Positivitet gør os Kloge

Positivitet gør os Kloge.
Negativitet gør os dumme.
Positivitet gør os nysgerrige.
Vi bliver videbegærlige og imødekommende.
Negativitet gør os afvisende.
Vi bliver tilbageholdende og uinteresserede.
Derfor er en positiv attitude altid at foretrække.
Bliver vi virkelig dummere af at være negative?

Positivitet gør os Kloge

Negativitet fylder vores bevidsthed.

Når vi er negative er bevidstheden fyldt med larm.
Negativitet tiltrækker mere negativt.
Derfor er der ikke plads til positivitet eller til ny viden i bevidstheden.
Vi kan altså ikke indlære, når vi er negative.
Modtage noget fra andre, kan vi heller ikke.
Al kommunikation til og fra os skal nemlig gennem bevidstheden.
Ellers ville vi ikke være bevidste.
Hvis bevistheden er fyldt med negativt, er der ikke plads til andet.
Derfor bliver vi ikke klogere, når vi er negativite.

Positivitet fylder ikke i bevidstheden.

Det er sådan fordi positivitet er stille og let.
Når bevidstheden er fyldt med positive tanker har vi også plads til andet.
Positivitet tiltrækkere mere positivitet.
Når vi er positive er vi gode til at lære og modtage information.
Det kender vi fra os selv.
Vi kan ikke lære, når vi bliver talt ned til eller skældt ud.
Vi hører kun det negative. fordi det larmer i vores bevidsthed.

Meditation er positivt.

Når vi mediterer holder vi fri fra de negative tanker.
Det er derfor, vi opnår ro.
Vi slapper af, når vi mediterer.
Glæden kommer til os.
Meditation gør os bedre til positivitet.
Vi får klarsyn af at meditere.
Der er mange fordele.

Positivitet fremmer klarsynet.

Negativitet lukker det ned.
Derfor er det godt at øve sig i at være positiv.
Hver gang vi får lyst til at være negative, kan vi istedet lede efter det positive.
Vi kan altid finde noget negativt og positivt ved alt.
Den negative tanke, som larmer og ikke kan undgås, kan vise os vejen.
Når vi bliver bevidste om det negative, ved vi, at nu skal vi lede efter det positive.

Positivitet gør os Kloge

Negativitet er en mulighed for at blive mere positiv.

Så der er åbenbart også noget godt ved det dårlige.
Det negative gør os mere positive, hvis vi vil.
Negativitet, der ikke anvendes positivt, holder os tilbage.
Vi tilbageholdes fra at gøre, hvad vi har lyst til og blive glade.
Glæden kommer af positivitet.
Vi bliver sat fri af positivitet.

Positivitet viser vejen til visdom.

Visdommen kommer fra klarsynet.
Klarsynet gør os i stand til at finde løsninger.
Vi bliver i stand til at se vores vej fremad klart.
Samtidig giver klarsynet adgang til viden.
Viden om os selv, andre, betingelser, situationer og ting.
Der er altså mange fordele ved positivitet.
Vi føler os gode nok, andre kan lide os og vi kan lide os selv.
God fornøjelse med at bruge det negative positivt.
Tak for dig.

Positivitet gør os Kloge

❤️

Kreativitet, rutinearbejde og klarsyn.
Abonner på min YouTube Kanal.
Når vi tager ejerskab på egenskaberne.
Læs min blog.

Positivitet gør os Kloge

English version below photo.

Positivitet gør os Kloge

Positivity makes us wise.
Negativity makes us stupid.
Positivity makes us curious.
We become eager and open to new.
Negativity makes us closed.
We are held back and not interested.
Therefore, a positive attitude is always preferable.
Are we really getting stupid from being negative?

Negativity fills our consciousness.

When we are negative, our consciousness is full of noise.
Negativity attracts more negative.
Therefore, there is no room for positivity or for new knowledge in our consciousness.
So we cannot learn when we are negative.
We cannot receive anything from others either.
All communication to and from us must pass through consciousness.
Otherwise, we are not able to be conscious.
If the consciousness is filled with negative, there is no room for anything else.
That is why we do not become wiser when we are negativite.

Positivity does not occupy our consciousness.

This is so because positivity is quiet and light.
When our consciousness are filled with positive thoughts we have room for other things.
Positivity attracts more positivity.
When we are positive, we are good at learning and receiving information.
We know it from ourselves.
It is not possible for us to learn if we spoken to in a bad way.
We only hear the bad. because it is lout in our consciousness.

Meditation is positive.

When we meditate, we free ourselves from the negative thoughts.
That is why we achieve peace.
We relax as we meditate.
The joy comes to us.
Meditation makes us better at positivity.
We become clear-sighted from meditating.
There are many benefits.

Positivity promotes clairvoyance.

Negativity shuts it down.
Therefore, it is good to practice being positive.
Whenever we want to be negative, we can instead look for the positive.
We can always find something negative and positive about everything.
The negative thought that is noisy and cannot be avoided can show us the way.
When we become aware of the negative, we know that now we must look for the positive.

Negativity is an opportunity to become more positive.

So there is obviously something good about the bad as well.
The negative makes us more positive if we want to.
Negativity that is not used positively holds us back.
We are restrained from doing what we feel like and being happy.
The joy comes from positivity.
We are set free from positivity.

Positivity shows the way to wisdom.

Wisdom comes from clear-sightedness.
Clear vision enables us to find solutions:
We will be able to see our way forward clearly.
At the same time, the clear-sight gives access to knowledge.
Knowledge of ourselves, others, conditions, situations and things.
Thus, there are many benefits of positivity.
We feel good enough, others like us and we like ourselves.
Have a good time using the negative positively.
Thanks for you.

Positivitet gør os Kloge

❤️

Creativity, rutine tasks and clairvoyance.
Subscribe to my YouTube Channel.
When we own our skills.
Læs min blog.

Positivitet gør os Kloge