Hvad er Clairvoyance?

Hvad er Clairvoyance?
Tror du på Clairvoyance?
Synes du, som jeg, inden jeg tilfældigt opdagede mit klarsyn, at det er noget mystisk og overnaturligt noget, du ikke kan forholde dig til?
Måske synes du ligefrem det er naivt og for meget hokus pokus?
Det giver god mening for mig, hvis du har det sådan.
Sådan har jeg nemlig selv haft det.

Vi tror altid, at vi skal forklare og forholde os til alting

Når vi gør det, lytter vi på vores tanker.
Eftersom tanker er tilfældige, er der mange delte meninger om, hvad clairvoyance er.
Der er også mange for og mange imod.
Istedet for at forholde os til, hvad clairvoyance kan og hvordan man gør, forholder vi os til, hvad det er.
Jeg er selv uddannet clairvoyant og har gennem tiden hørt mange forskellige forklaringer på, hvad clairvoyance er.
Lige fra tanker fra afdøde, stemmer fra åndelige guider og vejledere og universets stemme.
Der er mange forklaringer og de kan sagtens være rigtige, men hvad får vi ud af at forklare fænomenet?
De mange, varierende forklaringer viser i hert fald mig, at forklaringerne ikke giver os nogen form for vished.

Hvorfor ikke istedet bruge energien på at forholde sig til, hvad det kan og, hvordan det virker?

Da jeg skulle lære at blive god til clairvoyance, gik det hurtigt op for mig, at hver gang, jeg ikke havde tænkt en tanke før en sætning eller et ord, så var det clairvoyant data.
På denne måde opdagede jeg, at den clairvoyante data kommer ind i vores bevidsthed på samme måde som vores tanker.
Det blev ret hurtigt meget tydeligt for mig, at jeg altid har brugt mit klarsyn uden at vide det.
Tanker og Klarsyn kommer altså ind i vores bevidsthed på samme måde.
Vores tanker prøver vi heller ikke at forklare.

Når vi er usikre på os selv forklarer vi os og tilfører flere ord en nødvendigt.

Vi gør det for at opnå respekt og troværdighed.
Det er det modsatte der sker.
Vi taber vores tilhører, når vi ikke tilfører dem værdi og vi kommer til at fremstå utroværdige.
Hvis vi derimod ikke forklarer os, men istedet fokuserer på værdien, kommer vi til at fremstå troværdige og autentiske.
På den måde kan vi vinde vores tilhørere.
Så, hvis du forklarer dig, så prøv at spørge dig selv, om det i virkeligheden er for at dække over din egen usikkerhed.
Hvis det er tilfældet, vil det være bedre at arbejde med dit selvværd.

Hvad er Clairvoyance?

Hvad er så Forskellen på tanker og klarsyn?

Tankedata bruger vil til at forholde os til ting, vi bruger tanker til at skrue op og ned for en følelse – fx. glæde eller surhed.
Tanker er altså en slags forstærker.
Vi kan også bruge vores tanker til at stille spørgsmål til vores klarsyn/intuition.
Clairvoyant data er ren data uden netop tanker og følelser som fx. ideer, muligheder, færdigheder uden, at vi forholder os til det.
Som jeg ser det, er det slet og ret 2 typer af data, der kommer til vores bevidsthed på samme måde.
Alle mennesker har et klarsyn.
Vi mister det mere eller mindre, når vi dannes.

Klarsyn, Clairvoyance, Intuition, Mavefornemmelse, kært barn har mange navne.

For mig er det det samme.
Prøv selv at lægge mærke til, når du får en ide eller anden indskydelse, om der har været en tanke først.
Hvis ikke, så har du brugt dit klarsyn/din intuition.
Du kan altså roligt holde fast i din ide, den er god nok.
Man kan selvfølgelig træne denne evne op til at blive bedre.
Hovedreglen er, at hvis der ingen tanke har været, så er det klarsyn/intuition.
Du kan også komme og lære det hos mig,
Book en session på booking @ botteleth . com.
Tak for dig.

❤️

Hvad er Clairvoyance?

Min YouTube Kanal.

Hvorfor meditation er godt for os.
Jeg har været positiv syg.
Vi skal slippe mentalt.

Læs om mig, mine værdier, min passion og min vision.
Jeg tilbyder diverse typer af rådgivning.
Læs min blog.

Hvad er Clairvoyance?

English text below photo.

Hvad er Clairvoyance?

What is Clairvoyance?

What is Clairvoyance?
Do you believe in Clairvoyance?
Do you think, like me, before I accidentally discovered my clairvoyance, it is something mysterious and supernatural something you cannot relate to?
Maybe you even think it is naïve and too much hocus pocus?
It makes sense to me if you do.
This is how I have done it myself.

We always believe that we must explain and relate to everything

When we do, we listen to our thoughts.
Since thoughts are random, there are many shared opinions about what clairvoyance is.
There are also many for and many against.
Instead of dealing with what clairvoyance can and how to do, we relate to what it is.
I myself am a certified clairvoyant and I have over the years heard many different explanations of what clairvoyance is.
Right from the thoughts of the deceased, voices from spiritual guides and counselors and the voice of the universe.
There are many explanations and they can easily be right, but what do we get from explaining the phenomenon?
The many explanations indicate to me that we certainly do not achieve certainty.

Why not instead use the energy to relate to what it can and how it works?

When I had to learn to become good at clairvoyance, it realized that every time I hadn’t thought a thought before a sentence or a word, it was clairvoyant data.
In this way, I discovered that the clairvoyant data comes into our consciousness in the same way as our thoughts.
It quickly became very clear to me that I always used my vision without knowing it.
Thoughts and clairvoyance come into our consciousness in the same way.
We also do not try to explain our thoughts.

When we are uncertain about ourselves, we explain ourselves and add extra words.

We do it to achieve respect and credibility.
That is the opposite that happens.
We lose our audience when we do not this and we do not add any value for them and we will appear untrustworthy.
If, on the other hand, we do not explain ourselves, but instead focus on value, we will appear credible and authentic.
That way, we can win our audience.
So, if you explain yourself, try to ask yourself if it really is to cover your own insecurity.
If so, it would be better to work with your self-esteem.

What is the difference between thoughts and clairvoyance?

We use data from thoughts to relate to things we use thoughts to turn up and down for a feeling – eg. joy or acidity.
Thoughts are thus a kind of amplifier.
We can also use the thoughts to ask questions to our intuition/clairvoyance.
Clairvoyant data is pure data without thoughts and feelings such as. ideas, opportunities, skills without having to relate to it.
As I see it, it is simply two types of data that come to our consciousness in the same way.
All people have a clear vision.
We lose it more or less when we are formed.

Clairvoyance, Intuition – different name for the same skill

For me it is the same.
Try to notice yourself when you get an idea or other impulse whether there has been a thought first.
If not, then you have used your clairvoyance / your intuition.
So you can hold on to your idea, it is good enough.
You can of course train this ability to get better.
The main rule is that if there is no thought, then it is clairvoyance / intuition.
You can also come and learn it from me.
Book a session on booking @ botteleth. com.
Thank you for being you.

❤️

Hvad er Clairvoyance?

My YouTube Channel.

Why meditation is good for us.
I have been sick in a positive way.
We must let go mentally.

I offer several types of counselling.
Read about me, my values, my passion and my vision.
Read my blog.

Hvad er Clairvoyance?