God eller dårlig Forkølelse

God eller dårlig forkølelse.
Oplever du forkølelse?
Er du ofte forkølet?
Rammes du sjældent af forkølelse?
Synes du forkølelse er irriterende?
Forkølelse får os til at føle os drænede og trætte.
Vi bliver tunge i hovede og krop og får svært ved at fokusere og koncentrere os.
Vi opfatter det ikke som særlig rart.

God eller dårlig Forkølelse

Der er noget godt og noget dårligt ved alt.

Det må betyde, at der også er noget godt ved forkølelse.
Selvom det ikke giver mening, eftersom det er fyldt med ubehag at være forkølet.
Det dårlige ved forkølelse er åbenlyst.
Forkølelse kan være så ubehageligt, at vi ligefrem er nødt til at sygemelde os fra arbejde.
Vi kan være nødt til at blive hjemme for at pleje os selv og sove.

Forkølelse fører til rask og omvendt.

Rask repræsenterer det gode og forkølelse det dårlige.
Vi kan ikke blive forkølede uden at have været erklæret raske.
Omvendt kan vi ikke erklæres raske uden at have været forkølede.
Al forkølelse fører til rask.
En følge af forkølelse er altså, at vi bliver raske.
Det at blive raske er positivt.
På den måde, kan vi altså sige, at forkølelse fører noget positivt med sig.

Energien er negativ op til forkølelsen.

Energien kan blive negativ af mange ting.
Vi kan blive kolde eller våde og fryse over en længere periode.
Det kan også være, vi har fået for lidt søvn.
Måske har vi påtaget os for meget arbejde.
Det kan også være, at vi har glemt os selv og kun fokuseret på andres velvære.
Det med at fokusere på andre istedet for os selv, er vi gode til.
Ofte fokuserer vi mere på at hjælpe andre end os selv.
Alt dette kan være med til at gøre vores krops energi til negativ og få os til at blive forkølede.

Energien vendes til positiv, mens vi plejer forkølelsen.

Når vi skal af med vores forkølelse, tager vi ejerskab på at hele den.
Vi giver os selv fri fra job, vi sover og vi plejer os selv.
Ydermere spiser vi måske lindrende tabletter, smertestillende, vitaminer, forskellige urter og drikker varme drikke.
Vi gør alle mulige positive tiltag, der kan give os ro til at hele forkølelsen.
Alt sammen er med til at lade os op og hjælpe os til at vende energien.

God eller dårlig Forkølelse

Efter forkølelsen er vores energi positiv og vi er raske.

Når vi har plejet os selv i en periode, bliver vi raske igen.
Mens vi drog omsorg for os selv, lod vi de andre passe sig selv.
Samtidig lod vi os selv holde fri og blive veludhvilede.
Vi var gode mod os selv.
Resultatet udebliver selvfølgelig ikke.
Vi får vores energi op på normalt niveau igen og vi bliver raske.

Find det positive, når du er forkølet.

Tænk positivt, også om din forkølelse.
Husk at tænke positivt om dig selv også, giv dig selv lov til at være fraværende.
Det skal nok gå alt sammen, det er kun, når vi kæmper imod, at det går galt.
De positive tanker, vil hjælpe os til at komme meget nemmere igennem forkølelsen.
Positive tanker kan få os igennem selv svære udfordringer.
Når vores fokus er positivt, kan selv det negative blive positivt.
Sådan er det også med forkølelse.
God fornøjelse med at være positivt forkølet.

❤️

God eller dårlig Forkølelse

Min YouTube Kanal.
Positivitet fører til klarsyn og intuition.
Positiv tænkning er godt for os på alle måder.
Mine værdier, min passion og min vision.

❤️

God eller dårlig Forkølelse

English version of this blogpost below photo.

God eller dårlig Forkølelse

God eller dårlig Forkølelse

Good or bad cold.
Are you experiencing a cold?
Do you often catch a cold?
Are you rarely getting a cold?
Do you find colds annoying?
Colds make us feel drained and tired.
We become heavy in head and body and find it difficult to focus and concentrate.
We do not think it’s very nice.

There is something good and something bad about everything.

This must mean that there is also something good about the common cold.
It makes no sense since it is full of discomfort to have a cold.
The negative sides of colds is obvious.
Colds can be so unpleasant that we even have to report sick from work.
We may need to stay home to take care of ourselves and sleep.

Colds lead to well and vice versa.

Well represents the good and cold the bad.
We cannot catch a cold without being declared healthy.
Conversely, we cannot be declared healthy without having a cold.
All colds lead to getting well.
A consequence of the common cold is that we get well.
Getting well is positive.
In that way, we can say that colds bring something positive with them.

The energy is negative up to the cold.

Energy can be negative by many things.
We can get cold or wet and freeze over a long period of time.
It may also be that we didn’t get enough little sleep.
Maybe we are taking on too much work.
It may also be that we have forgotten ourselves and focused only on the well-being of others.
We are good at focusing on others instead of ourselves.
Often we focus more on helping others than ourselves.
All of this can help make our body’s energy negative and cause us to catch a cold.

The energy is turned to positive while we care for the cold.

When we get rid of our cold, we take ownership of healing it.
We give ourselves time off from work, we sleep and we take care of ourselves.
Furthermore, we might eat soothing tablets, painkillers, vitamins and drink hot beverages.
We take all possible positive actions that can give us peace of mind to heal the common cold.
Everything helps to charge us up and help us turn the energy around.

After the cold, our energy is positive and we are healthy.

Once we have cared for ourselves for a period of time, we become healthy again.
While taking care of ourselves, we let the others take care of themselves.
At the same time, we allowed ourselves to be kept free and well-rested.
We were good to ourselves.
Of course, the result does not fail.
We get our energy back to normal levels and we get well.

Find the positive when you have a cold.

Think positively, even about your cold.
Remember to think positively about yourself too, allow yourself to be absent.
It should all go well, it is only when we fight that things go wrong.
The positive thoughts will help you to get through your cold much easier.
Positive thoughts can also get through even difficult challenges.
When our focus is positive, even the negative can become positive.
So it is with colds.
Enjoy having a positive cold.

❤️

God eller dårlig Forkølelse

My YouTubeChannel.
Positivity leads to clairvoyance and intuition.
Positive thinking is good for us in all ways.
My values, my passion ond my vision.

❤️

God eller dårlig Forkølelse