Hvad er Mindfulness

Hvad er mindfulness?
Har du også spurgt dig selv om det?
Vi taler så meget om mindfulness, men hvad er det egentlig?
Hvorfor er det godt?
Hvad kan det bruges til?
Er det noget med bevidstheden?

Hvad er Mindfulness

Mindfulness er en tilstand.

Sådan opfatter jeg det i hvert fald.
Det ligger i ordet, synes jeg.
Måske opfatter du det anderledes og så er det rigtigt for dig.
Min definition på mindfulness er, at det er en tilstand i vores bevidsthed.
En tilstand hvor vi oplever nærvær og fred.
Vi kan opnå mindfulness ved at tømme vores bevidsthed for negative tanker.

Vores ego kan både skabe negative og positive tanker.

Vi er alle sammen rigtig gode til at skabe negative tanker.
De negative tanker har førsteprioritet til bevidstheden, derfor er vi, helt naturligt, bedst til at skabe dem.
Det er de positive tanker, der giver os velvære.
Derfor er det rigtig godt at øve sig i at skabe positive tanker istedet.
Vi kan bruge de negative tanker til at identificere, at der er brug for en positiv tanke.
Det gør vi på den måde, at vi erstatter alle negative tanker med positive.
På den måde kan vi opnå løbende mindfulness.

Negative tanker fylder bevidstheden og efterlader ikke plads til andet.

De negative tanker larmer, stresser os og fastholder vores opmærksomhed.
Hvis vi tænker negativt om andre, begivenheder eller betingelser, kan vi ikke se det positive.
I det hele taget er der mange ulemper ved negative tanker.
Hvis vi kan lade være at lytte på de negative tanker, kan vi opnå mindfulness.
Det kan vi gøre ved at acceptere de negative tanker.
Når vi accepterer de negative tanker, holder de op med at fylde i bevidstheden.
Vi kan bruge meditation til at lære accept og herved opnå mindfulness.

Alle vores egenskaber kan bruges positivt.

Vi har alle sammen en masse egenskaber.
Alle disse egenskaber kan bruges både positivt og negativt.
Når vi bruger dem negativt, er vi ikke glade, vi kan ikke lide os selv, vi føler ikke andre kan lide os eller vil os noget godt.
Vi er tilbageholdende med, hvad vi gerne vil, føler os uheldige og uden succes.
Når vi bruger vores egenskaber positivt har vi det godt og føler os afholdte.
Både med og af os selv og andre, vi er selvtilfredse, får ideer og kan se og nyde vores successer.

Mennesket kan sagtens skifte tilstand.

Tilstand er det samme som stemning eller humør.
Vi gennemlever mange forskellige stemninger i løbet af en dag.
Negative stemninger eller dårligt humør er ikke rart for os og holder os tilbage.
Vi kan bruge vores tanker til at skifte tilstand.
Når vi skifter alle negative tanker ud med positive skifter vi til positive tilstande som glæde, morskab, godt humør, lykke med mere.

Det er enkelt at skifte tilstand.

Den Negative Tilstand er velkendt.
Vi kender alle tilstande som sur, utilfreds, stresset, ensom, frustrerede, desillusionerede, vrede og mange flere.
Når vi oplever disse tilstande kan vi bruge dem positivt på den måde, at nu ved vi, at vi skal øve os i at skifte tilstand.
Udskift de negative tanker i bevidstheden, der skaber den negative tilstand, med positive tanker.
Når vi gør det ændrer vores tilstand sig fra negativ til positiv helt automatisk.
Jeg ved godt, hvilke tilstande jeg ønsker at være i.
God fornøjelse.

❤️

Hvad er Mindfulness

Abonner på min YouTube Kanal.
Vores tanker er afgørende for, om vi oplever problemer eller udfordringer.
Hvorfor er det så godt med positive tanker.
mindfulness i din hverdag, der ikke er tidskrævende.
Mindfulness og tillid til livet.

❤️

Hvad er Mindfulness

English version below video and photo.

Hvad er Mindfulness

What is mindfulness?
Did you ask yourself that too?
We talk so much about mindfulness, but what is it?
Why is it good?
What can it be used for?
Is it something about consciousness?

Mindfulness is a state.

At least, that’s how I see it.
It’s in the word, I think.
Maybe you perceive it differently and then it is right for you.
My definition of mindfulness is that it is a state of our consciousness, a state of mind.
A state where we experience presence and peace.
We can achieve mindfulness by emptying our consciousness of negative thoughts.

Our ego can create both negative and positive thoughts.

We are all really good at creating negative thoughts.
The negative thoughts are the first priority for consciousness, which is why we are naturally the best at creating them.
However, it is the positive thoughts that make us feel good.
Therefore, it is really good to practice creating positive thoughts instead.
We can use the negative thoughts to identify that a positive thought is needed.
We do this by replacing all negative thoughts with positive ones.
That way we can achieve ongoing mindfulness.

Negative thoughts fill up our consciousness and leave no room for anything else.

The negative thoughts are loud, stressing and focuses our attention.
If we think negatively about others, events or conditions, we cannot see the positive.
On the whole, there are many disadvantages of negative thoughts.
If we can not listen to the negative thoughts, we can achieve mindfulness.
We can do that by accepting the negative thoughts.
When we accept the negative thoughts, they stop filling in consciousness.
We can use meditation to learn acceptance and thereby gain mindfulness.

All of our skills can be used positively.

We all have a lot of skills.
All of these skills can be used both positively and negatively.
When we use them negatively, we are not happy, we do not like ourselves, we do not feel others like us or do us any good.
We are reluctant to do what we want, feel unlucky and unsuccessful.
When we use our skills positively, we feel good and feel held.
Both with and by ourselves and others, we are complacent, get ideas and see and enjoy our successes.

Humans can easily change state.

State is the same as mood.
We experience many different moods during a day.
Negative moods or bad moods are not nice to us and holds us back.
We can use our thoughts to change state.
When we exchange all negative thoughts with positive ones we change to positive states like joy, amusement, good mood, happiness and more.
I know what conditions I want to be in.
Enjoy.

It is simple to change the state.

The Negative state is well known.
We all know states like angry, unhappy, stressed, lonely, frustrated, disillusioned, angry and many more.
When we experience these states, we can use them positively in the way that we now know that we need to practice changing states.
Replace the negative thoughts in the consciousness that creates the negative state with positive thoughts.
When we do this, our state changes from negative to positive completely automatically.
I know what conditions I want to be in.
Enjoy.

❤️

Hvad er Mindfulness

Subscribe to my YouTube Channel.
Our thoughts decide if we experience problems or challenges.
Why is positive thinking so good.
Obtain mindfulness in every day life without spending extra time.
Mindfulness and confidence in life.

❤️

Hvad er Mindfulness