Når vi Slipper Mentalt

Når vi Slipper Mentalt.
Med det mener jeg, at vi skal have det mentale med, når vi ønsker fysiske ændringer.
Hvis vi ønsker fysiske ændringer i vores liv, skal vi slippe mentalt.
Vi kan give slip på alt muligt for eksempel mennesker, et job, en situation, en adfærd og så videre.

Når vi slipper mentalt, bliver en fysisk ændring en realitet.

Når vi laver en fysisk ændring, skal vi altså slippe mentalt for at ændringen kommer til at ske eller bliver permanent.
Hvis vi slipper noget eller nogle, bliver det først virkeligt for os, når vi får det mentale med.
Vi kan sagtens slippe fysisk og alligevel være fastholdte mentalt.
Når vi slipper mentalt, slipper vi det fysiske af os selv.

Når vi udelukkende slipper fysisk, har vi brug for viljen.

Vi har brug for viljen til at slippe fysisk.
Vi kan slippe fysisk, når vi bruger viljen, men vi glemmer det mentale.
Derfor bliver vores ændring ingen uden effekt eller ikke permanent.
Når vi bruger viljen til at slippe fysisk, bliver det en kamp.
Hvis vi ønsker at skabe ændringer i vores liv, skal vi have sluppet, det forrige og det nuværende mentalt.
Når vi slipper mentalt, har vi ikke brug for viljen.

Vi opnår ikke det ønskede udbytte uden, at vi får det mentale med.

Hvis vi ikke slipper mentalt, kommer ændringerne ikke til at ske.
Vi kan foretage ændringerne fysisk, men vi opnår ikke det ønskede udbytte.
Vores bevidsthed er nemlig fyldt af det, vi ønsker at slippe.
Når bevidstheden er fuld af noget vi vil slippe, bliver det i virkeligheden fastholdt.
Fastholdelsen sker fordi, det vi ønsker at slippe eller ændre netop, er i vores bevisthed.
Vi skal have det ud af bevidstheden for at give slip.

Vi slipper mentalt, når vi tænker positivt.

Så enkelt er det.
Når vi ønsker at slippe for eksempel en adfærd, skal vi arbejde med det mentale.
Vi ønsker at slippe en adfærd, fordi vi tænker negativt om den.
De negative tanker om adfærden fastholdes i bevistheden, hvis vi ikke aktivt skifter dem ud.

Find det positive i det negative.

Det er ikke fordi vi skal elske det vi vil slippe, men vi skal lade som om.
Vi skal fylde vores bevidsthed med positive tanker om det vi vil slippe.
De positive tanker fylder ikke i bevistheden.
Det er derfor vi giver slip.
Hvis vi synes det er svært at finde noget positivt, kan vi tænke på, at vi er gode til at tænke negativt.
På den måde finder vi det positive i det negative og det bliver nemmere at tænke flere positive tanker.
Tak for dig.

❤️

Når vi Slipper Mentalt

Min YouTube Kanal.

Min blog.
Jeg tilbyder tilfredshedsgaranti på min rådgivning.
Clairvoyant rådgivning.

Positivitet fører til succes.
Læs om forskellen på det negative fokus og det positive fokus.
Når vi tager ejerskab på tankerne, bliver de mere positive.
Vi bliver kloge af positivitet.
Positivitet medfører at vi bliver intuitive.

❤️

Når vi Slipper Mentalt

English version below video and photo.

Når vi Slipper Mentalt

Når vi Slipper Mentalt

When we let go mentally.
By that I mean we need to change mentally when we want a physical change.
If we want physical changes in our lives, we must let go mentally.
We can let go of everything, for example people, a job, a situation, a behavior and so on.

When we let go mentally, a physical change becomes a reality.

When we make a physical change, we must therefore avoid mentally for the change to happen or become permanent.
If we let go of something or someone, it only becomes real to us when we also change mentally.
We can easily let go physically and still be held back mentally.
When we let go mentally, we let go of the physical automatically.

When we release only physically, we need to use the will.

We need the will to let go physically.
We can let go physically when we use the will, but we forget the mental.
Therefore, our change becomes no without effect or not permanent.
When we use the will to let go physically, it becomes a struggle.
If we want to create change in our lives, we must have let go, the past and the present mentally.
When we let go mentally, we do not need the will.

We do not achieve the desired benefit without including the mental.

If we do not let go mentally, the changes will not happen.
We can make the changes physically, but we do not achieve the desired benefit.
Our consciousness is full of what we want to release.
When consciousness is full of something we want to let go of, it is in fact maintained.
Retention happens because what we want to let go or change is precisely in our consciousness.
We need to get it out of consciousness to let go.

Positive thinking makes us letting go mentally.

It’s that simple.
When we want to let go of a behavior, for example, we have to work with the mental.
We want to let go of a behavior because we think negatively about it.
The negative thoughts about the behavior are perpetuated in the consciousness if we do not actively replace them.

Find the positive in the negative.

It’s not because we have to love what we want to get rid of, but we have to pretend.
We need to fill our consciousness with positive thoughts about what we want to get rid of.
The positive thoughts do not fill the consciousness.
That’s why we’re letting go.
If we find it difficult to find something positive, we can think that we are good at thinking negatively.
That way we find the positive in the negative and it becomes easier to think more positive thoughts.
Thank you for being you.

❤️

Når vi Slipper Mentalt

My YouTube Channel.

My blog.
I offer satisfaction guarantee on my counselling.
Clairvoyant counselling.

Positivity leads to success.
Read about the difference in having a negative focus and a positive focus.
When we own the thoughts they become more positive.
We get smart from positivity.
Positivity leads us to our intuition.

❤️

Når vi Slipper Mentalt