Studenterne viser os vejen

Studenterne viser os vejen til vores positive side.
Hver år sidst i juni måned springer en masse nye studenter ud.
Studenterne er glade.
Vi er glade.
Alle glæder sig på studenternes vegne.
læsetiden er forbi, nu skal der festes.

Så skal der køres studenterkørsel.

Jeg skal personligt være den første til at indrømme, at jeg elsker det.
De studenter jeg møder, ønsker jeg tillykke med huen.
Når de kører forbi mig under deres studenterkørsel, hylder jeg dem gladeligt.
Det er som om vi alle elsker studenterne.
Vi dytter i hornet og vinker løs.
Studenterne kvitterer med skrig, skrål, larm, skålen, vinken og hænger ud over siden på bilerne.
De almindelige regler træder i baggrunden for studenterne.

Studenterkørsel repræsenterer alt det vi plejer at være utilfredse over.

Det støjer udsædvanlig meget.
Studenterne drikker i deres vogne, danser og hænger ud over siden.
De standser trafikken mange steder.
Flere steder kan de finde på at bade i offentlige springvand.
Ingen regler overholdes.
Alligevel elsker vi studenterne.
De skal have lov, de unge mennesker, synes vi alle sammen.
Det har de fortjent.

Studenterne viser os vejen

Vi mestrer positiv tænkning, når det gælder studenterne.

Der er noget negativt og noget positivt ved alt.
Det ville være særdeles nemt for os at finde det negative ved studenterne, hvis vi ville.
Vi vil fokusere positivt på studenterne.
Når nogle taler dårligt om studenterne, udskammer vi dem gerne.
Vi forventer rummelighed, overbærenhed og glæde, når det handler om studenter.
En positiv indstilling overfor studenter er naturlig for os.

Studenterne viser os vejen

Vi kan bruge studenter som det gode eksempel.

Hvis vi synes, det er svært med positiv tænkning, kan vi huske på studenterne.
Vi er gode til positivt fokus, når det kommer til studenter.
Når vi kan med studenterne, kan vi også med alt muligt andet.
Det viser studenterne os netop.
De færreste af os kunne finde på at klage over studenterne.
Det kan vi huske på, hvis vi skulle få lyst til at klage over vores medmennesker.

Vi bliver glade af rummelighed.

Rummeligheden skaber positiv energi.
Derfor gør den os glade.
Når vi er sure og utilfredse, producerer vi negativ energi.
Det er ikke rart for os at være i.
I virkeligheden er det derfor, vi får lyst til at klage.
Vi klager slet ikke over andre, vi klager over at vi producerer negativ energi.
Det er derfor det er os selv, vi udstiller, når vi ikke er rummelige overfor andre.

Find det positive i det negative.

Hver gang vi oplever noget negativt, kan vi lede efter det positive.
Når vi istedet fokuserer på det positive bliver vi glade.
Vi bliver automatisk rummelige.
Vi kan være positive overfor studenterne.
Når vi kan det, kan vi også være positive overfor alt muligt andet.
God fornøjelse med rummeligheden.

❤️

Studenterne viser os vejen

❤️

Lær at tiltrække dine ønsker.
Vi kan højne vores selvværd og blive gladere.
Kan oversprinshandlingerne være gode for os?
Hvad sker der med os, når vi bliver vrede?

Min YouTube Kanal.

Studenterne viser os vejen

English text below the photo.

Studenterne viser os vejen

Studenterne viser os vejen

The graduates show us the way to our positive side.
Every year in late June, a lot of new graduates pop out.
The students are happy.
We are happy.
Everyone is looking forward to the graduates.
reading time is over, now it’s time to party.

After Graduation they do graduation driving.

I personally want to be the first to admit that I love it.
I want to congratulate the students I meet.
As they drive past me during their student run, I cheerfully greet them.
It’s like we all love the students.
We honk and wave.
The students acknowledge with screams, screams, noises, cheers, hints and hangs over the side of the cars.
The general rules enter the background for the students.

Graduation driving represents all that we normally tend to be unhappy about.

It is exceptionally noisy.
Students drink in their carts, dance and hang out over the side.
They stop traffic in many places.
In several places they bath in public fountains.
No rules are complied.
Still, we love the students.
Off course they should be allowed, young people, we all think.
They deserve it.

We master positive thinking when it comes to the graduates.

There is something negative and something positive about everything.
It would be extremely easy for us to find the negative about the graduates if we wanted to.
We want to focus positively on the graduates.
When some people talk badly about the graduates, we like to embarrass them.
We expect inclusiveness, indulgence and joy when it comes to graduates.
A positive attitude towards graduates is natural for us.

A positive attitude towards graduates is natural for us.

We can use students as the good example.
If we think it is difficult with positive thinking, we can keep in mind the graduates.
We are equally good at positive focus when it comes to graduates.
When we can with the graduates, we can probably with everything else.
The graduates just show us that.
Few of us would complain about the graduates.
We can keep that in mind if we want to complain about our fellow human beings.

We are delighted by spaciousness.

The spaciousness creates positive energy.
That’s why it makes us happy.
When we are sour and dissatisfied, we produce negative energy.
It’s not nice for us to be in.
In reality, that’s why we want to complain.
We do not complain about others at all, we complain that we produce negative energy.
That is why it is ourselves that we exhibit when we are not inclusive of others.

Find the positive in the negative.

Every time we experience something negative, we can look for the positive.
When we focus on the positive instead, we become happy.
We automatically become spaciousness.
We can be positive towards the students.
When we can, we can also be positive about everything else.
Enjoy the spaciousness.

❤️

Studenterne viser os vejen

❤️

Learn to attract your desires.
It is possible for us to raise our self-esteem and become more happy.
Is it possible that skip actions are positive?
What happens to us when we get angry?

My YouTube Channel.

Studenterne viser os vejen