Sæt dig selv Fri

Sæt dig selv Fri.
Slip alle negative tanker om dig selv.
Giv slip på begrænsningerne og de negative tanker om alt muligt.
Det er helt enkelt.

Positivitet gør verden til et bedre sted.

Når vi tænker positivt om verden, oplever vi den positivt.
Hvis vi tænker positivt om andre, vores betingelser og os selv, bliver vi positive.
Det samme gør andre og vores betingelser.
Alt vi skal gøre er at tænke positivt.

Når vi er positive overfor os selv, sætte vi os selv fri.

Hvis vi tænker positivt om os selv, bliver vi opmærksom på vores gode sider.
Vi viser også vores gode sider frem for andre.
På den måde behøver vi ikke længere være restriktive overfor os selv.
Vi behøver ikke være tilbageholdte, når vi tænker positivt overfor os selv.
Således kan vi give os selv lov til at fremstå autentiske og være os selv.
Vi føler os gode nok, når vi tænker positivt om os selv.

Vores positivitet sætter andre fri.

Når vi er positive overfor os selv, behøver vi ikke forvente noget af andre.
Andre skal ikke leve op til vores krav, for vi kan indfri dem selv.
Derfor bliver vi meget rarere og nemmere at omgås.
Man kan også sige, at vi bliver omgængelige, når vi tænker positivt om os selv.
Vi har overskud til at lade andre være sig selv uden, at vi stiller betingelser.

Sæt dig selv Fri

Find det positive i det negative.

Når vi skal være mere positive overfor os selv, skal vi tage udgangspunkt i vores negative tanker om os selv.
Hver gang vi tænker en negativ tanke om os selv, skal vi vende den til en positiv.
Jeg kan ikke lide mig, bliver til, jeg kan godt lide mig og jeg hader mig bliver til jeg elsker mig.
På den måde kan alle negative sætninger vendes til positive sætninger.
Vi bruger vores egenskab til at tænke negativt positivt og finder altså det positive i det negative.
Tak for dig.

❤️

Sæt dig selv Fri

Min YouTube Kanal.

I naturen bliver vi automatisk positive.
Positiv og Negativ energi.
En øvelse i at tage beslutninger med klarsynet.
Vi kan blive fri af negative tanker på flere måder.
Når vi er positive åbner vi op for mulig succes.

Min Blog.
Søg rådgivning.

Mine værdier, min passion og min vision.

Sæt dig selv Fri

❤️

English version below photo and video.

Sæt dig selv Fri

Set yourself Free.
Get rid of all negative thoughts about yourself.
Let go of the limitations and the negative thoughts about everything.
It’s quite simple.

Positivity makes the world a better place.

When we think positively about the world, we experience it positively.
If we think positively about others, our conditions and ourselves, we become positive.
So do others and our conditions.
All we have to do is think positively.

When we are positive about ourselves, we set ourselves free.

If we think positively about ourselves, we become aware of our good sides.
We also show our good sides in front of others.
That way, we no longer have to be restrictive about ourselves.
We do not have to be restrained when we think positively of ourselves.
Thus, we can allow ourselves to appear authentic and be ourselves.
We feel good enough when we think positively about ourselves.

Our positivity sets others free.

When we are positive about ourselves, we do not expect anything from others.
Others must not live up to our demands, because we can meet them ourselves.
Therefore, we become much nicer and easier to get along with.
One can also say that we become sociable when we think positively about ourselves.
We have the surplus to let others be ourselves without setting conditions.

Set yourself Free.

Find the positive in the negative.
When we need to be more positive about ourselves, we need to take our negative thoughts about ourselves as our starting point.
Every time we think a negative thought about ourselves, we must turn it into a positive one.
I do not like me, turns into, I like me and I hate myself turns into I love me.
That way, all negative sentences can be turned into positive sentences.
We use our ability to think negatively positive and thus find the positive in the negative.
Thank you for being you.

❤️

Sæt dig selv Fri

My YouTube Channel.

In nature we automatically become positive.
Positive and Negative energy.
An exercise where you practise to make decisions using clairvoyance.
We can set ourselves free from negative thinking in several ways.
When being positive we open up for possible success.

My blog.
Get counselling.

My values, my passion and my vision.

Sæt dig selv Fri

❤️