores opgaver og derfor kan risikoen for, at vi bliver skiftet ud, være stor.

Vi kan arbejde med selvværdet og blive bedre til at overlevere opgaver.

På den måde kan vi blive bedre til at overlevere eller inddrage andre i vores arbejdsopgaver.
Vi holder på opgaverne, når vores selvværd er lavt.
Ellers ville vi ikke have brug for at holde på opgaverne for at vise, at vi er gode nok.
Derfor kan vi arbejde med at få et bedre selvværd.
Når vi tænker positivt om os selv, stiger vores selvværd.

Vi kan bruge det negative til at finde det positive ved os selv.

For eksempel bliver Jeg bliver overflødig til Jeg er betydningsfuld og Jeg skal være bedre end de andre til jeg er god nok.
Vi skal altså finde det positive i det negative og vende vores negative tanker om os selv til positive.
Vi kan starte med at tænke, at vi er gode til at holde på opgaverne, så bliver tankerne om os selv automatisk positive.
Når vi er positive, bliver det nemmere at finde mere positivt om os selv.
Tak for dig.

❤️

Holder du på Opgaverne

Min YouTube Kanal.

Jo større positivitet des større succes får vi.
Fokus på Positivitet fremmer intentionen.
Læs om mine værdier, min passion og min vision.
Når vi ikke giver slip. holder vi os selv fast.

Holder du på Opgaverne

English version below photo.

Holder du på Opgaverne

Do you hold on to the tasks?
Are you sharing your knowledge?
Do you make sure that others can solve your tasks?
Are you holding on to your work tasks without passing on knowledge to others?
When we pass on knowledge and tasks to others, we open up the opportunity to move on ourselves.

When we hold on to the tasks, we hold ourselves back.

We are not moving forward and getting new exciting tasks.
We do not have room for that when we stick to the tasks we have.
Our tasks cannot perform themselves.
Therefore, it is necessary that we solve our tasks ourselves when we do not hand them over to others.
That way, we do not have room for new tasks.

When we hand over our tasks, we open up for new tasks.

We show that we would like other tasks.
In a way, we will appear ready for change.
We show that we welcome change.
That way we become attractive to our employer and we show our colleagues the way.
In addition, we are already working on a new task, as we are in the process of handing over and learning from ourselves.

We show we can collaborate when we hand over tasks to others.

When we hand over our tasks to others, we need to collaborate with others.
If we are to cooperate with others, we must be positive.
Others can only learn our tasks when we are positive.
When we are positive towards others in connection with a common task, cooperation automatically arises.
Therefore, we are shown that we can work together when we hand over tasks.

We minimize the risk of overtime when handing over assignments.

When we keep the tasks, we can not delegate them to others.
There will be no advantage in delegating when others have to spend twice as much time because they do not know the tasks.
This means that if there is extra work, we must achieve it all ourselves.
We also risk getting to work when we take days off and holidays.
That way, we can quickly have to work overtime, for which we may for some reason not get paid.
Paid work is always the most fun unless it is a deliberate volunteer work.

Involuntary volunteer work is not fun.

We do not have the opportunity to plan involuntary voluntary work.
It can occur when it does not suit us at all.
Involuntary volunteering is work we usually get paid for, but where the effort becomes free.
Even if the effort becomes free, it must still remain unchanged.
This can be difficult as our commitment may decline.
At worst, we can get stressed out by our involuntary volunteer work.

When we keep on the tasks, we want to make ourselves important.

However, the opposite is happening.
We become unattractive because our manager and colleagues cannot count on us.
When we are not present, they have no choice but to refer to us.
This is so both because we keep to the tasks, but also because we will appear unstable and uncooperative.
If it turns out that we have too much and are behind while we have held on to the tasks, it can have a negative consequence for us.
No one has insight into our tasks and therefore the risk of us being replaced can be great.

We can work on self-esteem and become better at handing over tasks.

In this way, we can become better at handing over or involving others in our work tasks.
We hold on to tasks when our self-esteem is low.
Otherwise, we would not need to hold on to the tasks to show that we are good enough.
Therefore, we can work to have a better self-esteem.
When we think positively about ourselves, our self-esteem increases.

We can use the negative to find the positive in ourselves.

For instance, I become redundant turns into I am significant and I must be better than the others turns into I am good enough.
We must therefore find the positive in the negative and turn our negative thoughts about ourselves into positive.
We can start by thinking that we are good at holding on to the tasks, then the thoughts about ourselves automatically become positive.
When we are positive, it becomes easier to find more positive about ourselves.
Thanks for you.

❤️

Holder du på Opgaverne

My YouTube Channel.

Jo større positivitet des større succes får vi.
Fokus på Positivitet fremmer intentionen.
Læs om mine værdier, min passion og min vision.
Når vi ikke giver slip. holder vi os selv fast.

Holder du på Opgaverne