Positiv Krise med Sygdom

Positiv Krise med Sygdom.
Kan man være syg og glad samtidig.
Er det muligt at opfatte svær sygdom positivt.
Er det negativt eller positivt at være syg?
Jeg har været positivt syg over en længere periode.

Vi opfatter sygdom som negativt.

Når vi opfatter sygdom som negativt, er vores tanker negative.
Negative tanker gør os kede af det, tilbageholdte, vi føler os ikke gode nok og tror derfor ikke at andre kan lide os og vil os det godt.
Vi tiltrækker negative oplevelser og mennesker, når vi tænker negative tanker.
Derfor skal vi have brudt den negative spiral, som de negative tanker er.
Vi skal aktivt udskifte de negative tanker med positive tanker, da det ikke sker af sig selv.
Hvis vi ikke gør noget aktivt for at komme af med de negative tanker, kan de udvikle sig til en decideret depression og hvad der ellers følger med.
Det at udskifte tanker er enkelt og vi kan det allerede, nu skal vi bare til at gøre det bevidst.

Vi skal ikke ændre holdning til vores situation, men vi skal ændre vores tanker om den til positive.

Når vi erstatter de negative tanker med positive, ændrer vores situation sig til at blive mere positiv.
Vi kommer nemlig til at fokusere på det positive frem for det negative.
På den måde bliver vi automatisk gladere og får en følelse af at være gode nok.
Vi bliver også i stand til at se vores vej fremad, hvis vi er rigtig gode til at tænke positivt.
Samtidig opdager vi, at der er andet indhold i vores liv end vores sygdom.
Vi får i det hele taget fornyet overskud og glæde ved livet, som det er.

Positiv Krise med Sygdom

Syg og meget glad.

I foråret 2019 blev jeg alvorligt syg.
Nærmest fra den ene dag til den anden, blev det at bevæge sig smertefuldt og besværligt for mig.
I det hele taget ville listen af symptomer og gener, jeg har oplevet, blive meget lang, hvis jeg begyndte at liste den.
Jeg blev så syg, at jeg det første halve år sov meget af tiden og i perioder kunne jeg næsten ikke gå.
Jeg måtte have hjælp fra min familie og jeg kunne ikke længere varetage mit job, der endda var stillesiddende.
Det eneste jeg kunne var at arbejde målrettet med at vende alt negativt til at blive positivt.
Mine positive tanker har gjort, at jeg, trods en meget udfordrende situation, har været glad igennem hele forløbet.

Fokus på det positive.

Mit positive fokus har været en fordel på alle måder.
Jeg har som alle andre, der bliver syge været igennem et forløb både med læge, sygehus, jobcenter, kommunen og min arbejdsplads.
Alle steder har jeg oplevet at få stor hjælp og støtte samtidig med, at alle ville mig det bedste og var interesseret i at hjælpe mig videre så godt som muligt.
Mange offentlige funktioner varetages af mennesker med et stort ønske om at hjælpe andre og de er uddannet til at udnytte systemet bedst muligt.
Det samme gælder mange der bestrider diverse HR funktioner i virksomheder.
Det eneste der kræves af os er, at vi giver dem lov til at hjælpe os og tager imod hjælpen.
Jeg endte i en, på alle måder, ønskværdig situation for mig, der gerne ville være selvstændig erhversdrivende.

Positiv Krise med Sygdom

Sygdommen hjalp mig til positivt fokus på risici.

Jeg havde inden min sygdom været tilbageholdt i at sige mit job op og starte som selvstændig, fordi jeg var fokuseret på alle de negative risici og på, hvad jeg kunne miste.
Nu oplevede jeg imidlertid stor opbakning til mine ønsker og fremtidige planer både fra kommunens side og fra min nu tidligere arbejdsplads.
Da jeg ikke længere havde et valg, blev det meget nemmere at fokusere positivt.
Efter at have prøvet at have mistet førligheden i en periode, synes andre risici også ubetydelige.
Vi har et system, der samler os op, når vi har mistet.
Sandsynligvis kommer vores rammer til at ændre sig, men vi samles op, der er ingenting at være bange for.
Vi kan se det som en ny begyndelse, det har jeg gjort med min sygdom og i øvrigt har jeg ikke mistet noget som helst.

Mine positive tanker, har gjort mig lykkelig.

Selv om jeg har været meget syg, har det også været en helt fantastisk periode i mit liv.
Jeg har været så glad som jeg ikke troede muligt.
Når andre har spurt mig, hvordan det gik, har jeg svaret, at mit liv var en dans på roser, ment det og mener det stadig.
Mit liv idag er præcis det liv, jeg drømte om før min sygdom og jeg føler mig meget priviligeret.
Jeg er ikke blevet rask endnu selv om jeg har det bedre og både kan arbejde og gå ture, men sygdommen fylder ikke så meget for mig.
Allerede nu er jeg meget længere i min helbredelse, end en læge spåede mig til i starten af mit sygdomsforløb.
Desuden er jeg overbevidst om, at helbredelsen kommer på det helt rigtige tidspunkt.

Jeg har brugt det negative til at stige i energi.

Når vi tænker positivt stiger vores energiniveau nemlig.
Jo højere energi, jo bedre klarsyn.
Alle negative tanker jeg har haft, har jeg vendt til positive og når jeg har haft lyst til at undgå en situation, har jeg favnet den i stedet.
Mit klarsyn anvender jeg til gavn for mig selv til at være sikker på min vej fremad.
Jeg ønsker for andre, at de skal komme igennem deres kriser og være glade lige som jeg selv.
Vi har nemlig alle fortjent at være glade, også når vi befinder os i en krise.

Positiv Krise med Sygdom

Jeg tilbyder kriserådgivning.

