Når du Søger Job

Når du søger job.
Søger du job?
Har du svært ved, hvilke jobs du kan søge?
Din kvalifikationer, har du styr på dem?
Har du svært ved at finde et job, hvor du matcher kvalifikationerne?

Når du søger job

Læg ikke din energi i at starte med at browse diverse jobportaler.

På den måde, vil du komme til at udvælge jobs i blinde.
Du vil nemlig ikke vide, i detaljer, hvad der er vigtigt for dig, at dit næste job skal indeholde.
Selvfølgelig har du en ide om det, men du kan blive helt sikker og hermed opnå et bedre match med din næste stilling.
Under jobsøgning er du produktet, start derfor med at få styr på dig, altså dit produkt.

Når du søger job

Start med at skrive en liste over de opgaver, du kan lide i dit nuværende job.

Skriv også en liste med de resultater, du har opnået i dit nuværende job.
Når du har skrevet dette ned, kan du gøre det samme med dine tidligere jobs.
Hvis der ikke, har været noget i et tidligere job, du har kunnet lide og ej heller resultater, så ved du allerede nu, at dette job sandsynligvis kan holdes ude af dit CV.
Nu er det dog ikke CV’et det skal handle om, men det hele kommer jo til at flyde lidt sammen i sådan en jobsøgningsproces.

Definer dine ønsker.

Når du kigger på listen med opgaver, du kan lide i nuværende job, hvad tænker du så?
Hvad vil du gerne lære?
Du er klar til at skrive en ny liste over, hvilke færdigheder, du ønsker at udvikle i et eventuelt nyt job.
Når du er færdig med dine lister ender du med at have overblik over dine kompetencer altså, hvad du kan tilbyde.
Du har ogå overblik over, hvilke nye kompetencer, du ønsker at opnå ved et eventuelt jobskifte.

Har du overordnede hjertesager, der er vigtige for dig?

Det kan for eksempel være bæredygtighed, klima, arbejdsmiljø, ligestilling mm.
Når du ved hvilke, så tag dem med i overvejelserne, når du skal udvælge virksomhed.
Hvis du finder en virksomhed, der kan matche nogle af dine hjertesager, vil det være nemt for dig at begrunde, hvorfor du ønsker at arbejde der.
Du vil også være i stand til at stille krav til virksomheden.
Desuden er det tilfredsstillende og motiverende at arbejde et sted, hvor der lægges vægt på dine hjertesager.
Du vil have nemt ved at kunne være ambassadør for din arbejdsplads.
Noget en virksomhed uden tvivl vil sætte pris på.

Når du har helt styr på dit produkt, nemlig dig, kan du begynde at browse diverse job portaler.

Hvis du matcher alle kravene i en stilling, så er du selvfølgelig kvalificeret, men der er stor sandsynlighed for, at du vil komme til at kede dig.
Du vil måske endda blive valgt fra fordi, du er overkvalificeret.
Derfor er det bedre at søge en stilling, hvor du ikke opfylder alle ansøgningskriterierne.
Så vil du nemlig få mulighed for at lære nyt.
Derfor er de rigtige jobs for dig dem, hvor dine kvalifikationer og dine ønskede kvalifikationer, kan indfries nogenlunde ligeligt fordelt.
For virksomheden er det også en stor fordel, at de både lever op til at ønske dine kvalifikationer og ønskede kvalifikationer.
På denne måde vil de nemlig være i stand til at fastholde dig.
Hvis du opfylder alle krav, vil de vide, at du sandsynligvis ikke vil blive i stillingen særlig længe før, du vil ønske at komme videre.

Du kan med ro i sindet droppe ideen om, at du skal matche alle krav stillet til jobsøger.

God fornøjelse med din jobsøgning.
Skal jeg rådgive dig i forbindelse med din karriere?
Når du, på et tidspunkt, skal til jobsamtale.
Tak for dig.

❤️

Når du søger job

Skal jeg lære dig at håndtere en svær situation?

Jeg har tilfredshedsgaranti på min rådgivning.

Skal jeg også rådgive dig?
Mig Lotte, min passion, mine værdier og min vision.

Når du søger job

Se mere om prisfastsættelse af et produkt/en service eller din arbejdskraft.
Læs om, hvordan du holder fokus på produktet.
Min YouTube Kanal.

❤️

Når du søger job

Job Search

Job search, are you looking for a job?
Do you have a hard time finding what you can apply for?
Your qualifications, do you have en overview over them?
Having trouble finding a job where you match the qualifications?

Don’t put your energy into browsing various job portals from the beginning.

That way, you’ll get to select jobs in the blind.
You will not know in detail what is important to you that your next job must contain.
Of course, you have an idea of it, but you can be absolutely sure and thereby achieve a better match with your next position.
During the job search you are the product, so start by getting control of you, your product.

Start by writing a list of the tasks you like in your current job.

Also write a list of the results you have achieved in your current job.
Once you have written this down, you can do the same with your previous jobs.
If there has not been anything in a previous job that you have liked and not results, you already know that this job is likely to be kept out of your CV.
Now, however, it is not the CV that needs to be dealt with, but it all goes a bit together in such a job search process.

Define what you search for.

When you look at the list of tasks you like in current jobs, what do you think?
What would you like to learn?
You are ready to write a new list of the skills you want to develop in a new job.
When you are finished with your lists, you end up with an overview of your competencies, ie what you can offer.
You also have an overview of what new competencies you want to achieve in the event of a change of job.

Do you have major heart issues that are important to you?

This can be, for example, sustainability, climate, working environment, gender equality, etc.
When you know which one, take them into consideration when choosing a business.
If you find a company that can match some of your heart issues, it will be easy for you to justify why you want to work there.
You will also be able to make demands on the company.
Moreover, it is satisfactory and motivating to work a place where emphasis is placed on your heart issues.
You will easily be able to be an ambassador for your workplace.
Something a company will undoubtedly appreciate.

Once you have completely managed your product, namely you, you can start browsing various job portals.

If you match all the requirements of a position, then of course you are qualified, but there is a high probability that you will get bored.
You might even be overqualified and therefore not interesting for the company.
Therefore, it is better to seek a position where you do not meet all the application criteria.
Then you will have the opportunity to learn new things.
Therefore, the right jobs for you are those where your qualifications and your desired qualifications can be roughly evenly distributed.
For the company it is also a great advantage that they both live up to wanting your qualifications and desired qualifications.
In this way, they will be able to maintain you.
If you meet all the requirements, they will know that you will probably not stay in the position until long before you want to move on.

You can calmly drop the idea that you have to match all the demands towards the job seeker

Enjoy your job search.
Do you want my counselling about your career?
When, at some point, you will attend a job interview.

Thank you for being you.

❤️

Når du søger job

More about defining the price for a product/ a service or your labour.
Read about how to keep focus on the product.
My YouTube Channel.

Når du søger job

❤️

Når du søger job