Skriv en god Ansøgning

Skriv en god Ansøgning.
Hvordan får jeg lavet ansøgningen til et bestemt job?
Selve ansøgningen må gerne være kortfattet, men gøre jobudbyder interesseret.
Præsenter dig selv positivt, men hold dig til sandheden, når du beskriver din personlighed.
Du har med garanti masser af positive egenskaber.

Beskriv dig selv ærligt og autentisk i dit CV.

Det vil gøre dig istand til at matche den person, du beskriver til en samtale.
Det duer ikke, at du beskriver en person og så møder op og er helt anderledes end beskrevet.
På den måde vil samtalen ikke have værdi.
Dit CV kan sagtens være både detaljeret og overskueligt på samme tid.
Det vigtigst er dog at du er dig selv og at du er ærlig, at du står ved dig selv.
Hvis en virksomhed ikke ønsker at ansætte dig, som dig selv, vil du alligevel ikke blive glad i jobbet.
Skriv gerne et afsnit om dine personlige egenskaber samt, hvad du tilbyder i dit CV.

Skriv en god Ansøgning

Vær den type, du beskriver dig selv som.

Husk du skal kunne være den type, du beskriver dig selv som.
Hvis du beskriver dig selv som initiativrig, så skal du kunne tage initiativer under samtalen.
Beskriver du dig selv som iderig, så skal du kunne komme med nogle ideer.
Ligegyldigt hvilke tillægsord, du beskriver dig selv med, så skal du være de tillægsord.
Under en samtale er det netop muligt for en arbejdsgiver at afdække om vi matcher det, vi har skrevet.
Det er derfor, det er vigtigt at være autentisk.

Medtag lige præcis det som du ønsker fokus på.

Hvis der er noget, du ikke ønsker fokus på, så lad være med at tage det med.
Udelad det, der ikke tjener dit formål med ansøgningen.
Skriv en god Ansøgning, der findes ikke en regel om, at alt skal med.
Tag det med som du mener, kan hjælpe dig til at få jobbet.
Spørg dig selv, ville jeg ansætte mig selv på dette indhold.
Hvis svaret er ja, skal det med i ansøgningen.

Find det positive ved det negative.

Vi tror ofte vi skal forklare os, når vi har negative erfaringer fra arbejdsmarkedet.
Vi skal aldrig forklare os.
Når vi forklarer os henleder vi opmærksomheden på det negative.
Det er meget bedre udelukkende at nævne det positive.
Alle forklaringer danner negativ energi og desuden er det som regel mest til os selv, når vi forklarer os.
Prøv selv at lægge mærke til det, når du forklarer dig næste gang.
Ved alle negative oplevelser, vil der også være noget positivt.
Find det positive, for eksempel hvad du har lært, og skriv det i din ansøgning.

Skriv en god Ansøgning

Stil krav til virksomheden.

Virksomheder har altid krav til ansøgere i deres opslag, stil gerne modkrav.
Du kan sagtens have et afsnit med krav til virksomheden i dit CV.
Dine krav kan for eksempel være til arbejdsmiljø, uddannelsesmuligheder, frihed under ansvar osv.
Det vil få dig til at fremstå ambitiøs, engageret og seriøs.
Definer gerne din passion, dine værdier og din vision.
Jo mere, som er vigtigt for dig, du kan få med jo bedre match vil du ende op med.

Skriv en basisansøgning.

Basisansøgningen skal ikke være målrettet til et bestemt job og den skal ikke sendes ud.
Skriv hvad du tilbyder, hvad du søger, definer passion, værdier, vision og stil krav til virksomheden.
Formuler dig kortfattet og overskueligt.
Når du skal til at søge efter jobs, der passer til dig, så hold dem op imod din basisansøgning.
Brug basesansøgningen som udgangspunkt, når du laver din endelige ansøgning.

Skriv en god Ansøgning

Al general information kan du inkludere i dit CV

Basisinformationen indeholder, som beskrevet ovenfor, den information, der skal med i alle ansøgninger.
Du kan du vælge at medtage informationen fra basisansøgningen i dit CV istedet for en ansøgning.
På den måde vil din ansøgning blive kort og præcis og du kan henvise til dit CV.
Jeg kan personligt godt lide en helt kort ansøgning, men det er en smagssag.
Gør det på den måde, du synes, er rigtig for dig.
God fornøjelse med din jobsøgning.

Skriv en god Ansøgning

❤️

Abonner på min YouTube Kanal.
Min vision, min passion og mine værdier.
Læs om karriere rådgivning.
Mere om at søge job.

❤️

Skriv en god Ansøgning

English version of this blogpost situated below this photo.

Skriv en god Ansøgning

Skriv en god Ansøgning

Write a good Job application.
How do I make the application for a specific job?
The application itself may be concise, but make the job provider interested.
Present yourself positively, but stick to the truth when describing your personality.
You will surely have lots of positive qualities.

Describe yourself honestly and authentically in your resume.

It will enable you to match the person you are describing at an interview.
It does not work if you describe a person and then show up and be completely different than described.
That way an interview will have no value.
Your resume can be both detailed and clear at the same time.
Most importantly, however, is that you are yourself and that you are honest that you stand by yourself.
If a company doesn’t want to hire you, like yourself, you won’t be happy with the job anyway.
Write a section about your personal characteristics and what you offer in your resume.

Be the type you describe yourself as?

Remember you must be able to be the type you describe yourself as.
If you describe yourself as enterprising, then you should be able to take initiatives during the conversation.
If you describe yourself as creative, you should be able to come up with some ideas.
No matter which adjectives you describe yourself with, you must be the adjectives.
During an interview, it is possible for an employer to discover if we match what we have written.
That is why it is important to be authentic.

Include exactly what you want to be the focus.

If there is something you do not want to focus on, do not bring it along.
Exclude what does not serve your purpose in the application.
Write a good Application, there is no rule that everything should be included.
Include what you think can help you getting the job.
Ask yourself, would I hire myself on this content.
If the answer is yes, it should be included in the application.

Find the positive by the negative.

We often think we should explain ourselves when we have negative experiences from the labor market.
We never have to explain ourselves.
When we explain ourselves, we draw attention to the negative.
It is much better just to mention the positive.
All explanations generate negative energy and, moreover, it is most often to ourselves when we explain ourselves.
When you explain yourself next time, try to notice it.
For all negative experiences, there will also be something positive.
Find the positive, for example, what you have learned and write it in your application.

Make demands on the company.

Companies always have requirements for applicants in their job announcements, make requirements for the company.
You can easily have a section with requirements for the company in your resume.
Your requirements may be for example work environment, educational opportunities, freedom under responsibility, etc.
It will make you appear ambitious, committed and serious.
Feel free to define your passion, your values and your vision.
The more of important for you that you include the better match you will end up with.

Write a basic application.

The basic application must not be targeted at a particular job and it should not be sent out.
Write what you offer, what you seek, define passion, values, vision and style requirements for the company.
Formulate yourself succinctly and clearly.
When you need to search for jobs that are right for you, keep them up to date with your basic application.
Use the base application as a starting point when making your final application.

All general information can be included in your resume.

The basic information, as described above, contains the information that must be included in all applications.
You can choose to include the information from the basic application in your resume instead of an application.
That way, your application will be short and accurate and you can refer to your resume.
I personally like a very short application, but it is a matter of taste.
Do it the way you think is right for you.
Enjoy your job search.

❤️

Skriv en god Ansøgning

Subscribe to my YouTube Channel.
My vision, my passion and my values.
Read about career counselling.
More about applying for jobs.

❤️

Skriv en god Ansøgning