Loven om Tiltrækning

Loven om tiltrækning, kender du den?
Ved du, at vi tiltrækker alt?
Vi tiltrækker mennesker, begivenheder, betingelser og alt andet.
Det er så vildt.
Derfor er det en stor fordel at kende til, hvordan vi tiltrækker.

Alt består af energi.

Jeg er energi, du er energi, vores ting er energi, lige som alt andet er energi.
Energi kan være positiv, neutral eller negativ i grader.
Hvis vores energi er positiv tiltrækker vi positive mennesker, begivenheder og betingelser.
Når vores energi er negativ tiltrækker vi det modsatte.
Derfor kan det rigtig godt betale sig at arbejde med energien.

Vi skaber vores energi med tankerne.

Det betyder, at når vi tænker positivt skaber vi positiv energi.
Når vi tænker negativt skaber vi altså negativ energi.
Det er ikke bare, når vi er bevidste om vores tanker, det er også de ubevidste tanker.
Vanetankerne, altså de tanker vi tænker, fordi vi altid har gjort det.
Alle tanker, berettigede eller ej, skaber energi og er med til at tiltrække for os.
Derfor kan det godt betale sig at være opmærksom på alle tanker.

Vi behøver ikke synes, at alt er rosenrødt for at være positiv.

Det der er vigtigt er, at vende energien i bevidstheden til positiv hele tiden, også selv om vi støder på noget negativt, dårligt eller dumt.
Vi behøver altså ikke synes, at alt negativt er godt.
Det er muligt at identificere noget negativt og herefter vende energien i bevidstheden ved at fokusere positivt.
Det positive fokus kan enten skabes ved, at finde det positive ved det negative eller ved at tænke på noget helt andet positivt.
Vi kan også skabe positiv energi ved at rose os selv.
På den måde vil kommer vi til at øge vores selvværd samtidig med at vi tiltrækker mere positivt ind i vores liv.

Taknemmelighed og Kærlighed er høj positiv energi.

Derfor er det godt at være i en tilstand af taknemmelighed og kærlighed, når vi skal tiltrække noget specifikt.
Når vi er i en tilstand af taknemmelighed og kærlighed kan vi tænke på det, vi vil tiltrække.
Der vil ske en tiltrækning.
Når vi er tålmodige og udholdende, kommer det til os.

Loven om Tiltrækning

Penge er gode at øve sig på.

Noget af det nemmeste at tiltrække er penge.
Lad dig indtage af kærlighed og tænk så på penge.
Elsk pengene.
Opfør dig som om du allerede har penge.
Ikke at du skal bruge over evne, men vær gavmild og glæd dig over alle udgifter, vær taknemmelig over din rigdom.
Tænk positivt om alt, hvad der har med betaling af penge at gøre.
Glæd dig over overfloden.

Vi kan altid benytte Loven om Tiltrækning.

Selv om vi jævnligt kommer til at tænke negativt, kan vi altså alligevel udnytte Loven om Tiltrækning.
Det vil dog stadig være en fordel for os at arbejde med vores energi helt generelt.
Hvis vi arbejder med at opnå en konstant positiv energi, vil vi som tidligere omtalt konstant tiltrække mere positivt ind i vores liv.
Det vil jeg i hvert fald gerne.
Jeg udskifter alle mine negative tanker med positive tanker, hver gang jeg støder på en negativ tanke.
På den måde får jeg sluppet al negativ energi og kan leve i harmoni.

❤️

Loven om Tiltrækning

Min YouTube Kanal.
Er du fokuseret på knapheden eller overfloden?

Loven om Tiltrækning

Find the english version of this blog post below video and photo.

Loven om Tiltrækning

Loven om Tiltrækning

The Law of Attraction, Do You Know It?
Do you know that we attract everything?
We attract people, events, conditions and everything else.
It’s so crazy.
Therefore, knowing how we attract is a great advantage.

Everything is energy.

I am energy, you are energy, our things are energy, just like everything else is energy.
Energy can be positive, neutral or negative in degrees.
If our energy is positive, we attract positive people, events and conditions.
When our energy is negative, we attract the opposite.
Therefore, working with energy can pay off.

We create energy using our thoughts.

This means that when we think positively, we create positive energy.
When we think negatively, we create negative energy.
It is not just when we are conscious of our thoughts, it is also the unconscious thoughts.
The habit thoughts, that is the thoughts we think, because we have always done so.
All thoughts, justified or not, generate energy and help attract us.
Therefore, it is worth paying attention to all thoughts.

We don’t have to think everything is optimistic to be positive.

What is important is to turn the energy of consciousness into positive all the time, even if we encounter something negative, bad or stupid.
So we don’t think everything negative is good.
It is possible to identify something negative and then turn the energy into consciousness by focusing positively.
The positive focus can be created either by finding the positive by the negative or by thinking of something else positive.
We can also create positive energy by praising ourselves.
In this way, we will increase our self-esteem while attracting more positively into our lives.

Gratitude and Love are high positive energy.

Therefore, it is good to be in a state of gratitude and love when we need to attract something specific.
When we are in a state of gratitude and love, we can think of what we want to attract.
There will be an attraction.
When we are patient and persevering, it comes to us.

It is good to practice on Money.

One of the easiest things to attract is money.
Let yourself be filled with love and then think about money.
Love the money.
Act like you already have money.
Not that you have to spend more that you have, but be generous and enjoy all the expenses, be grateful for your wealth.
Think positively about everything that has to do with paying money.
Enjoy the abundance.

We can always use the Law of Attraction.

Even though we regularly think negatively, we can still take advantage of the Law of Attraction.
However, working with our energy in general will still be an advantage for us.
If we work to achieve a constant positive energy, as mentioned earlier, we will constantly attract more positively into our lives.
At least I would like to.
I replace all my negative thoughts with positive thoughts every time I encounter a negative thought.
That way I get rid of all negative energy and I can live in harmony.

❤️

Loven om Tiltrækning

My YouTube Channel.
Are you focusing on shortage or abundance?

Loven om Tiltrækning

Loven om Tiltrækning