Usikker eller Sikker

Usikker eller sikker?
Usikkerhed, kender du til den?
Oplever du nogen sinde at blive ramt af usikkerhed?
Kender du det med at føle sig forkert?
Oplever du at være irriteret over din usikkerhed?
Lader du dig holde tilbage af den?
Ønsker du at usikkerheden skal gå væk?

Accepter din usikkerhed, den skal være der.

Usikkerhed er en god ting.
Vores usikkerhed viser os nemlig, hvor vi kan være sikre.
Hvis du føler dig usikker på, om du skal gøre noget, så er det fordi du skal.
Skal du for eksempel vælge mellem 2 retninger, så vælg den retning, hvor usikkerheden er størst.
Når du ikke ved, hvad du skal arbejde med, så vælg det, hvor du er mest usikker.

Når vi er sikre på os selv, er der ikke så meget at lære.

Vi føler os jo netop sikre fordi, vi allerede kan noget.
Når noget bliver rutine, forsvinder usikkerheden.
Usikkerheden er der kun, når vi er i en ny situation, møder nye mennesker eller oplever nye omstændigheder.
De behøver ikke nødvendigvis være nye, det kan også være fordi, vi har undgået situationer, mennesker eller omstændigheder.

Usikker eller sikker

Når vi lytter på usikkerheden og undgår, bliver vi aldrig sikre.

På den måde kan vi sige, at usikkerhed og sikkerhed er tæt forbundet.
De skal begge være tilstede, før vi kan føle os sikre.
Sikkerhed findes ikke, hvis vi ikke først har følt os usikre.
Sådan er det med alle vores egenskaber.
Vi er nødt til at øve os og blive gode til dem, før vi kan føles os sikre.

Vi er alle sammen usikre.

Ingen af os kan nemlig undvære usikkerheden.
Hvis vi ikke var usikre, ville der ikke være noget for os at lære.
Så ville der, basalt set, ikke være nogen grund til, at vi er her.
Vi behøver altså ikke prøve at skjule vores usikkerhed.
Det er bestemt også unødvendigt at føle os forkerte.

Når vi dækker over usikkerheden, forsvinder vores autentiske jeg.

På den måde bliver vi endnu mere usikre fordi vi ikke får vores læring.
Andre bliver også usikre på os, fordi vi ikke er autentiske.
Man kan også sige at vi ikke fremstår ærligt som os selv.
Når vi ikke gør det, bliver andre usikre på os og tager afstand fra os.
Vi virker uærlige på andre.
Når andre tager afstand fra os, bliver vi selv endnu mere usikre.
Derfor er der en sikker og farbar vej fremad.

Usikker eller sikker

Vi skal den vej hvor usikkerheden er størst.

Her er der mest at lære.
Det er den eneste vej til at vende usikkerhed til sikkerhed.
Hvis vi ikke har modet til det er det fordi, at vores selvværd er lavt.
Så kan vi arbejde med at hæve vores selvvær.

Vi skal finde det positive i det negative.

Altså finde det positive ved os selv istedet for det negative.
Når vi er usikre, fokuserer vi på det negative ved os selv.
Alle vores dårlige sider, kan man også sige.
Vi kan bruge de negative sider til at vide, at hver gang vi ser en negativ side ved os selv, skal vi finde en positiv.
På den måde får vi vendt negative tanker om os selv til positive tanker.
Vi kan altid starte med at tænke, at jeg er god til at tænke negativt om mig selv.
På den måde tænker vi allerede positivt om os selv.
Tak for dig.

Usikker eller sikker

❤️

Uddelegerer du ansvaret for dit arbejdsliv?
Læs om dårlige contra gode nyheder.
Der er stor forskel på selvværdet og selvtilliden.
Abonner på min YouTube Kanal.

Usikker eller sikker

English version below the photo.

Usikker eller sikker?

Unsure or safe?
Uncertainty, do you know about it?
Are you ever experiencing uncertainty?
Do you know about feeling wrong?
Feeling irritated by your insecurity?
Do you let it hold you back?
Wanting the uncertainty to go away?

Accept your insecurity, it must be there.

Uncertainty is a good thing.
Our uncertainty shows us where we can be safe.
If you are unsure whether to do something, it is because you have to.
For example, if you choose between 2 directions, choose the direction where the uncertainty is greatest.
When you do not know what to work on, choose where you are most unsure.

When we are confident in ourselves, there is not much to learn.

We feel safe because we already know something.
When something becomes routine, the uncertainty disappears.
There is uncertainty only when we are in a new situation, meeting new people or experiencing new circumstances.
They do not necessarily have to be new, it may also be because we have avoided situations, people or circumstances.

When we listen to the uncertainty and avoid, we will never be safe.

In this way, we can say that uncertainty and security are closely linked.
They must both be present before we can feel safe.
Safety does not exist if we have not felt unsafe at first.
This is how it is with all our properties.
We need to practice and become good to them before we can feel safe.

We are all insecure.

None of us can do without the uncertainty.
If we were not sure, there would be nothing for us to learn.
So, basically, there would be no reason for us to be here.
So we do not have to try to hide our uncertainty.
Certainly it is also unnecessary to feel wrong.

When we cover the uncertainty, our authentic ego disappears.

In this way we become even more insecure because we do not get our learning.
Others also become insecure about us because we are not authentic.
You could also say that we do not appear honest as ourselves.
When we do not, others become insecure about us and distance ourselves from us.
We appear dishonest to others.
When others distance ourselves, we become even more insecure.
Therefore, there is a safe and navigable way forward.

We must go the path where uncertainty is greatest.

Here is the most to learn.
It is the only way to turn uncertainty into security.
If we do not have the courage to do so, it is because our self-esteem is low.
Then we can work to raise our self-esteem.

We must find the positive in the negative.

So find the positive in ourselves instead of the negative.
When we are insecure, we focus on the negative in ourselves.
All our bad sides, one might say.
We can use the negative sides to know that every time we see a negative side of ourselves, we need to find a positive one.
That way, we turn negative thoughts about ourselves into positive thoughts.
We can always start by thinking that I am good at thinking negatively about myself.
That way, we are already thinking positively about ourselves.
Thank you for being you.

Usikker eller sikker

❤️

Do you delegate taking responsibility for your worklife?
Read about bad and good news.
There is a big difference on self-esteem and self-confidence..
Subscribe to my YouTube Channel.

Usikker eller sikker