Øvelse med Tanker

Øvelse med tanker.
Er du opmærksom på tankens kraft?
Kender du til tankens kraft?
Har du nogensinde interesseret dig for tankernes betydning for os som mennesker?
Vi har mange og vilkårlige tanker.
Tankerne er ustyrlige for os mennesker.
Det er de så ikke helt alligevel.

De negative tanker har førsteprioritet til bevidstheden.

Derfor ved vi hvilke tanker, vi helt automatisk tager ind i vores bevidsthed.
På denne måde vil vi altså alligevel kunne påvirke tankerne.
Når vi ved, at de negative tanker helt sikkert er tilstede, ved vi, hvilke tanker vi skal arbejde med.
Det er de negative tanker.

Negative tanker larmer og fastholder os i bevidstheden.

Når vi er fastholdte i bevidstheden er vi fastholdt i livet.
De er alle negative tanker, der har den adfærd.
Både dem der handle om os selv, om andre, om situationer og om vores betingelser i livet.
Vi kommer ikke videre med det vi tænker negativt om, fordi disse tanker netop fastholder os.

Vi skal bruge tankerne til at ændre på tankerne.

Den eneste måde vi kan ændre vores tanker på, er ved at blive bevidste om vores tanker.
Herefter kan vi arbejde med tankerne, som vi gerne vil.
Det vi vil, er at få de negative tanker ud af bevidstheden.
Det kan vi gøre på flere måder.

Meditation kan hjælpe med at få de negative tanker ud af bevidstheden.

Vi mediterer ved at sætte eller lægge os et rart sted.
Herefter lukker vi øjnene.
Nu forestiller vi os, at alle vores tanker opbevares i en stor bold lige over hovedet.
Ind imellem forlader en tanke bolden og entrerer vores bevidsthed.
Hvis tanken er negativ på nogen måde sender vi den tilbage i bolden.
De positive tanker må meget gerne være i bevidstheden.
På denne måde gør vi ikke noget for, at standse de konstante, negative tanker, det kan vi nemlig ikke.
Istedet lader vi dem være i bolden.

De negative tanker skal være der, men de behøver ikke fylde i bevidstheden.

Når de negative tanker er i bolden, larmer og fastholder de os ikke i bevidstheden.
På den måde kan vi hele tiden fortsætte meditationen.
Når bevidstheden er positiv, ophæves vores tidsfornemmelse.
På den måde kan vi vide om det virker.
Vi kan også mærke om vi får ro i bevidstheden, hvilket er hvad vi gerne vil opnå.
Således bruger vi meditationen til at acceptere vores tanker.

Vi kan udskifte de negative tanker med positive tanker.

Meditationsøvelsen er rigtig god til at lære os, hvordan det føles, når vi opnår ro i bevidstheden.
I løbet af en dag, kan vi gøre noget andet, for at opnå ro i vores bevidsthed.
Vi kan aktivt udskifte alle vores negative tanker med positive.
Når vi gør det og bliver gode til at gøre det hele tiden, opnår vi ro i bevidstheden hele dagen.
Vi får også plads til at tænke både kreativt og mere positivt.
Derfor er der mange fordele.
Husk at rutinen ikke kommer på en dag, så vær tålmodig med dig selv, så skal det nok komme over tid.
Tak for dig.

❤️

Øvelse med Tanker

Min YouTube Kanal.

Læs om at opnår større arbejdsglæde med positiv tænkning.
Positivitet er en forudsætning for succes.
Læs om vej-glæde Contra vejvrede.
Kan vi bruge vores dagdrømme til noget?

Øvelse med Tanker

English version of this blogpost below video and photo.

Se min video, hvor jeg taler om, hvordan du kommer igang med meditation.

Øvelse med Tanker

Exercise with thoughts.
Are you aware of the power of thought?
Do you know the power of thought?
Have you ever been interested in the meaning of thoughts for us as human beings?
We have many and arbitrary thoughts.
Thoughts are uncontrollable for us humans.
So they are not quite anyway.

The negative thoughts have first priority to the consciousness.

Therefore, we know what thoughts we automatically take into our consciousness.
In this way, we will still be able to influence the thoughts.
When we know that the negative thoughts are definitely present, we know what thoughts we need to work on.
These are the negative thoughts.

Negative thoughts make noise and hold us back in the consciousness.

When we are stuck in the consciousness, we are stuck in life.
They are all negative thoughts that have that behavior.
Both those that are about ourselves, about others, about situations and about our conditions in life.
We do not get ahead with what we think negatively about because these thoughts just hold us back.

We must use the thoughts to change the thoughts.

The only way we can change our thoughts is by becoming aware of our thoughts.
Then we can work with the thoughts that we want.
What we want is to get the negative thoughts out of consciousness.
This can be done in several ways.

Meditation can help us to get the negative thoughts out of our consciousness.

We meditate by sitting or lying down in a nice place.
Then we close our eyes.
Now we imagine that all our thoughts are stored in a big ball just above our heads.
Occasionally a thought leaves the ball and enters our consciousness.
If the thought is negative in any way, we send it back into the ball.
The positive thoughts must very much like to be in the consciousness.
In this way, we do nothing to stop the constant, negative thoughts, because we can not.
Instead, we leave them in the ball.

The negative thoughts must be there, but they do not have to fill the consciousness.

When the negative thoughts are in the ball, they do not make noise and hold us in consciousness.
That way, we can continue the meditation at all times.
When consciousness is positive, our sense of time is lifted.
That way we can know if it works.
We can also feel if we get peace of mind, which is what we want to achieve.
Thus, we use meditation to accept our thoughts.

We can replace the negative thoughts with positive thoughts.

The meditation exercise is really good for teaching us how it feels when we gain peace of mind.
In the course of a day, we can do something else, to achieve peace in our consciousness.
We can actively replace all our negative thoughts with positive ones.
When we do that and become good at doing it all the time, we gain peace of mind all day long.
We also get space to think both creatively and more positively.
Therefore, there are many benefits.
Remember that the routine does not come in a day, so be patient with yourself, then it will probably come over time.
Thank you for being you.

❤️

Øvelse med Tanker

Min YouTube Kanal.

Read about gaining greater joy at work thinking positively.
Positivity is a condition for success.
Read about joy on the road contra roadrage.
Can we use our daydreams for something?

Øvelse med Tanker