Tillid med Mindfulness

Tillid med Mindfulness.
Har du tillid til livet?
Tror du på, at der sker det, der skal ske?
Tager du tingene som de kommer eller handler du?

Vi tror altid vi skal handle.

Det er en del af vores kultur.
Vi handler.
Når vi er utilfredse, handler vi.
Vi er handlekraftige og er stolte af det.

Når vores handlinger tager udgangspunkt i utilfredshed, handler vi i blinde.

Så ved vi ikke, hvor handlingen fører os hen, vi handler for at komme væk.
Hvis vi er irriterede, sårede, sure, utålmodige, føler os misforståede osv., kan vi vælge at flytte os væk fra den situation vi er i.
Vores handlinger bunder altså ikke i behov eller lyst, men i viljen til at undslippe.
Vi kan også prøve at ændre på situationen, men vi kan ikke lave om på andre uden at begå overgreb.
Vi kan heller ikke ændre på forudsætninger eller vilkår, vi ikke har indflydelse på.

Tillid med Mindfulness.

Hvis vi istedet har tillid til at, der sker det, der skal ske.
Så har vi mulighed for at få vores læring i situationen.
Mulighed for at lære at håndtere den udfordrende situation.
Altså mulighed for at komme videre på vores vej.

Når vi handler på baggrund af utilfredshed, virker det som om, vi flytter os videre, men i virkeligheden sker det modsatte.

Vi får ikke vores læring & bevæger os ikke fremad.
Godt nok flytter vi os fysisk, men på det psykiske plan, står vi stille.
Den udfordring, vi kunne lære at håndtere, bevæger vi os væk fra.
Vi bruger vores handlekraft negativt.

Hvis vi ikke handler og udviser tillid med mindfulness, får vi lejlighed til at arbejde med os selv.

Arbejde med at lære at håndtere den udfordrende situation.
Lære at acceptere andre, udfordringer, forudsætninger, vilkår og os selv.
Tillid med Mindfulness.
Vi bliver i stand til at give plads til de positive følelser frem for negative følelser som vrede, irritation, tristhed, surhed osv.
Desuden får vi overskud til at mærke efter, hvad vi gerne vil bevæge os henimod istedet for at bevæge os væk fra noget.

Vi bliver i stand til at bruge vores handlekraft positivt istedet for negativt.

Før brugte vi handlekraften negativt på at bevæge os væk fra vores læring.
Nu kan vi bruge den positivt på at bevæge os hen imod noget, vi gerne vil.
Gå derfor roligt igang med at have tillid med mindfulness.
Accepter dine læringer.
God fornøjelse med det.

Tillid med Mindfulness.

Abonner på min YouTube Kanal.
Video om at have tillid – kan også ses længere nede i dette indlæg.
Læs om, hvad Clairvoyance handler om.
Meditation kan bruges til at lære accept.

Mindfulness and Confidence.
Do you have confidence in life?
Believe that what happens is supposed to happen?
Are you experiencing things as they come or do you take action?

We always think we must take action.

It is part of our culture.
We take action.
When we are unhappy, we take action.
We are good at taking action and proud of it.

When our actions are based on dissatisfaction, we act blindly.

Then we don’t know where the action is leading us, we’re acting to get away.
If we are annoyed, hurt, angry, impatient, feel misunderstood, etc., we can choose to move away from the situation we are in.
So our actions are not in need or desire, but in the will to escape.
We can also try to change the situation, but we cannot change others without committing abuse.
Neither can we change conditions or conditions that we have no influence on.

If, instead, we have confidence in what is going on is supposed to happen.

Then we have the opportunity to learn from the situation.
Opportunity to learn how to handle the challenging situation.
The opportunity to move on at our path.

When we take action based on dissatisfaction, we seem to move on, but in reality the opposite happens.

We do not learn & do not move forward.
Well we move physically, but on the mental level, we stand still.
We moved away from the challenge we could learn to deal with.

If we do not take action and instead show confidence, we will have the opportunity to work with ourselves.

Work on learning how to handle the challenging situation.
Learn to accept others, challenges, prerequisites, terms and ourselves.
We will be able to experience positive emotions rather than negative emotions such as anger, irritation, sadness, acidity, etc.
In addition, we make are able to notice what we would like to move towards instead of moving away from something.

We will be able to use our ability to take action positively instead of negatively.

Before, we used the ability to take action in a negative way to move away from our learning.
Now we can use it positively to move towards anything we would like.
You’re safe to trust life.
Accept your learnings.
Have fun doing that.

Subscribe to my YouTube Channel.
Video about having confidence – also included below in this post.
Read about what Clairvoyance is all about.
Meditation is good for learning acceptance.