Søger du andres Accept?

Søger du andres accept?
Føler du at andre ikke accepterer dig som du er?
Har du særlige behov?
Er du ked af at være anderledes?
Hvorfor kan andre ikke bare acceptere dig som du er?

Søger du andres Accept?

Vi er gode nok som vi er.

Mange af os føler os ikke gode nok.
Det har ikke noget med andre at gøre, det er inde i os selv, vi har den følelse.
Vores selvværd er lavt.
Når selvværdet er lavt føler vi os forkerte, at andre ikke kan lide os, at andre ikke accepterer os, ikke gode nok og så videre.

Det er vores eget ansvar at få et bedre selvværd.

Vores selvværd er forbundet til vores selv.
Det er kun os selv, der har adgang til vores selv.
Derfor er det kun os selv, der kan løfte vores selvværd, så vi kan føle os gode nok.
Når selvværdet er højt behøver vi ikke andres accept.

Få højt selvværd med selvkærlighed.

Hvad menes med selvkærlighed?
Med selvkærlighed mener jeg, at vi skal elske os selv.
Det er meget enkelt.
Når vi roser os selv stiger selvværdet.
Det er ikke nok med andres ros, men vi kan gentage andes ros og øge på den måde øge selvværdet.

Andres virkelighed har ikke noget med os at gøre.

Vi har, hver især, vores egen virkelighed.
Når vi har en mening om andre, handler det i virkeligheden altid om os selv.
Vi kan kun se andre gennem os selv, derfor er det sådan.
Ofte tror vi, at det handler om de andre, når vi har en mening om det.
Det gør det bare ikke, det er altid os selv.
Jeg kender det fra mig selv.
Nogle gange holder jeg fast i, at nu er det andre, det handler om.
Efter en periode opdager jeg så, at det alligevel er mig selv.

Søger du andres Accept?

Når vi accepterer os selv, gør de andre også.

Hvis ikke vi accepterer os selv, viser vi andre, at vi ikke er værd at acceptere.
Så bliver det sådan, men det kommer fra os selv.
På den måde skaber vi selv vores virkelighed.
Derfor skal vi arbejde med at acceptere os selv.
Acceptere alle vores særheder og skævheder.

Det er en mindre opgave at skulle lave om på sig selv end på andre.

Der er altså gode fordele ved at, det er os, der accepterer os selv.
Vi behøver vi ikke afvente accepten fra andre.
Heldigvis kan vi trække arbejdet hjem til os selv.
Når vi accepterer os selv, kan vi desuden mærke accepten ind i vores selv.
Det er i selvet vi har brug for accepten.
Vores selv har andre heldigvis ikke adgang til.
Vi ville skulle gentage andres accept selv, for at opnå effekt, så der er absolut ingen grund til at vente på andre.
Vi kan lige så godt acceptere os selv.

Søger du andres Accept?

Når vi har accepteret os selv, opdager vi, at vi er lige som de andre.
Vi er slet ikke så anderledes.
Det var noget vi troede og tænkte negativt om os selv.
Vi er alle gode nok.
Jeg er god nok, så er du også.
Tak for dig.

❤️

Søger du andres Accept?

Vi bruger Janteloven til at holde os selv tilbage.
Abonner på min YouTube Kanal.
Kender du forskellen på selvtillid og selvværd.
Vi kan bruge andres bekræftelse til at bekræfte vores selv.

Søger du andres Accept?

❤️

Søger du andres Accept?

Søger du andres Accept?

Are you looking for someone else’s acceptance?
Do you feel that others do not accept you as you are?
Do you have special needs?
Are you sorry to be different?
Why can’t others just accept you as you are?

We are good enough as we are.

Many of us do not feel good enough.
It has nothing to do with others, it is inside ourselves, we have that feeling.
Our self-esteem is low.
When self-esteem is low, we feel wrong that others do not like us, that others do not accept us, not good enough and so on.

It is our own responsibility to achieve better self-esteem.

Our self-esteem is connected to our self.
Only ourselves can access our self.
Therefore, it is only ourselves who can lift our self-esteem so that we can feel good enough.
When self-esteem is high, we do not need the acceptance of others.

Get high self-esteem with self-love.

What is meant by self-love?
By self-love, I mean we must love ourselves.
It is very simple.
When we praise ourselves, self-esteem increases.
The praise of others is not enough, but we can repeat the praise of others and thus increase self-esteem.

The reality of others has nothing to do with us.

We each have our own reality.
When we have an opinion about others, in reality it is always about ourselves.
We can only see others through ourselves, which is why it is so.
Often we think it’s about the others when we have an opinion about it.
It just doesn’t, it’s always ourselves.
I know it from myself.
Sometimes I hold that now is the other thing it is about.
After a period of time, I discover that it is myself anyway.

When we accept ourselves, so do the others.

If we do not accept ourselves, we show others that we are not worthy of acceptance.
Then it will be so, but it will come from ourselves.
In this way we create our own reality.
Therefore, we must work on accepting ourselves.
Accept all our peculiarities and biases.

It is a smaller task to have to change on oneself than on others.

So there are good benefits in that we accept ourselves.
We do not have to wait for the acceptance of others.
Fortunately, we can pull the work home to ourselves.
In addition, when we accept ourselves, we can feel the acceptance into our self.
It is in the self that we need the acceptance.
Fortunately, our selves do not have access to others.
We would have to repeat the acceptance of others ourselves, in order to achieve effect, so there is absolutely no need to wait for others.
We might as well accept ourselves.

Looking for Other’s Accept?

Once we have accepted ourselves, we discover that we are just like the others.
We are not that different at all.
It was something we thought and thought negatively about ourselves.
We are all good enough.
I’m good enough, so are you.
Thank you for being you.

❤️

Søger du andres Accept?

We use the Janteloven to hold our selves back.
Subscribe to my YouTube Channel.
Do you know the difference on self-confidence and self-esteem..
We can use confirmation from others to confirm our self.

Søger du andres Accept?

❤️