Vejvrede eller Vejglæde

Vejvrede eller Vejglæde.
Hvad lægger du mærke til i trafikken?
Lægger du mærke til det positive eller det negative?
Hvor er dit fokus?
Hvis vi synes der er meget vejvrede, kan vi selv gøre noget ved det.
Vi kan ændre vores fokus.
Desuden kan vi starte med os selv.

Fokuser på det positive.

Når vi er i trafikken, kan vi lede efter det positive.
Læg mærke til, hvor pænt de andre bilister kører.
Hvor mange der giver plads til andre.
Se hvordan de andre bilister holder tilbage, så andre kan komme til.
Prøv at fokusere på al den venlighed, der er i trafikken.
Ofte glider trafikken uhindret frem, fordi alle medvirker positivt til at give plads.

Vejvrede eller Vejglæde

Bidrag til den positive trafik.

Vær positiv i trafikken.
Giv plads til de andre, så de kan komme frem.
Hold tilbage for nogle fodgængere.
Vær venlig og smil til dem i de andre biler.
Du kan sagtens både smile og vinke til de andre.
Det resulterer i positiv respons lige med det samme.
Vi vil alle sammen så gerne venligheden.
Derfor kan vi starte med at udvise den selv, så bliver vi også mødt med venlighed fra andre.

Vær overbærende når de andre laver fejl.

Når vi vil være overbærende med andres fejl, skal vi starte med at give os selv lov til at fejle.
Vi fejler alle sammen i trafikken.
Se på det på den måde, at vi skal fejle for at blive gode bilister.
I trafikken øver vi os hele tiden i at blive bedre bilister.
Derfor skal der være plads til at fejle.
Vi skal give os selv lov til at fejle, hvis vi vil blive bedre bilister.
Hvis ikke vi laver fejl, udvikler vi os ikke.
Når vi giver os selv lov til at fejle, giver vi også de andre lov til at fejle.
Vi giver altså os selv mulighed for at blive bedre bilister samtidig med, at vi giver de andre mulighed.

Positivitet tiltrækker positivt.

Med det mener jeg, at når vi selv er positive bliver vi også mødt med mere positivitet.
Det gælder alle steder og selvfølgelig også i trafikken.
Derfor kan det godt betale sig at arbejde med at være positiv i trafikken.
Fokuser på vejglæden frem for vejvreden.

Vejvrede eller Vejglæde

Find det positive i det negative.

Når vi oplever negativt i trafikken, så kan vi huske på, at det er os der oplever det som negativt.
Det er os selv, der tænker negativt, når vi oplever negativitet.
Vi kan bruge vores negative tanker positivt, hvis vi finder det positive i det negative.
Hver gang vi oplever noget negativt i trafikken, kan vi vende det om til positivt.
Tænker vi for eksempel, at de andre er dårlige til at køre bil.
Så kan vi tænke, at det lægger vi kun mærke til fordi vi selv er blevet bedre til køre bil.
På den måde er vi allerede positive og har fået vendt fokus til os selv.
I stedet for at være sur og vred, kan vi nu vise de andre vejen med vores korrekte kørsel.

Det er ikke vores job at lære de andre at færdes i trafikken.

Desuden kan vi selv og andre ikke lære noget, når stemningen er dårlig.
Sådan er vi mennesker.
For at vi kan indlære, skal der være positiv stemning.
Hvis vi er negative, vil vores bevidsthed være fastlåste på det negative.
På den måde fratager vi os selv og de andre muligheden for at blive bedre trafikanter.
Derfor kan det ikke betale sig at opdrage på andre trafikanter.
Det giver meget større bonus at opdrage på os selv.
Det vigtigste er at være positive, ellers kan vi nemlig heller ikke selv lære at blive bedre.

Vejvrede eller Vejglæde

Vejvreden kan vise os vejen til vejglæden.

