Ret eller Uret

Ret eller Uret.
Hvem har ret og hvem har uret.
Er det sådan, at der er nogle der har ret?
Har nogle uret?
Vi vil så gerne have ret?
For at nogle skal have ret, skal nogle andre have uret.

Når vi synes, at andre vil have ret, vil vi selv have ret.

Det er derfor vi lægger mærke til, at andre vil have ret.
Vi ville ikke synes, at andre ville have ret, hvis vi ikke selv ville have ret.
Hvis vi var ligeglade med at få ret, ville vi fokusere på noget andet end, hvem der vil have ret.
Man kan også sige, at vi ønsker at få ret, når vi ikke vil have uret.

Uret er negativ energi.

Vi vil ikke have uret, fordi vi har lavt selvværd.
Når vores selvværd er lavt, er vores energi negativ.
Altså tager vi udgangpunkt i negativ energi, når vi ikke vil have uret.
Hvis vi har højt selvværd, er vi være ligeglade.
Vi tror altså på, at hvis vi har uret, er vi mindre værd.
Hvis ikke vi troede på det, ville ret og uret ikke have betydning for os.

Uenigheden gør os klogere.

I virkeligheden dækker uret og ret bare over uenighed.
Når vi vil have uret og ret, tror vi at alle skal være enige.
Hvis vi alle var enige, ville vi aldrig opdage, at noget kunne være anderledes.
At der for eksempel findes mere simple veje for at gøre forskellige ting.
Vi ville ikke finde på nye måder at gøre tingene på.
Godt vi ikke er enige om alting.

Både Ret og uret bunder i negative tanker om os selv.

Med det mener jeg, at det er os selv, der tænker, at vi ikke er gode nok, som vi er.
Vi dømmer os selv, hvis vi får uret eller ikke får ret.
Derfor vil vi ikke have uret.
Når vi vil have ret, derimod, har vi allerede dømt os selv på forhånd.
Vi har tænkt, at hvis vi ikke får ret, er vi ikke gode nok.
Derfor er det, det samme, når vi vil have ret, vi vil ikke have uret.
Det at have ret eller uret, handler altså udelukkende om os selv.

Vi bliver ikke glade af at få ret.

Vi tror, at vi får det bedre, når vi får ret.
Det er derfor vi er villige til at kæmpe for at få ret.
Vi vil så gerne den positive energi.
Det der sker, når vi får ret, er ikke at energien bliver positiv.
Derfor ændrer det ikke noget for os, om vi får uret og ret.

Der skal 2 til at have ret eller uret.

Når vi er alene med os selv, har vi aldrig ret eller uret.
Så er der nemlig kun vores egen holdning eller måde at gøre tingene på.
Der er ingen, der blander sig.
Vi behøver ikke lave om på det, bare fordi vi bliver flere end en.
Andre kan sagtens have en anden mening ud, at det har noget med os at gøre.
Vi kan holde fast i vores eget og bare lade andre være uenige.

Negative tanker fastholder og holder tilbage.

Derfor er det ikke rart, at fokusere på ret eller uret.
Det er også de negative tanker, der gør os sure, irriterede eller vrede.
Når vi tænker at andre vil have ret eller vi ikke vil have uret danner vi negativ energi.
Negativ energi har altså mange ulemper.
Hvis vi slipper ret og uret, danner vi positiv energi.

Slip tanken om uret og ret.

Vi kan lade som om uret og ret ikke eksisterer.
Hver gang vi tænker ret og uret, kan vi finde noget positivt istedet.
Det kan noget positivt ved uenighed elle det vi er uenige i.
Bare vi finder noget positivt, er det lige meget, hvad det er, bare det er positivt.
Vi skal skifte den negative tanke ud med en positiv.
Det lave selvværd kan vendes til højt selvværd med selvros.
God fornøjelse med at blive mere positiv.

❤️

Ret eller Uret

Brug vejret til at øve dig i at tænke positivt.
Der er stor forskel på selvtillid og selvværd.
Læs mere om at opnå positive tanker og fordelene.

Min YouTube Kanal.

❤️

Ret eller Uret

English version below video and photo.

Ret eller Uret

Ret eller Uret

Right or Wrong.
Who is right and who is wrong.
Is it the case that some are right?
Does anyone have the watch?
So we want to be right?
For some to be right, some others must be right.

When we think others want to be right, we ourselves want to be right.

That is why we notice that others want to be right.
We would not think that others would be right if we did not ourselves want to be right.
If we did not care about getting right, we would focus on something other than who wants right.
One can also say that we want to be right when we do not want the wrong.

Wrong is negative energy.

We do not want the clock because we have low self-esteem.
When our self-esteem is low, our energy is negative.
So we start with negative energy when we do not want the clock.
If we have high self-esteem, we do not care.
So we believe that if we are right, we are worth less.
If we did not believe it, right and wrong would not matter to us.

The disagreement makes us wiser.

In reality, the clock and right just covers disagreement.
When we want the right and wrong, we believe that everyone should agree.
If we all agreed, we would never discover that anything could be different.
That, for example, there are simpler ways to do different things.
We would not find new ways of doing things.
Well we do not agree on everything.

Both Right and wrong are rooted in negative thoughts about ourselves.

By that I mean that it is ourselves who think that we are not good enough as we are.
We judge ourselves if we are right or wrong.
That is why we do not want the clock.
When we want to be right, on the other hand, we have already judged ourselves in advance.
We have thought that if we do not get it right, we are not good enough.
Therefore, it is the same when we want right, we do not want wrong.
To be right or wrong is therefore solely about ourselves.

We do not get happy being right.

We think we get better when we get it right.
That is why we are willing to fight for justice.
We so want the positive energy.
What happens when we are right is not that the energy becomes positive.
Therefore, it does not matter to us whether we get the right and the right.

It takes 2 to be right or wrong.

When we are alone with ourselves, we are never right or wrong.
Then there is only our own attitude or way of doing things.
There is no one interfering.
We do not have to change it just because we become more than one.
Others may well have a different opinion that it has something to do with us.
We can stick to our own opinion and just let others disagree.

Negative thoughts holds us back.

Therefore, it is not nice to focus on right or wrong.
It is also the negative thoughts that make us angry, annoyed or angry.
When we think that others want the right or we do not want the wrong, we form negative energy.
Negative energy has many disadvantages.
If we let go right and wrong, we form positive energy.

Let go of the idea of the wrong and right.

We can pretend that the clock does not exist.
Every time we think right and wrong, we can find something positive instead.
There can be something positive about disagreement or what we disagree with.
As long as we find something positive, it does not matter what it is, as long as it is positive.
We need to replace the negative thought with a positive one.
The low self-esteem can be turned into high self-esteem with self-praise.
Have fun becoming more positive.

Ret eller Uret

Use the weather to practise positive thinking.
There is a big difference in self-esteem and self-confidence.
Read more about positive thinking and the advantages.

My YouTube Channel.

❤️

Ret eller Uret