Føler du dig krænket?

Føler du dig krænket?
Kender du til følelsen af at være krænket?
Har du følt dine grænser overtrådt?
Er du blevet udsat for psykisk overgreb.
Ovenstående kan være stærkt ubehageligt.

Ubehaget er stort, mens krænkelsen står på.

Hvis vi efterfølgende holder fast i vores negative tanker om krænkelsen, holder vi fast i ubehaget.
Krænkelser kan være af varierende størrelse.
Nogle er små krænkelser.
Andre er af større karakter som for eksempel psykisk vold.
Personligt har jeg været udsat for psykisk vold tidligere og erfaret, at det eneste, der kunne få mig til at slippe ubehaget, var at tænke positivt og tilgive krænkelserne.

Har størrelsen på krænkelsen betydning?

Lige meget om det er store eller små krænkelser, er det individuelt, hvor meget det fylder.
Derfor er det altså ikke selve krænkelsens størrelse, der har betydning for vores mentale velvære efterfølgende.
Vores tanker om krænkelsen bestemmer, om vi har det dårligt eller godt bagefter.
Når vi tænker negativt om krænkelsen, har vi det dårligt.
Hvis vi kan tænke positivt om krænkelsen, kan vi have det godt.

Føler du dig krænket?

Vi kommer til at holde fast i den negative energi, når vi holder fast i krænkelsen.

Vi kan holde fast i følelsen og altså krænkelsen ved at fokusere på, hvor slemt det var.
Er vi for eksempel typen, der siger, Man skal aldrig glemme, hvor ubehageligt det var.
Vi kan også sige Det kan jeg bare ikke tilgive.
Disse sætninger vil få os til at holde fast i den negative oplevelse.
Vedkommende der har krænket os, er sandsynligvis videre
De negative tanker går altså kun ud over os selv, så der er ingen grund til at holde fast i de negative tanker.

Vi lader fortiden påvirke nutiden

Det er jo sket og vi kan komme videre, hvis vi ønsker det.
Vi kan acceptere det skete.
Når vi accepterer tidligere krænkelser, får vi dem tilgivet.
Det kan vi gøre på den måde, at vi finder det positive i det negative.

Føler du dig krænket?

Vi skal skifte negative tanker ud med positive tanker.

Når krænkelsen stadig påvirker os, er det fordi, vi tænker negativt om den.
Derfor skal vi ændre vores tanker i forbindelse med krænkelsen til positive.
Vi skal ikke ændre holdning til krænkelsen og derfor behøver vi ikke begynde at elske, at vi blev krænket.
Alligevel skal vi tænke positivt i forbindelse med krænkelsen.
Vi skal altså identificere det positive.

Der er noget negativt og noget positivt ved alt.

Det negative ved krænkelsen har vi allerede identificeret.
Nu skal vi fokusere på det positive.
Det kan selvfølgelig være svært at tænke positivt om noget, vi tænker negativt om.
Vi kan altid starte med at tænke, at vi er gode til at tænke negativt om krænkelsen.
Når vi gør det, tænker vi allerede positivt og det bliver nemmere at tænke flere positive tanker.
Vi skal altså ikke ændre holdning til krænkelsen, men vi skal ændre vores tanker om den til positive.

Negative tanker fastholder og positive tanker sætter fri.

Det er derfor vi skal tænke positivt om krænkelsen for at blive sat fri af de negative følelser.
Når vi tænker positivt om tidligere krænkelser, sætter vi os selv fri.
Vi giver slip på det negative på den måde.
Tak for dig.

❤️

Føler du dig krænket?

Min YouTube kanal.

Læs om mig, min passion, vision og mine værdier,
Skal jeg rådgive dig?

Du får 100 % TILFREDSHEDSGARANTI på min rådgivning.

Føler du dig krænket

Vi kan bruge tankerne til at sætte os selv fri.
Når vi slipper mentalt følger det fysiske med.
Når vi tænker negativt, har vi stort potentiale for at blive positive.
Læs om hvorfor vi skal tilgive.
Vi slipper det negative, når vi tilgiver
.

Føler du dig krænket?

English version below photo.

Føler du dig krænket

Føler du dig krænket?

Do you feel violated?
Do you know the feeling of being violated?
Have you felt your boundaries violated?
Have you been subjected to psychological abuse.
The above can be very uncomfortable.

The discomfort is great while the violation is going on.

If we subsequently hold on to our negative thoughts about the violation, we hold on to the discomfort.
Violations can vary in size.
Some are minor violations.
Others are of a greater nature, such as psychological violence.
Personally, I have been the victim of psychological violence in the past and learned that the only thing that could make me escape the discomfort was to think positively and forgive the violations.

Does the size of the violation matter?

No matter if it is large or small violations, it is individual how much it takes up.
Therefore, it is not the size of the violation itself that matters to our mental well-being afterwards.
Our thoughts about the violation determine whether we feel bad or good afterwards.
When we think negatively about the violation, we feel bad.
If we can think positively about the violation, we can feel good.

Do you feel offended?

We are going to hold on to the negative energy when we hold on to the violation.
We can hold on to the feeling and thus the violation by focusing on how bad it was.
Are we, for example, the type who says, One should never forget how uncomfortable it was.
We can also say I just can not forgive.
These sentences will make us cling to the negative experience.
The person who violated us is likely to move on
The negative thoughts only go beyond ourselves, so there is no reason to hold on to the negative thoughts.

We let the past affect the present

It has happened and we can move on if we want to.
We can accept what happened.
When we accept past violations, we get them forgiven.
We can do this by finding the positive in the negative.

Do you feel offended?

We need to replace negative thoughts with positive thoughts.
When the violation still affects us, it is because we think negatively about it.
Therefore, we need to change our thoughts in connection with the violation to positive.
We do not have to change our attitude towards the violation and therefore we do not have to start loving that we were violated.
Yet we must think positively in connection with the violation.
We must therefore identify the positive.

There is something negative and something positive about everything.

The negative of the violation we have already identified.
Now we need to focus on the positive.
Of course, it can be difficult to think positively about something we think negatively about.
We can always start by thinking that we are good at thinking negatively about the violation.
When we do that, we are already thinking positively and it becomes easier to think more positive thoughts.
We must not change our attitude towards the violation, but we must change our thoughts about it to positive ones.

Negative thoughts persist and positive thoughts set free.

That is why we must think positively about the violation in order to be set free from the negative emotions.
When we think positively about past violations, we set ourselves free.
We let go of the negative that way.
Thank you for being you.

❤️

Føler du dig krænket?

My YouTube Channel.

You can read about me, my passion, vision and my values,
I offer several types of counselling.

We can use our thoughts to set ourselves free.
When we let go mentally the physical will follow..
When we think negatively, we have great potential to become positive.
Read about why we must forgive.
We let go of the negative when we forgive
.

Føler du dig krænket?