Jeg ved, at det mentale har stor betydning i krisesituationer.
Vi er så priviligerede i Danmark på den måde, at vi får hjælp til at løse alle fysiske udfordringer i forbindelse med kriser som for eksempel sygdom.
Systemet virker og vi bliver hjulpet videre.
Det er når vi skal have det mentale med, at vi bevæger os udenfor systemets rammer.
Vores tanker om vores situation, os selv og vores omgivelser har stor betydning for, hvordan vi kommer igennem vores krise og hvor meget vi får ud af hjælpen.
Derfor tilbyder jeg rådgivning til at håndtere det mentale i forbindelse med alle typer af kriser.
Tak for dig.

❤️

Positiv Krise med Sygdom

Læs om mig, mine værdier, min passion og min vision.
Jeg tilbyder tilfredshedsgaranti.
Se hvilke typer af rådgivning jeg udbyder.

Positiv Krise med Sygdom

Jo mere negativitet jo større potentiale for positivitet.
Vi får intuition, når vi tænker positivt.
Når vi tænker positivt, bliver vi kloge.
Det positive ophæver det negative.

Min YouTube Kanal.

Positiv Krise med Sygdom

English version below photo.

Positiv Krise med Sygdom.

Positiv Krise med Sygdom

Positive Crisis with Illness.
Can one be sick and happy at the same time.
Is it possible to consider severe illness to be positive.
Is it negative or positive to be sick?
I have been positively ill for a long time.

We consider illness to be negative.

When we perceive illness as negative, our thoughts are negative.
Negative thoughts make us sad, restrained, we do not feel good enough and therefore do not think that others like us and want to do us any good.
We attract negative experiences and people when we think negative thoughts.
Therefore, we must have broken the negative spiral that the negative thoughts are.
We must actively replace the negative thoughts with positive thoughts as it does not happen by itself.
If we do nothing active to get rid of the negative thoughts, they can develop into a definite depression and what else comes with it.
Exchanging thoughts is simple and we already know it, now we just need to do it consciously.

We must not change attitudes to our situation, but we must change our thoughts about it to positive ones.

When we replace the negative thoughts with positive ones, our situation changes to become more positive.
We will focus on the positive rather than the negative.
That way, we automatically become happier and get a sense of being good enough.
We will also be able to see our way forward if we are really good at thinking positively.
At the same time, we discover that there is other content in our lives than our illness.
On the whole, we get renewed profits and joy in life as it is.

Sick and very happy.

In the spring of 2019, I became seriously ill.
Almost from one day to the next, moving became painful and awkward for me.
On the whole, the list of symptoms and nuisances I have experienced would be very long if I started listing it.
I got so sick that the first half year I slept a lot of the time and at times I could barely walk.
I needed help from my family and I could no longer handle my job, which was even sedentary.
The only thing I could do was work purposefully to turn everything negative into positive.
My positive thoughts have made me, despite a very challenging situation, happy throughout the process.

Focus on the positive.

My positive focus has been an advantage in every way.
Like everyone else who becomes ill, I have been through a process with a doctor, hospital, job center, the municipality and my workplace.
Everywhere I have experienced great help and support while everyone wanted the best for me and was interested in helping me move on as well as possible.
Many public functions are performed by people with a great desire to help others and they are trained to make the best use of the system.
The same applies to many who contest various HR functions in companies.
All that is required of us is that we allow them to help us and accept the help.
I ended up in a, in every way, desirable situation for me who wanted to be self-employed.

The disease helped me to positively focus on risks.

Before my illness I had been reluctant to quit my job and start as a self-employed person because I was focused on all the negative risks and on what I could lose.
Now, however, I experienced great support for my wishes and future plans both from the municipality and from my now former workplace.
When I no longer had a choice, it became much easier to focus positively.
After trying to lose mobility for a period of time, other risks also seem insignificant.
We have a system that picks us up when we have lost.
Our framework is likely to change, but we are picking up, there is nothing to be afraid of.
We can see it as a new beginning, I have done so with my illness and besides that I did not loose anything.

My positive thoughts have made me happy.

Although I have been very ill, it has also been an absolutely amazing period in my life.
I have been as happy as I did not think possible.
When others have asked me how it went, I have replied that my life was a dance on roses, meant it and still mean it.
My life today is exactly the life I dreamed of before my illness and I feel very privileged.
I have not recovered yet even though I feel better and can both work and go for walks, but the disease does not take up much space for me.
Already now I am much further in my healing than a doctor predicted me to be at the beginning of my course of illness.
Moreover, I am convinced that the healing is coming at just the right time.

I have used the negative to rise in energy.

When we think positively, our energy level rises.
The higher the energy, the better the clairvoyance.
All the negative thoughts I have had, I have turned into positive ones and when I have wanted to avoid a situation, I have embraced it instead.
My clairvoyance I use it for the benefit of myself to be sure of my way forward.
I want for others to get through their crises and be happy like I am.
We all deserve to be happy, even when we are in a crisis.

I offer crisis counselling.

I know that the mental is very important in crisis situations.
We are so privileged in Denmark in the way that we get help to solve all physical challenges in connection with crises such as illness.
The system works and we are helped further.
It is when we need to have the mental with that we move outside the framework of the system.
Our thoughts about our situation, ourselves and our surroundings have a big impact on how we get through our crisis and how much we get out of the help.
That is why I offer counselling to deal with the mental in connection with all types of crises.
Thank you for being you.

❤️

Positiv Krise med Sygdom

My YouTube Channel.

Read about me, my values, my passion and my vision.
I offer satisfaction-guarantee.
See what types of counselling I offer.

A lot of negativity creates a large potential for positivity.
We get intuition from thinking positively.
When we think positive we become smart.
Positivity repeals negativity.

Positiv Krise med Sygdom