Hjælp til Krise

Hjælp til krise.
Det Mentale Skal Med, når vi søger hjælp i systemet.
Når vi er i kontakt med det offentlige system, er det typisk fordi vi skal have hjælp.
Når vi ender i en krisesituation, træder det offentlige system til og hjælper os.
Vi kan få hjælp i systemet til diverse krisesituationer.
Krisesituationer kan for eksempel være sygdom, arbejdsløshed, familieproblemer, skilsmisse, dødsfald og meget mere.

I Danmark har vi et omfattende system, der hjælper os.

Vi kan få hjælp til nærmest alle typer af kriser, store og små.
Næsten ligegyldigt, hvilken krise vi kastes ud i, kan systemet træde til for at afhjælpe vores situation.
Hjælpen er ikke nødvendigvis den samme, men vi kan alle få hjælp.
I mange tilfælde henvender systemet sig endda automatisk.

Hjælp til Krise

Systemet er ikke designet til enkeltpersoner.

Når systemet ikke er designet til enkeltpersoner, kan systemets løsning for os ikke være skræddersyet til os.
Med andre ord tages der ikke hensyn til alle vores behov og ønsker, når vores situation bliver løst.
Hvis dette skulle være tilfældet, skulle systemet være så omfattende, at vi ikke sandsynligvis ikke ville være nok mennsker til at bemande alle funktioner.
Selv om systemet ikke er skræddersyet til os, kan vi alligevel få god hjælp.
Systemet er nemlig optimeret til netop at kunne hjælpe mange istedet for enkeltpersoner.

Vi bliver puttet i kasser, når vi skal have hjælp.

Det er sådan fordi, vi skal passe ind i en defineret gruppe for at få hjælp.
Derfor svarer det billede vi bliver fremstillet som eller defineret som ikke altid overens med vores eget billede af os eller vores situation.
Desuden er den medarbejder der har vores sag nødt til at undersøge vores situation grundigt.
Vedkommende skal spørge om alt muligt også selv om spørgsmålene ikke afspejler vores situation.
Det betyder ikke noget for os, men det betyder at vi kan få hjælp.
Altså har det reelt ikke noget med os at gøre, men det er en betingelse for hjælp.
Vedkommende der arbejder i systemet, ved hvad de laver, vi behøver ikke tage stilling til det.

Hjælp til Krise

De ansatte, der arbejder i og med systemet, ønsker at hjælpe os.

Det er derfor de har taget en uddannelse, der kvalificerer dem til at arbejde med at forvalte systemet.
Ofte har de et oprigtigt ønske om at hjælpe os, men hvis vi ikke lader dem udføre den nødvendige kassetænkning, forhindrer vi dem i at hjælpe os.
Det er ikke vores job at blande os i løsningen, men det er vores job at have tillid.
Hvis vi selv kunne løse vores udfordringer, kunne vi jo takke nej til systemets hjælp.
Når vi ikke takker nej til systemet, kan vi få den bedste løsning for os, når vi udviser tillid og accepterer vilkårerne.

Systemet kan løse vores fysiske udfordringer.

Alt fysisk omkring vores krisesituation, kan reelt afhjælpes ved hjælp fra systemet.
Det som systemet ikke tager sig af, er det mentale.
Vi skal selv arbejde med det mentale.
Når vi bruger tid på at forholde os til systemet og fremgangsmåden, fratager vi os selv muligheden for at få vores mentale tilstand med.
Vi kommer til at tænke negativt om dem, der skal hjælpe os både systemet og de ansatte.

Hjælp til Krise

Vi opfatter ikke hjælpen som en hjælp, når vi ikke har det mentale med.

Når vi tænker negativt om hjælpen, opfatter vi den altså ikke som en hjælp.
Dette sker uanfægtet af, at vi rent faktisk får hjælp.
Vores situation bliver en kamp for os, når vi tænker negativt.
De negative tanker afstedkommer flere negative tanker og vi kommer til at føle os både utilstrækkelige og dårligt behandlede selv om, vi rent faktisk får hjælp.
Det er måske ikke den hjælp, vi havde forestillet os, men vi får hjælp.
Vi kan ikke afgøre om hjælpen er god eller dårlig, når vi kun har afdækket de negative sider.

Der er noget negativt og noget positivt ved alt.

Derfor er det af afgørende betydning for vores mentale velvære, at vi afdækker de positive sider af hjælpen.
Derfor skal vi afdække alle de positive følger, der er ved den hjælp, vi bliver tilbudt.
Vi skal fokusere på det positive ved vores kontakt med systemet.
Måden vi kan gøre det på, er at bruge alt det negative vi allerede har identificeret.
Vi skal skrive alt det negative, vi overhovedet kan komme i tanke om ned.
Når vi har gjort, skal vi for hver negativ ting, finde en positive ting.

Hjælp til Krise

Vi finder det positive i det negative.

