Negativ og Positiv Fordømmelse

Negativ og Positiv Fordømmelse.
Kan det være godt at dømme andre?
Dømmer du andre?
Er vi nogle gange nødt til at dømme andre?

Når vi dømmer andre, er vores tanker negative.

Hvis vi føler os krænkede, at andre har overtrådt vores grænser eller udvist negativ adfærd overfor os, er det os selv, der tænker negativt.
Dem der krænkede, overtrådte grænser eller udviste negativ adfærd, kan både have været negative eller positive i deres intension.
Vi kan kun gætte om deres intention, den kender de kun selv.
Alligevel opfatter vi udelukkende deres adfærd negativt, fordi vi tænker negativt.
Vores negative opfattelse er virkelig for os og helt reel, men vi bliver ikke positive af at holde fast i en negativ opfattelse.
Når vi tænker negativt, kan vi ikke tænke positivt uden at foretage et aktivt skifte til positive tanker.

Vi har ikke lyst til at tænke positivt, når vi tænker negativt.

Desuden er vi blevet udsat for krænkelse, overskridelse af vores grænser eller anden negativ adfærd.
Vi er på grund af vores negative tanker om vores oplevelse, fyldt med negative følelser.
Når vi tænker og føler negativt, vil vi gerne af med det.
Vi tror, vi kan komme af med de negative tanker og følelser, hvis vi fordømmer.
Det virker bare ikke, fordi vores tanker ikke bliver positive af fordømmelse.
Fordømmelse er baseret på negative tanker og følelser hos os selv og derfor kan fordømmelse aldrig gøre os positive.
Vi kan altså på ingen måde opnå noget positivt ud af at fordømme og ønske negativ konsekvens for andre.

Negativ og Positiv Fordømmelse

Der er noget positivt og noget negativt ved alt.

Alt – også grænseoverskridende adfærd – vil kunne opfattes både positivt og negativt afhængig af, hvordan den udsatte tænker.
Når vi tænker negativt, fokuserer vi kun på det negative i vores oplevelse og bliver altså ikke gladere.
Hvis vi skal have det fulde billede af vores oplevelse, skal vi altså finde det positive ved oplevelsen.
Det er ikke fordi vi pludselig skal være glade for vores oplevelse og synes at den var i orden.
Vi skal identificere den positive side.
Jeg kan også sige, at uden den positive side, har vi kun den halve sandhed.

Det er en udfordring at tænke positivt om negative oplevelser.

Vi tror det er på grund af oplevelsen, men det er fordi de negative tanker fastholder os i bevidstheden.
Vi kan ikke blive positive, når vi er negative.
Når vi skal finde det positive, skal vi aktivt udskifte de negative tanker med positive.
Måske har vi ikke engang lyst, derfor kan det være rigtig svært.
Vi kan starte med at tænke at vi er gode til at fokusere på det negative ved vores oplevelse.
Når vi tænker at vi er gode til at fokusere negativt, tænker vi allerede positivt.
Vores positive tanker gør det nemmere for os, at tænke flere positive tanker.

Negativ og Positiv Fordømmelse

Når vores tanker bliver positive, kan vi tænke klart.

Vi får det fulde billede af vores negative oplevelse, når vi på den måde belyser både det positive og negative.
Når vi tænker klart, kan vi se at fordømmelsen er negativ for os selv.
Vi kan istedet holde fast i de positive tanker og blive glade igen.
Når vi tænker positivt og ikke fordømmer, viser vi andre vejen.
Den person, der overskred vores adfærd, får en mulighed for at ændre adfærd fordi vi udviser positiv adfærd.
Vi viser altså denne person vejen til en positiv adfærd.
Det gør vi ikke, når vi fordømmer.

Fordømmelsen og de negative tanker er logisk adfærd.

Det mest logiske for os, når vi er blevet udsat for negativ adfærd, er netop at dømme den, der har udsat os for det.
Vi bliver bare ikke glade af den logiske adfærd.
Logik kan bruges matematisk og når vi skal bygge systemer og ting.
Den virker bare ikke, når det handler om mennesker.
Vi bliver ikke glade af at holde fast i den logiske og negative adfærd.
Negative tanker i bevidstheden, fastholder os i den negative oplevelse.
På den måde kommer de til at tilbageholde os i livet.

Det positive er altid at foretrække.

Når vi er positive slipper det negative i vores bevidsthed.
Vi får det bedre af positive tanker og bliver glade.
Livet forekommer let og ubekymret, når vi tænker positivt.
Positive tanker medfører nemlig positivt humør.
Jeg ved godt, hvad jeg helst vil.
Tak for dig.

