Tag Ansvar for Arbejdslivet

Tag ansvar for arbejdslivet, tager du ansvar for dit arbejdsliv?
Udfører du blot dine vante arbejdsopgaver, selv om du gerne vil noget andet?
Venter du på, at andre ændrer på din jobsituation?
Forventer du, at andre vil ændre i dine arbejdsopgaver?
Fortæller du dine kolleger, hvordan de skal komme videre, men halter det med dig selv?
Synes du, at din chef overser dig?
Glæder du dig til weekend mere end hverdag?

Der er kun en der kan ændre på dit arbejdsliv og det er dig selv.

Der kommer ikke nogle og gør det for dig.
Måske tror du det er din chefs opgave, men det er det ikke.
Din chef har sit eget arbejdsliv at tage ansvar for samt sine øvrige arbejdsopgaver.
Det er din specifikke opgave at tage ansvar for dit eget arbejdsliv.
Sådan er det for os alle.
Det er kun os selv, der kan vide, hvordan og hvorledes vi ønsker vores arbejdsliv.

Hvis vi føler os forbigået, er det kun os, der kan vide det.

Hvis du har det sådan, at du føler dig forbigået, skal du vide, at det er dig, der forbigår dig.
Det er ikke de andre.
Andre kan ikke vide, hvad vores ønsker er.
Det er en rigtig god ide, at se på, hvad egne ønsker til arbejdslivet er.
At definere alle disse ønsker og krav til eget arbejdsliv og skrive dem ned.
Det vil være en god start.
Vi kan ikke opnå noget, vi ikke har defineret.
Læs mere om, hvordan du definerer og opnår mere spændende arbejdsopgaver.

Tag Ansvar for Arbejdslivet

Kommuniker dine ønsker om ændringer og ønsker om nye tiltag ud.

Start på at arbejde dig hen imod at opnå dine ønsker.
Hvis det ikke kan lade sig gøre lige nu og her, så lav en plan.
Opstil nogle mål for dig selv og definer en handlingsplan for, hvordan du kommer derhen.
Tag gerne din leder med på råd.
Få din leder og kolleger til at give dig feedback om, hvordan de opfatter dig.

Vær tålmodig, alle dine ønsker kan sandsynligvis ikke opfyldes lige nu og her.

Måske skal noget koordineres med andre.
Det kan også være du skal arbejde med dig selv.
Det vil være en rigtig god ide, at du arbejder med at forbedre dit selvværd.
Når selvværdet stiger føler vi os gode nok til at have det bedre, derfor er det vigtigt.
Vi skal selv kunne give os lov til at opnå en forbedring i vores arbejdsliv.
Så skal ændringerne nok komme.
God fornøjelse med at opnå større arbejdsglæde og tilfredshed.

Tag Ansvar for Arbejdslivet

❤️

Læs om, hvordan du kan få plads til nye arbejdsopgaver.
Med Mindfulness kan du blive gladere for dit job.
Abonner på min YouTube Kanal.
Se min video om at tage ansvar for sig selv.

ENGLISH VERSION BELOW VIDEO AND PHOTO.

Tag Ansvar for Arbejdslivet

Take responsibility for working life, do you take responsibility for your working life?
Do you simply carry out your usual tasks, even if you want something different?
Are you waiting for others to change your job situation?
Do you expect others to change your tasks?
Are you telling your colleagues how to move on, but do you forget yourself?
Do you think your boss is ignoring you?
Looking forward to the weekend more than everyday?

There is only one person that can change your professional life and that is yourself.

No one will show up and do it for you.
Maybe you think that’s your boss’s job, but it’s not.
Your boss has his or her own working life to take responsibility for as well as his or her other duties.
It is your specific task to take responsibility for your own professional life.
This is how it is for all of us.
Only ourselves can know how and how we want our working lives.

If we feel left behind we will only know this ourselves.

If you feel left behind, you should know that it it you who is leaving you behind.
It’s not anyone else.
Others may not know what our desires are.
It is a good idea to look define your wishes for your professional life are.
To define all these wishes and requirements for your own professional life and write them down.
It will be a good start.
We cannot achieve something we have not defined.
Read more about how to define and achieve more exciting work assignments.

Communicate your requests for changes and requests for new initiatives out.

Start working towards achieving your desires.
If it can’t be done right now and then, make a plan.
Set some goals for yourself and define an action plan for how to get there.
Please consult your manager for advice.
Have your manager and colleagues give you feedback on how they perceive you.

Be patient, probably all your desires cannot be fulfilled right now.

Maybe something need to be coordinated with others.
You may also need to work on yourself.
It will be a good idea that you work to improve your self-esteem.
As self-esteem increases, we feel ok to feel better, which is why it is important.
We must allow ourselves to achieve an improvement in our working lives.
Then the changes should probably come.
Good pleasure in achieving greater job satisfaction.

Tag Ansvar for Arbejdslivet

❤️

Read about how to make room for new tasks.
Use mindfulness to to become more happy about your job.
Subscribe to my YouTube Channel.

Tag Ansvar for Arbejdslivet