Når vi gør det vender vi vores fokus fra negativt til positivt.
De tager beslutninger hen over hovedet på mig kan blive til Hvor er det dejligt, at jeg ikke skal beslutte noget selv.
Jeg kan ikke genkende den måde, jeg fremstilles på kan blive til Det har ikke noget med mig personligt at gøre, når jeg fremstilles således, at jeg er berettiget til hjælp.
De er så mistænksomme kan blive til De skal spørge om alt.
Der var dårlige forhold på hospitalet kan blive til jeg fik en seng og sove i og gratis mad.
Hvis vi ikke kan finde noget positivt, kan vi tænke, at vi er gode til at finde det negative.
Når vi gør det, tænker vi allerede positivt og det bliver nemmere at tænke flere positive tanker.
Tak for dig.

❤️

Hjælp til Krise

Hjælp til Krise

Skal jeg rådgive dig under din krise?

Du får 100 % tilfredshedsgaranti på min rådgivning.
Mere om min rådgivning.
Læs om Lotte Eulalia, min passion, mine værdier og min vision.

Hjælp til Krise

Jeg har meget syg og kommet positivt igennem min krise.
Vi oplever positivt, når vi tænker positivt.
Læs om positivitet og negativitet.
Brug ordet men til at blive mere positiv.

Min YouTube Kanal.

Hjælp til Krise

English version below the photo.

Hjælp til Krise

Hjælp til Krise

The Mental Must change When we seek help in the system.
When we are in contact with the public system, it is typically because we need help.
When we end up in a crisis situation, the public system steps in and helps us.
We can get help in the system for various crisis situations.
Crisis situations can be, for example, illness, unemployment, family problems, divorce, death and much more.

In Denmark, we have a comprehensive system that helps us.

We can get help for almost all types of crises, large and small.
Almost no matter what crisis we are thrown into, the system can step in to remedy our situation.
The help is not necessarily the same, but we can all get help.
In many cases, the system even addresses itself automatically.

The system is not designed for individuals.

When the system is not designed for individuals, the system solution for us can not be tailored to us.
In other words, not all our needs and desires are taken into account when our situation is resolved.
If this were to be the case, the system would have to be so comprehensive that we probably would not be enough people to staff all the functions.
Even if the system is not tailored to us, we can still get good help.
The system is optimized to be able to help many instead of individuals.

We are put in boxes when we need help.

This is because we need to fit into a defined group to get help.
Therefore, the image we are portrayed as or defined as does not always correspond to our own image of us or our situation.
In addition, the employee who has our case needs to investigate our situation thoroughly.
He or she must ask about everything, even if the questions do not reflect our situation.
It does not matter to us, but it does mean that we can get help.
So it really has nothing to do with us, but it is a condition of help.
The person who works in the system knows what they are doing, we do not have to decide on it.

The employees who work in and with the system want to help us.

This is why they have taken an education that qualifies them to work managing the system.
Often they have a sincere desire to help us, but if we do not let them carry out the necessary box thinking, we prevent them from helping us.
It is not our job to interfere in the solution, but it is our job to have confidence.
If we could solve our challenges ourselves, we could say no to the system’s help.
When we do not say no to the system, we can get the best solution for ourselves when we show trust and accept the terms.

The system can solve our physical challenges.

Everything physical about our crisis situation can actually be remedied with the help of the system.
What the system does not take care of is the mental side.
We have to work with the mental ourselves.
When we spend time relating to the system and the process, we deprive ourselves of the opportunity to have our mental state with.
We are going to think negatively about those who need to help us both the system and the employees.

The Mental Must Change

We do not perceive the help as a help when we do not have the mental with.
When we think negatively about help, we do not perceive it as a help.
This happens unaffected by the fact that we actually get help.
Our situation becomes a struggle for us when we think negatively.
The negative thoughts cause more negative thoughts and we come to feel both inadequate and ill-treated even though we actually get help.
It may not be the help we had imagined, but we are getting help.
We can not determine if the help is good or bad when we have only uncovered the negative sides.

There is something negative and something positive about everything.

Therefore, it is crucial for our mental well-being that we uncover the positive aspects of the help.
Therefore, we must uncover all the positive consequences that come with the help we are offered.
We need to focus on the positive in our contact with the system.
The way we can do that is to use all the negative we have already identified.
We need to write down all the negatives we can think of.
Once we have done, for every negative thing, we must find a positive thing.

We find the positive in the negative.

When we do, we turn our focus from negative to positive.
They make decisions over my head can turn into How nice it is that I do not have to decide anything myself.
I do not recognize the way I am made can become It has nothing to do with me personally when I am made so that I am entitled to help.
You’re so suspicious you can become You have to ask about everything.
There were bad conditions at the hospital can stay until I got a bed and sleep in and free food.
If we can not find something positive, we may think we are good at finding the negative.
When we do that, we are already thinking positively and it becomes easier to think more positive thoughts.
Thank you for being you.

❤️

Hjælp til Krise

I have tried it myself and offer crisis counselling for you in a crisis situation.
Read about Lotte Eulalia, my passion, my values and my vision.
I have a satisfaction guarantee.
See types of counselling I offer.

I have been very sick and I managed to go through my crisis all positive.
We experience positive, when we think positive.
Read about positivity and negativity.
Use the word but, to become more positive.

Min YouTube Kanal.

Hjælp til Krise