❤️

Negativ og Positiv Fordømmelse

Jeg har tilfredshedsgaranti.
Læs om Lotte Eulalia, mine værdier, min passion og min vision.
Jeg tilbyder flere typer af rådgivning.
Læs min blog.

Når jeg tænker positivt, har jeg flest gode oplevelser.
Vi kan sætte os selv fri af Janteloven, den behøver ikke eksistere for os.
Læs om hvad clairvoyance er.
Det er godt at tænke positivt.

Min YouTube Kanal.

Negativ og Positiv Fordømmelse

English version below photo.

Negativ og Positiv Fordømmelse

Negativ og Positiv Fordømmelse

Negative and Positive Condemnation.
Can it be good to judge others?
Do you judge others?
Do we sometimes have to judge others?

When we judge others, our thoughts are negative.

If we feel offended that others have violated our boundaries or behaved negatively towards us, it is ourselves who think negatively.
Those who violated, violated boundaries, or exhibited negative behavior may have been both negative or positive in their intention.
We can only guess at their intention, they only know it themselves.
Yet we perceive their behavior solely negatively because we think negatively.
Our negative perception is real to us and completely real, but we do not become positive by holding on to a negative perception.
When we think negatively, we cannot think positively without making an active shift to negative thoughts.

We do not feel like thinking positively when we think negatively.

In addition, we have been subjected to violation, violation of our boundaries or other negative behavior.
Because of our negative thoughts about our experience, we are filled with negative emotions.
When we think and feel negatively, we want to get rid of it.
We think we can get rid of the negative thoughts and feelings if we condemn.
It just does not work because our thoughts do not become positive by condemnation.
Condemnation is based on negative thoughts and feelings in ourselves and therefore condemnation can never make us positive.
So we can in no way achieve anything positive out of condemning and wishing negative consequences for others.

Negative and Positive Condemnation

There is something positive and something negative about everything.
Everything – including cross-border behavior – can be perceived both positively and negatively depending on how the victim thinks.
When we think negatively, we only focus on the negative in our experience and thus do not get happier.
If we are to have the full picture of our experience, then we must find the positive in the experience.
It’s not because we suddenly have to be happy with our experience and think it was okay.
We need to identify the positive side.
I can also say that without the positive side, we only have half the truth.

It is a challenge to think positively about negative experiences.

We think it is because of the experience, but it is because the negative thoughts hold us in consciousness.
We cannot become positive when we are negative.
When we need to find the positive, we must actively replace the negative thoughts with positive ones.
Maybe we do not even feel like it, so it can be really difficult.
We can start by thinking that we are good at focusing on the negative of our experience.
When we think we are good at focusing negatively, we are already thinking positively.
Our positive thoughts make it easier for us to think more positive thoughts.

Negative and Positive Condemnation

When our thoughts become positive, we can think clearly.
We get the full picture of our negative experience when we illuminate both the positive and the negative.
When we think clearly, we can see that the condemnation is negative for ourselves.
We can instead hold on to the positive thoughts and be happy again.
When we think positively and do not condemn, we show others the way.
The person who exceeded our behavior is given an opportunity to change behavior because we are exhibiting positive behavior.
So we show this person the way to a positive behavior.
We do not do that when we condemn.

The condemnation and the negative thoughts are logical behaviors.

The most logical thing for us when we have been exposed to negative behavior is precisely to judge the one who has exposed us to it.
We just do not get happy with the logical behavior.
Logic can be used mathematically and when we need to build systems and things.
It just does not work when it comes to people.
We are not happy to stick to the logical and negative behavior.
Negative thoughts in consciousness, hold us in the negative experience.
That way, they will keep us alive.

The positive is always preferable.

When we are positive, the negative is released in our consciousness.
We get better from positive thoughts and become happy.
Life seems easy and carefree when we think positively.
Positive thoughts lead to a positive mood.
I know what I want.
Thank you for being you.

❤️

Negativ og Positiv Fordømmelse

I offer satisfaction guarantee.
Read about Lotte Eulalia, my values, my passion and my vision.
Read my blog.
I offer several types of counselling.

Positiv thinking brings me more good experiences.
We can set ourselves free from the law of Jante, it does not have to have anything to do with us.
Read about what clairvoyance is.
Positive thinking is good.

My YouTube channel.

Negativ og Positiv Fordømmelse