Vigtighed og Betydningsfuld

Vigtighed og betydningsfuld.
Vigtighed eller vigtig og betydningsfuld betyder logisk set det samme, men energimæssigt er der afgørende forskel.
Det er ikke hverken karrierefremmende eller fremmende for os personligt at efterstræbe vigtigheden.
Følelsen af at være betydningsfuld er derimod fundamental for vores vej frem mod at opnå vores mål.
Det er sådan fordi energien bag intentionen om at være enten vigtig eller betydningsfuld er forskellig.

Vi er ikke bare vigtige

Vigtig er noget, vi skal gøre os fortjent til.
Når vi gerne vil være vigtige, ender vi ofte i en kamp med os selv.
En kamp, hvor vi forsøger at bevise, at vi er vigtige.
Udfordringen ved denne kamp er bare, at vi ikke har et endeligt mål.
Det er nemlig kun vores selvværd, der kan afgøre, hvornår vi er vigtige nok.

Når vi vil bevise vores vigtighed, har vi lavt selvværd.

Når vores selvværd er lavt, er vi kritiske overfor os selv.
Desuden tror vi, at det er nødvendig at gøre noget aktivt for at være vigtig. 
Vi føler os ikke gode nok og vi kan ikke komme til at føle os vigtige med lavt selvværd.
Vi tænker alt for negativt om os selv, til nogensinde at komme til at føle os vigtige.
Derfor ender vi i en målløs kamp som vi ikke kan komme i mål med, når vi ønsker at være vigtige.
Vigtigheden repræsenterer altså den negative energi.
Vi tænker negativt om os selv, når vi ønsker at være vigtige.

Vigtighed og Betydningsfuld

Stræben efter vigtighed får os til at miste Autenticitet.

Når vi forsøger at bevise overfor os selv og andre, at vi er vigtige, forsøger vi at gøre andre tilfredse.
Man kan sige, at vi bruger andres ønsker til at prøve at bevise overfor os selv, at vi er vigtige nok.
Når vores handlinger er baseret på andres ønsker frem for egne ønsker, er vi ikke autentiske.
Det kan simpelthen ikke lade sig gøre.
Vi kan kun være autentiske, når vi er og repræsenterer os selv.
På den måde bliver vi mindre vigtige, når vi stræber efter vigtigheden.
Andre synes nemlig, vi er ligemeget, når vi ikke udstråler autenticitet.

Vi skal fokusere positivt på os selv.

Istedet for at tænke negativt om os selv, skal vi tænke positivt om os selv.
Vi kan bruge vores negative tanker om os selv til at blive positive.
Hver gang vi tænker en negativ tanke om os selv, skal vi skifte den ud med en positiv.
Jeg kan ikke bliver til jeg vil gerne og jeg hader mig selv bliver til jeg elsker mig selv og så videre.
På den måde får vi ændret vores tankermønster fra negativt til positivt.
Når vi tænker positivt om os selv, stiger vores selvværd.

Vigtighed og Betydningsfuld

Vi opdager, at vi er betydningsfulde, når vores selvværd stiger.

Når vi føler os betydningsfulde ved vi, at vi er gode nok.
Vores behov for vigtighed er skiftet ud med følelsen af betydningsfuldhed.
Vi bliver glade, autentiske, overbærende med os selv og vi føler os gode nok.
Alle er betydningsfulde, men vi skal tænke positivt om os selv for at opdage det.
Betydningsfuldheden repræsenterer altså den positive energi.

Vi kan tænke, at vi er gode til at tænke negativt om os selv.

Når vi gør det, tænker vi nemlig allerede positivt om os selv.
Positive tanker gør det nemmere at tænke flere positive tanker.
På den måde har vi brugt den negative vigtighed til at opnå positiv betydningsfuldhed.
Det eneste vi skal gøre er at udskifte vores negative tanker med positive tanker.
Tak for dig.

❤️

Vigtighed og Betydningsfuld

Læs min blog.
Søger du rådgivning?
Jeg tilbyder tilfredshedsgaranti på min rådgivning.

Forskellen på det negative og det positive.
Vi kan bruge nyhederne til at øve os i positiv tænkning.
Definition af selvtillid og selvværd.
Overvejelser i forbindelse med jobsøgning.

Min YouTube Kanal.

Vigtighed og Betydningsfuld

Vigtighed og Betydningsfuld

Vigtighed og Betydningsfuld

Importance and significant.

Importance or important and significant means almost the same and so yet not.
It is neither career-promoting nor conducive for us personally to pursue the importance.
The feeling of being meaningful, on the other hand, is fundamental to our path toward achieving our goals.

We are not just important.

The importance is something we must deserve.
When we want to be important, we often end up in a fight with ourselves.
A struggle in which we try to prove that we are important.
The challenge of this match is just that we do not have a final goal.
After all, it is only our self-esteem that can determine when we are important enough.

When we want to prove our importance, we have low self-esteem.

When our self-esteem is low, we are critical of ourselves.
Furthermore, we believe that it is necessary to do something active to be important.
We do not feel good enough and we can not feel important with low self-esteem.
We think far too negatively about ourselves, to ever come to feel important.
Therefore, we end up in a goalless battle that we can not finish when we want importance.
We can also say that importance represents the negative energy.

Importance and Significant

The pursuit of importance causes us to lose Authenticity.
When we try to prove to ourselves and others that we are important, we try to make others happy.
We can say that we use the wishes of others to try to prove to ourselves that we are important enough.
When our actions are based on the desires of others rather than our own desires, we are not authentic.
It simply cannot be done.
We can only be authentic when we are and represent ourselves.
That way, we become less important as we strive for importance.
Others think we do not care when we do not radiate authenticity.

We need to focus positively on ourselves.

Instead of thinking negatively about ourselves, we should think positively about ourselves.
We can use our negative thoughts about ourselves to become positive.
Every time we think a negative thought about ourselves, we need to replace it with a positive one.
I can not become I want to and I hate myself become I love myself and so on.
That way, we can change our thinking pattern from negative to positive.
When we think positively about ourselves, our self-esteem increases.

Importance and Significant

We discover that we are significant when our self-esteem rises.
When we feel significant, we know we are good enough.
Our need for importance has been replaced by the feeling of significance.
We become happy, authentic, indulgent with ourselves and we feel good enough.
Everyone is significant, but we need to think positively about ourselves in order to discover it.

We may think we are good at thinking negatively about ourselves.

When we do that, we are already thinking positively about ourselves.
Positive thoughts make it easier to think more positive thoughts.
In this way, we have used the negative importance to achieve positive significance.
All we have to do is replace our negative thoughts with positive thoughts.
Thank you for being you.

❤️

Vigtighed og Betydningsfuld

Read my blog.
Looking for counselling?
I offer satisfaction guarantee on all my counselling.

The difference in the negative and the positive.
We can use the news to practise positive thinking.
Definition of self-confidence and self-esteem.
What to consider when job-hunting.

My YouTube Channel.

Vigtighed og Betydningsfuld