Hvis vi oplever vejvrede, kan vi lade bruge vejvreden konstruktivt.
Vi kan selv vende den negative vrede til glæde ved at tænke positivt.
Umiddelbart kan det selvfølgelig virke svært, men det er enkelt.
Vi kan glæde os over vejvreden, når vi oplever den.
Når vi glæder os over vejvreden, tænker vi allerede positivt.
På den måde er vreden vendt til glæde.
God fornøjelse og tak for dig.

❤️

Vejvrede eller Vejglæde

Min YouTube Kanal.
Vi kan selv tage ejerskab på vores tanker og tænke mere positivt.
Læs om hvordan det virker med tiltrækning af mere positivt.
Vi oplever vores arbejde med positivt med velvilje.

Vejvrede eller Vejglæde

English version below the photo.

Vejvrede eller Vejglæde

Vejvrede eller Vejglæde

roadrage or road happiness.

Roadrage road happiness.
What do you notice in the traffic?
Do you notice the positive or the negative?
Where is your focus?
If we think there is a lot of anger, we can do something about it ourselves.
We can change our focus.
Moreover, we can start with ourselves.

Focus on the positive.

When we are in traffic, we can look for the positive.
Notice how nicely the other drivers drive.
Many drivers leave room for others.
See how the other drivers hold back so others can move forward.
Try to focus on all the kindness that is in the traffic.
Often the traffic slides forward without obstacles because everyone contributes positively to give space.

Contribution to the positive traffic.

Be positive in traffic.
Make room for the others so they can come forward.
Hold back for some pedestrians.
Smile to the drivers in the other cars.
You can easily both smile and wave to the others.
It results in positive response right away.
We all so want the kindness.
Therefore, we can start by expelling it ourselves, then we are also greeted with kindness from others.

Be indulgent when the others make mistakes.

When we want to be indulgent with the mistakes of others, we must start by allowing ourselves to fail.
We all fail in traffic.
Look at it in the way that we have to fail to become good drivers.
In traffic, we are constantly practicing to become better drivers.
Therefore, there must be room for failure.
We must allow ourselves to fail if we want to become better drivers.
If we do not make mistakes, we will not evolve.
When we allow ourselves to fail, we also allow others to fail.
So we give ourselves the opportunity to become better drivers at the same time as we give the others the opportunity.

Positivity attracts positively.

By that I mean that when we ourselves are positive, we are also met with more positivity.
This applies everywhere and of course also in traffic.
Therefore, it pays of to work on being positive in traffic.
Focus on the joy of the road rather than the anger of the road.

Find the positive in the negative.

When we experience negativity in traffic, we can remember that it is us who experience it as negative.
It is ourselves who think negatively when we experience negativity.
We can use our negative thoughts positively if we find the positive in the negative.
Every time we experience something negative in traffic, we can turn it into positive.
Do we think, for example, that the others are bad at driving.
Then we may think that we only notice it because we ourselves have become better at driving.
That way, we are already positive and have turned our focus to ourselves.
Instead of being angry and resentful, we can now show the others the way with our proper driving.

It is not our job to teach others about behavior in traffic.

Moreover, we and others can not learn anything when the mood is bad.
That’s how we humans are.
For us to learn, there must be a positive mood.
If we are negative, our consciousness will be locked into the negative.
In this way, we deprive ourselves and the others of the opportunity to become better road users.
Therefore, it may not pay to educate other road users.
It gives much greater bonus to educate on ourselves.
The most important thing is to be positive, otherwise we cannot learn to get better ourselves.

Road rage can lead us to road joy.

If we experience resentment, we can let the resentment be used constructively.
We can turn the negative anger into joy by thinking positively.
At first glance, of course, it may seem difficult, but it’s easy.
We can rejoice in the anger of the road when we experience it.
When we welcome the anger, we already think positively.
In this way, anger is turned into joy.
Have fun and thank you for being you.

❤️

Vejvrede eller Vejglæde

My YouTube Channel.
We can own our thoughts and become more positive.
Read about how to attract more positive.
Our job is a more positive experience if we are positive.

Vejvrede eller Vejglæde